Quyết định số 382/QĐ-NH7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 382/QĐ-NH7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 382/QĐ-NH7 về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 382/QĐ-NH7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 382/QĐ-NH7 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VÀ SÉC DU LỊCH KHI XUẤT NHẬP CẢNH THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ vào Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Điều lệ Quản lý ngoại hối ban hành kèm theo Nghị định 161/HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7307/KTTH ngày 21/12/1995 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mức ngoài tệ tiền mặt được mang theo khi xuất cảnh; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Người Việt Nam, người nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam mang theo ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch (sau đây gọi chung là ngoại tệ) có giá trị đến 7.000 USD (bảy nghìn đô la Mỹ) thì không phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Trường hợp mang trên 7.000 USD phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Điều 2. Người Việt Nam, người nước ngoài khi xuất cảnh mang theo ngoại tệ có giá trị trên 7.000 USD phải có giấy phép mang ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước uỷ quyền, trừ những người đã mang ngoại tệ vào Việt Nam, nhưng chi tiêu không hết. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1996 và thay thế Quyết định 257/QĐ-NH7 ngày 21/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh. Những quy định trong văn bản này không áp dụng đối với các cư dân vùng biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu biên giới.
  2. Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Văn Châu (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản