Quyết định số 370/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 370/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 370/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 370/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 370/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ý kiến các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau : 1. Những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005 : - Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại. - Công ty Xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch. 2. Doanh nghiệp thực hiện sắp xếp trong năm 2003 : Công ty In Lao động xã hội : sáp nhập Nhà xuất bản Lao động xã hội (đơn vị sự nghiệp) vào Công ty In Lao động xã hội thành Nhà xuất bản Lao động xã hội. Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.
  2. Điều 3. Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : LĐ-TB&XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ : VX, KTTH, TH, - Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản