Quyết định số 384/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 384/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 384/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 384/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 384/Q -UBDT Hà N i, 08 ngày 12 tháng 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Ngh nh s 10/2006/N -CP ngày 17/012006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra công tác Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra y ban Dân t c (sau ây g i t t là Thanh tra) là cơ quan c a y ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra; th c hi n nhi m v thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c. Thanh tra ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a B trư ng, Ch nhi m; ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c, nghi p v c a Thanh tra Chính ph theo quy nh. Thanh tra có con d u riêng, ư c m tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. H ng năm trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t chương trình, k ho ch thanh tra (bao g m thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), quy t nh thanh tra t xu t. T ch c th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra và quy t nh thanh tra t xu t c a B trư ng, Ch nhi m theo quy nh. 2. Trình B trư ng, Ch nhi m các d th o văn b n quy ph m pháp lu t; các quy ch v công tác thanh tra, phòng, ch ng tham nhũng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác khi ư c B trư ng, Ch nhi m phân công.
  2. 3. Tham mưu, giúp B trư ng, Ch nhi m ki n ngh c p có thNm quy n s a ib sung các văn b n qui ph m pháp lu t v công tác thanh tra. 4. Th c hi n thanh tra hành chính trong vi c ch p hành chính sách, pháp lu t, th c hi n nhi m v c a các V , ơn v và cá nhân cán b , công ch c, viên ch c c a y ban Dân t c theo quy nh, b o m k lu t, k cương hành chính trong cơ quan y ban Dân t c. 5. Th c hi n thanh tra chuyên ngành i v i vi c ch p hành các quy nh v lĩnh v c công tác dân t c; v th c hi n các chính sách dân t c t i các B , ngành và a phương; v th c hi n các chương trình, d án thu c thNm quy n qu n lý c a y ban Dân t c; phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t, nh ng sơ h trong cơ ch qu n lý, chính sách, pháp lu t và xu t cho B trư ng, Ch nhi m các bi n pháp kh c ph c, nâng cao hi u l c, hi u qu c a ho t ng qu n lý nhà nư c v công tác dân t c. 6. Hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành v lĩnh v c công tác dân t c cho thanh tra các Ban Dân t c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c y ban Dân t c th c hi n qui nh c a pháp lu t v thanh tra. 7. Thư ng tr c công tác ti p dân; t ch c ti p nh n, x lý ơn thư khi u n i, t cáo g i n y ban Dân t c; giúp B trư ng, Ch nhi m xác minh, k t lu n, gi i quy t các ơn thư khi u n i t cáo thu c thNm quy n c a y ban Dân t c theo quy nh. 8. Thư ng tr c công tác phòng, ch ng tham nhũng; ph i h p v i các cơ quan, t ch c trong vi c phát hi n hành vi tham nhũng; t ch c thanh tra, ki m tra xu t v i B trư ng, Ch nhi m ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý các t p th , cá nhân có hành vi tham nhũng theo quy nh. L p k ho ch, hư ng d n, ki m tra các V , n v tr c thu c y ban Dân t c vi c th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh. 9. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a y ban Dân t c. T ng h p các báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng theo quy nh. 10. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c Thanh tra; qu n lý tài s n ư c y ban giao cho ơn v . xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a Thanh tra, trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 11. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Thanh tra có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Trư ng, Phó phòng ch c năng và các thanh tra viên, chuyên viên, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n.
  3. Chánh Thanh tra do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra Chính ph theo quy nh, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Thanh tra. Các Phó Chánh Thanh tra do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra. Phó Chánh thanh tra giúp Chánh Thanh tra ph trách m t s m t công tác c a Thanh tra và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng T ng h p - Ti p dân; b) Phòng Thanh tra hành chính; c) Phòng Thanh tra chuyên ngành. Lãnh o phòng có Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng, do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra, ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra v t ch c th c hi n các nhi m v c a phòng theo quy nh và theo phân công c a lãnh o Thanh tra. 3. Chánh thanh tra có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng và xây d ng Quy ch làm vi c c a Thanh tra trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 233/2003/Q -UBDT ngày 16/10/2003 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Thanh tra y ban Dân t c. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh thanh tra y ban Dân t c, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng y ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản