Quyết định số 3740/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3740/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3740/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3740/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 3740/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1846 ngày 05 tháng 10 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, gồm các thành viên sau: 1. Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trưởng đoàn; 2. Ông Nguyễn Thái Sinh - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Phó Trưởng đoàn; 3. Ông Nguyễn Đức Hiệu - Quyền Trưởng phòng nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh: Phó Trưởng đoàn; 4. Ông Lê Đình Trí - Trưởng phòng Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi: Thành viên;
  2. 5. Ông Nguyễn Thành Long - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp: Thành viên; 6. Ông Vũ Như Lai - Chuyên viên Sở Xây dựng: Thành viên; 7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Chuyên viên Sở Tài Chính: Thành viên; 8. Bà Nguyễn Quang Ngọc Phương - Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên; 9. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên. Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra. 1. Kiểm tra tình hình chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai tại địa phương. 2. Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 3. Kiểm tra về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn. 4. Kiểm tra về thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 5. Kiểm tra về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 6. Kiểm tra cụ thể 24 đơn vị được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa tại huyện Xuyên Mộc. Danh sách 24 đơn vị được kiểm tra do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập kèm theo Quyết định này. - Sau khi có kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin khi Đoàn kiểm tra có yêu cầu. Điều 3. Kế hoạch kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể để triển khai thực hiện. - Thời gian kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này. - Kinh phí hoạt động: Sở Tài Chính cấp phát bổ sung kinh phí chơ Sở Tài nguyên và Mới trường thực hiện nhiệm vụ này theo định mức và chế độ hiện hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài Chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu Tư, Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ
  3. tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vững Tàu, các đơn vị sử dụng đất kèm theo Quyết định này và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới
Đồng bộ tài khoản