intTypePromotion=3

Quyết định Số: 375/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 375/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 375/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 375/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 375/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay Ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ông Đoàn Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg, - Tổng cục Du lịch; - Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Nhà Nguyễn Thiện Nhân nước về Du lịch; Văn phòng BCĐ Nhà nước về DL; - VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, Cổng TTĐT;
  2. - Lưu: VT, KTTH (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản