Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
5
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5395/TB-TCHQ về việc kết luận của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan sau hội nghị sơ kết đại lý làm thủ tục hải quan mẫu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 5395/TB-TCHQ Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A LÃNH O T NG C C H I QUAN SAU H I NGHN SƠ K T I LÝ LÀM TH T C H I QUAN M U T I HÀ N I VÀ TP. H CHÍ MINH Ngày 06/10/2008 t i Hà N i và ngày 10/10/2008 t i TP. H Chí Minh, T ng c c H i quan t ch c H i ngh sơ k t ho t ng i lý làm th t c h i quan do ng chí ng H nh Thu – Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch trì. Tham d H i ngh có i di n lãnh o c a các ơn v thu c cơ quan T ng c c (V Giám sát qu n lý, V Ki m tra thu thu , Ban C i cách hi n i hóa H i quan, Trung tâm ào t o b i dư ng công ch c h i quan, C c Công ngh thông tin và Th ng kê h i quan), C c H i quan các t nh, thành ph ; i di n các doanh nghi p xu t nh p khNu; các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c giao nh n, v n t i và các i lý làm th t c h i quan. Sau khi nghe báo cáo sơ k t xây d ng i lý làm th t c h i quan, nh ng vư ng m c, ý ki n óng góp c a các i bi u tham d H i ngh , rút kinh nghi m t vi c tri n khai ho t ng i lý làm th t c h i quan m u t i 03 C c H i quan (TP. H Chí Minh, Hà N i, H i Phòng) trong th i gian qua, Phó T ng c c trư ng ng H nh Thu k t lu n và có ý ki n ch o như sau: 1) Các ý ki n i bi u n u v 05 v n l n liên quan ho t ng i lý h i quan: 1.1 V cơ ch chính sách: - Ngư i ư c y quy n thay m t giám c i lý ký tên và óng d u trên t khai h i quan? Và vi c s d ng con d u tròn c a i lý thay b ng con d u vuông như d u nghi p v h i quan có ư c không? - Th i gian h p ng i lý không nên quy nh t i a là 06 tháng và ngh cơ quan H i quan xem xét kéo dài thêm? - i u ki n v trình ào t o trung c p tr lên (chính quy và t i ch c?) và chuyên ngành kinh t , lu t…c a ngư i ư c c p th nhân viên i lý h i quan? + Các v n c th nêu trên, T ng c c H i quan ti p thu, nghiên c u xu t v i B Tài chính s a i Thông tư s 73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 c a B Tài chính và công văn s 17511/BTC-TCHQ ngày 26/12/2007 c a B Tài chính. 1.2 V ưu tiên, ưu ãi th t c H i quan i v i ho t ng i lý h i quan: - Trong th c t v a qua, các Chi c c H i quan th c hi n vi c ưu tiên, ưu ãi v th t c h i quan i v i h sơ h i quan do i lý h i quan làm th t c chưa rõ ràng. M c
  2. dù có c a ti p nh n h sơ h i quan riêng v i i lý h i quan nhưng toàn b công vi c c a các khâu sau t ăng ký n ki m hóa…H i quan u th c hi n chung v i các h sơ do ch hàng khác t làm, không h có ưu tiên. - C n có tiêu chí qu n lý r i ro iv i i lý h i quan và ch hàng. + Các v n trên, T ng c c H i quan ti p thu và ch n ch nh C c H i quan a phương và Chi c c H i quan c a khNu tri n khai các bi n pháp c th hơn n a ưu tiên cho các i lý h i quan. Trong th i gian t i T ng c c s xem xét ti p t c dành nhi u ưu ãi cho các i lý h i quan ho t ng chuNn m c. 1.3 H trơ v ào t o, k thu t và ph n m m: - Các h tr v k thu t, ph n m m c a cơ quan H i quan i v i i lý h i quan h u như chưa có gì áng k ; H i quan không có ngư i tr c x lý khi có s c l i m ng vào ngày th 7 và ngoài gi hành chính, gây tr ng i cho vi c làm th t c h i quan. - H tr v ào t o nghi p v khai h i quan: Ch m i có ào t o ban u khi c p ch ng ch ; chưa có ào t o c p nh t và nâng cao hàng năm; ngh a d ng hóa hình th c ào t o (t p trung, t xa, t i ch …; trong và ngoài gi hành chính) i lý h i quan t lãnh o n nhân viên i lý có th tham gia h c t p có hi u qu và phù h p i u ki n ho t ng kinh doanh. + Các v n trên, T ng c c H i