Quyết định số 374-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 374-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 374-CT về việc đổi tên Ban phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ CHí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 374-CT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 374-CT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1985 QUY T NNH V VI C I TÊN BAN PH TRÁCH QU N LÝ LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH VÀ QU NG TRƯ NG BA ÌNH THÀNH BAN QU N LÝ LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH. CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ngh quy t B Chính tr (thông báo s 14-TB/TƯ ngày 11-07-1976) v vi c t ch c b o m nhi m v gi gìn lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh, qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và Qu ng trư ng Ba ình. Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 04-07-1981. Theo ngh c a Trư ng Ban Ph trách qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và Qu ng trư ng Ba ình. QUY T NNH: i u 1. - i tên Ban Ph trách qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và Qu ng trư ng Ba ình thành Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh. Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh có nhi m v giúp Thư ng v H i ng B trư ng th ng nh t k ho ch ho t ng, i u hòa ph i h p công tác c a các ơn v thu c các B , các ngành, và quan h v i các cơ quan h u quan c a Liên Xô nh m th c hi n t t nhi m v b o v và gìn gi nguyên v n, lâu dài thi hài Ch t ch H Chí Minh, qu n lý v n hành, b o v an toàn công trình Lăng và các công trình có liên quan, t ch c ón ti p nhân dân và khách nư c ngoài n vi ng Ch t ch H Chí Minh và tham quan khu v c Lăng, b o m t t m i m t ho t ng trong khu v c Lăng và Qu ng trư ng. i u 2. – Ban có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban và m t y viên thư ng tr c. Trư ng ban là m t cán b c p tư ng do B Qu c phòng ngh , Ch t ch H i ng B trư ng b nhi m. Các Phó Trư ng ban là các cán b ph trách các ơn v chuyên trách công tác Lăng thu c B Qu c phòng, B N i v và y ban nhân dân thành ph Hà N i do các cơ quan này ngh , Ch t ch H i ng B trư ng b nhi m. y viên thư ng tr c do B Qu c phòng ngh , Ch t ch H i ng B trư ng b nhi m.
  2. i u 3. – Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh ư c thành l p Văn phòng giúp Ban th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 4. – B trư ng T ng Thư ký H i ng B trư ng, các B trư ng, Ch nhi m y ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan có liên quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch y ban Nhân dân thành ph Hà N i và Trư ng ban Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG PHÓ CH T CH Mư i
Đồng bộ tài khoản