Quyết định số 387/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 387/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 387/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt bổ sung đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 387/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 387/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T B SUNG CƯƠNG, D TOÁN KINH PHÍ KH O SÁT L P D ÁN U TƯ NÂNG C P TUY N KÊNH CH G O B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng và rà phá bom mìn, v t n ph c v các d án xây d ng giao thông; Văn b n s 8161/BGTVT ngày 16/12/2006 c a B GTVT v vi c tri n khai văn b n s 1665/TTg-CN c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 2013/Q -BGTVT ngày 16/7/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i cho phép ti n hành l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Quy t nh s 2573/Q -BGTVT ngày 25/8/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t cương, d toán kinh phí kh o sát, l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Xét t trình s 1675/C S-DA T ngày 04/12/2008 c a C c ư ng th y n i a Vi t Nam v vi c trình phê duy t b sung cương, d toán kinh phí kh o sát, l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n cơ b n n i dung cương b sung kh o sát, l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o theo ngh c a C c ư ng thu n i a Vi t Nam t i t trình s 1675/C S-DA T ngày 04/12/2008 và cương chi ti t b sung kèm theo. i u 2. T m duy t b sung d toán kinh phí kh o sát, l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o v i giá tr 3.562.057.990 (Ba t , năm trăm sáu mươi hai tri u, không trăm năm mươi b y nghìn, chín trăm chín mươi ng). Trong ó: - Chi phí kh o sát a hình (bao g m VAT ): 592.946.994 - Chi phí kh o sát a ch t (bao g m VAT): 969.396.937 - Chi phí kh o sát th y văn (bao g m VAT): 773.445.887 - Chi phí NC ch TL trên MHT (bao g m VAT): 269.076.779 - Chi phí l p phương án t ng th GPMB t m tính (bao g m VAT):957.191.393
  2. (Có d toán chi ti t kèm theo) i u 3. T ch c th c hi n 1. Ngu n v n: V n chuNn b u tư hàng năm c a B GTVT. 2. Ti n : Hoàn thành quý II năm 2009. 3. C c ư ng th y n i a Vi t Nam có trách nhi m tri n khai công tác kh o sát b sung l p d án u tư theo các qui nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng, m b o ti n , ch t lư ng d án; d a trên kh i lư ng th c hi n và s n phNm hoàn thành nghi m thu và thanh toán theo th ch hi n hành. i u 4. Các Ông V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính, Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c QLXD & CLCTGT, C c trư ng C c ư ng th y N i a Vi t Nam và th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Kho b c Nhà nư c TW; - Kho b c Nhà nư c TPHCM; - Ban QLCDA ư ng th y; Ngô Th nh c - Lưu VT, KH T (03).
Đồng bộ tài khoản