quan ti p thu và có k ho ch ào t o c th . V nhu c u ào t o, ngh các i lý h i quan ăng ký t i C c H i quan t nh, thành ph báo cáo T ng c c H i quan có k ho ch ào t o phù h p. Riêng v ph n m m qu n lý và thanh kho n i v i hàng gia công, nh p s n xu t xu t khNu… và k t n i gi a i lý h i quan v i ch hàng thì T ng c c H i quan ch có th gi i thi u m t s công ty ph n m m doanh nghi p (ch hàng) và i lý h i quan tham kh o, l a ch n. Vi c b trí cán b qu n tr m ng k p th i kh c ph c s c trong khai báo và làm th t c h i quan ngoài gi hành chính và ngày th 7, T ng c c H i quan ti p thu và s có ch o H i quan a phương kh c ph c. 1.4 V công tác t ch c th c hi n xây d ng i lý h i quan m u và m r ng phát tri n i lý h i quan: - Vi c i lý làm th t c h i quan n các C c H i quan chưa tri n khai xây d ng ho t ng i lý ã x y ra tình tr ng khi i lý n xu t trình h sơ h i quan thì công ch c h i quan m i i tìm tài li u hư ng d n v i lý h i quan nghiên c u, sau ó m i x lý h sơ- i lý h i quan ph i ch i lâu. ngh các ơn v H i quan ph i có ph i h p v i nhau, k p th i t o thu n l i cho i lý h i quan khi làm th t c h i quan. - T ng c c H i quan nên m r ng vi c áp d ng th t c h i quan i n t cho i lý h i quan v i doanh nghi p (ch hàng) chưa tham gia th t c h i quan i n t nhưng doanh nghi p này có làm th t c h i quan thông qua i lý h i quan (có ký h p ng i lý h i quan). - T tham mưu xây d ng i lý m u c a T ng c c H i quan và c a C c H i quan t nh, thành ph chưa bám sát giúp i lý xây d ng k ho ch phát tri n i lý h i quan,
  3. l trình th c hi n các vi c trong quá trình xây d ng m u và m r ng ho t ng, sơ k t ánh giá thi u c th . * T ng c c H i quan ti p thu và s có ch o ch n ch nh, kh c ph c trong toàn ngành. Trong th i gian t i, T ng c c H i quan s ti p t c tăng cư ng công tác tuyên truy n v i lý h i quan trên trang web c a ngành và các phương ti n thông tin i chúng nh m tăng cư ng nh n th c c a c ng ng doanh nghi p và c cán b h i quan. Nh m khuy n khích i lý làm th t c h i quan th c hi n th t c h i quan i n t , n u i lý ã ăng ký tham gia thì cơ quan h i quan s không yêu c u doanh nghi p ch hàng ph i ăng ký. T ng c c H i quan s có hư ng d n c th v các n i dung trên. 1.5 M t s vư ng m c c th liên quan th t c h i quan: - C n hoàn thi n các quy trình th t c h i quan khi có i lý h i quan tham gia. - Ch n ch nh qu n lý t khai, tr l i khai cho i lý h i quan, ch hàng ư c nhanh chóng. + T ng c c H i quan ti p thu và ang xúc ti n s a i các quy trình th t c h i quan cùng v i vi c s a i thông tư hư ng d n v th t c h i quan và qu n lý thu . 2.2 Vi c h tr và ào t o, b i dư ng nghi p v khai h i quan: Giao trung tâm ào t o b i dư ng công ch c h i quan ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u xu t c th . 2.3 Vi c h tr ph n m m và k thu t tin h c: Giao C c Công ngh thông tin và Th ng kê h i quan xu t c th . 2.4 Vi c m r ng và phát tri n ho t ng i lý h i quan: - i v i C c H i quan t nh, thành ph ã có xây d ng i lý h i quan m u: Có k ho ch c th hoàn thi n ho t ng m u, m r ng các lo i hình xu t nh p khNu, m r ng ra nhi u i lý h i quan ngay t quý IV/2008. - i v i C c H i quan t nh, thành ph chưa có i lý h i quan m u: Tri n khai ngay vi c l a ch n và xây d ng i lý h i quan m u trong quý IV/2008 và có k ho ch m r ng trong năm 2009. Yêu c u các ơn v có k ho ch c th tri n khai k t lu n này và thông báo n các i lý làm th t c h i quan, các doanh nghi p ph i h p th c hi n. Hàng tháng có báo cáo k t qu trong báo cáo tháng c a ơn v g i T ng c c H i quan theo quy nh./. TL. T NG C C TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
  4. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Bùi Thái Quang
Đồng bộ tài khoản