Quyết định Số: 3865/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 3865/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 3865/qđ-bgtvt', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3865/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3865/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ văn bản số 11706/BTC-QLCS ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án đã kết thúc; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 7 tại văn bản số 2852/TCHC ngày 09/11/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thực hiện xử lý tài sản thu hồi từ dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 22B tỉnh Tây Ninh do Ban quản lý dự án 7 quản lý như sau: - Điều chuyển một số trang thiết bị văn phòng cho Ban quản lý dự án 7 quản lý và sử dụng (Chi tiết như phụ lục 01 kèm theo). - Bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước đối với các trang thiết bị văn phòng còn lại (Chi tiết như phụ lục 02 kèm theo).
  2. Điều 2. Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm tổ chức chuyển giao tài sản trang thiết bị nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1996 và Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính; Hạch toán tăng tài sản cố định, nguồn hình thành tài sản cố định và quản lý, sử dụng tài sản được điều chuyển theo đúng quy định của nhà nước; Tổ chức bán đấu giá các tài sản, thiết bị nêu tại Điều 1 của Quyết định này, thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ TC. Nguyễn Hồng Trường PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL22B ĐIỀU CHUYỂN CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 7 QUẢN LÝ SỬ DỤNG. (Kèm theo Quyết định số 3865 /QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2009)
  3. STT Danh mục tài sản Số lượng Đơn vị được điều chuyển 1 Máy lạnh Toshiba 06 bộ Ban quản lý dự án 7 2 Lắp đặt cửa khung nhôm kính 60 m2 Ban quản lý dự án 7 3 Điện thoại cố định 03 cái Ban quản lý dự án 7 PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL22B BÁN ĐẤU GIÁ THU TIỀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. (Kèm theo Quyết định số 3865/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2009) STT Danh mục tài sản Số lượng Ghi chú 1 Máy vi tính, máy in 09 bộ 2 Bàn làm việc 19 cái 3 Ghế làm việc 48 cái 4 Tủ hồ sơ 6 cái 5 Bàn kính Ovan bàn họp 1 cái
Đồng bộ tài khoản