Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 39/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ VÀ THU H I T, GIAO T LÀM NHÀ NÔNG THÔN T I I M DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai, Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Th ô và Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Th ô; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i khóa 12 v vi c i u ch nh a gi i hành chính Thành ph Hà N i và các t nh có liên quan; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai năm 2003, s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, s 08/2005/N -CP ngày 14/1/2005 v quy ho ch xây d ng, s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 v s a i b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003, Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 5/01/2006 v quy ch khu ô th m i, Ngh nh s 112/2006/N -CP, Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v Quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, b sung, tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai, Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLB-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v Tài nguyên và Môi trư ng thu c y ban nhân dân các c p; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 459/TTr- TNMT-KHTH ngày 18/9/2008 và c a Giám c S Tư pháp t i Báo cáo th m nh s 203/STP-VBPQ ngày 25/9/2008,
 2. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư và thu h i t, giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph Hà N i.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 136/2007/Q -UBND ngày 30/11/2007 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n và thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là UBND c p huy n) và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TN&MT, Xây d ng, Tư pháp, K ho ch và u tư, TC; - Các Phó Ch t ch UBND TP; Vũ H ng Khanh - Văn phòng Thành y; - Văn phòng H ND& BQHHN; - Như i u 3; - CPVP, TH, các Phòng CV; - Trung tâm công báo ( ăng công báo); - Lưu, Nth (8b), VT (120b). QUY NNH V THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ VÀ THU H I T, GIAO T LÀM NHÀ NÔNG THÔN T I I M DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i vi c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư; thu h i t, giao t, làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i.
 3. 2. Quy nh này không áp d ng i v i các trư ng h p sau: a. S d ng t phù h p v i quy ho ch ư c duy t và ang ư c xét công nh n quy n s d ng t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh ho c các trư ng h p chuy n m c ích s d ng t không ph i xin phép theo quy nh c a Lu t t ai và Ngh nh 181/2004/N -CP c a Chính ph . b. Thu h i t i v i t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ho c cho thuê t thu ti n thuê t hàng năm b gi i th , phá s n, chuy n i nơi khác, gi m ho c không còn nhu c u s d ng t. c. Thu h i t i v i trư ng h p cá nhân ch t mà không có ngư i th a k . d. Thu h i t i v i trư ng h p ngư i s d ng t t nguy n tr l i t. . Thu h i t i v i trư ng h p ư c Nhà nư c giao, cho thuê t có th i h n mà không ư c gia h n. 3. Trư ng h p thu h i t do s d ng t vi ph m Lu t t ai, t xen k t ph i thu h i n m d c hai bên tuy n ư ng m i m ư c áp d ng theo quy nh riêng c a y ban nhân dân thành ph Hà N i. 4. Vi c thu h i t, giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph ch áp d ng i v i a bàn các xã thu c các huy n. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các t ch c trong nư c g m: cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t ch c kinh t - xã h i, t ch c s nghi p công, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân và các t ch c khác theo quy nh c a Chính ph (sau ây g i chung là t ch c) ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t; t ch c kinh t nh n chuy n quy n s d ng t. 2. H gia ình, cá nhân trong nư c (sau ây g i chung là h gia ình, cá nhân) ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t, nh n chuy n quy n s d ng t. 3. C ng ng dân cư g m: c ng ng ngư i Vi t Nam sinh s ng trên cùng a bàn thôn, làng và các i m dân cư tương t có cùng phong t c, t p quán ho c có chung dòng h ư c Nhà nư c giao t ho c công nh n quy n s d ng t 4. Cơ s tôn giáo g m: chùa, nhà th , thánh th t, thánh ư ng, tu vi n, trư ng ào t o riêng c a tôn giáo, tr s c a t ch c tôn giáo và các cơ s khác c a tôn giáo ư c Nhà nư c giao t ho c công nh n quy n s d ng t 5. T ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao g m: cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n khác c a nư c ngoài có ch c năng ngo i giao ư c Chính ph Vi t Nam th a nh n; cơ quan i di n t ch c thu c Liên h p qu c, cơ
 4. quan ho c t ch c liên Chính ph , cơ quan i di n c a t ch c liên Chính ph ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v u tư, ho t ng văn hóa, ho t ng khoa h c thư ng xuyên ho c v s ng n nh t i Vi t Nam ư c Nhà nư c Vi t Nam giao t, cho thuê t, ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t . 7. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo pháp lu t v u tư ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t 8. Các t ch c phát tri n qu t th c hi n nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư t o qu t s ch, chuNn b tri n khai các d án u tư theo quy nh c a Lu t t ai. i u 3. Nh ng trư ng h p Nhà nư c ra quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t th c hi n d án u tư 1. Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, g m: a. S d ng t xây d ng công trình qu c phòng, an ninh; b. S d ng t xây d ng tr s cơ quan Nhà nư c, công trình s nghi p c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t c. S d ng t xây d ng tr s c a t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao. d. S d ng t xây d ng các công trình công c ng không nh m m c ích kinh doanh. . Phát tri n r ng phòng h , r ng c d ng; s d ng t cho các cơ s tôn giáo; t nghĩa trang t p trung. 2. Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích phát tri n kinh t , g m: a. S d ng t xây d ng các khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t b. S d ng t th c hi n các d án kinh t quan tr ng c a qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư ư c th hi n trong Ngh quy t c a Qu c h i. c. S d ng t th c hi n các d án kinh t quan tr ng do Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư quy nh t i i u 37 Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. d. S d ng t th c hi n d án u tư có ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); d án s d ng 100% v n u tư nư c ngoài ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n duy t ho c c p Gi y ch ng nh n u tư mà d án ó không th u tư trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . . S d ng t th c hi n d án u tư thăm dò, khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và pháp lu t v khoáng s n; s d ng t làm m t b ng di
 5. d i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v theo yêu c u b o v môi trư ng ho c theo quy ho ch mà không th b trí vào khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . e. S d ng t th c hi n các d án u tư k t c u h t ng ph c v công c ng bao g m các công trình giao thông, i n l c, th y l i, c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng, thông tin liên l c, ư ng ng d n d u, ư ng ng d n khí, giáo d c, ào t o, văn hóa, khoa h c k thu t, y t , th thao, ch . 3. Nhà nư c thu h i t giao t, cho thuê t th c hi n các d án u giá quy n s d ng t ho c u th u l a ch n ch u tư th c hi n d án có s d ng t theo quy ho ch (theo th a thu n c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i Văn b n s 4318/BTNMT- ngày 2/11/2005). 4. Di n tích t quy nh t i i m d kho n 1 và t i kho n 2 i u này n u có quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch chi ti t t l 1/500 ho c 1/2000 ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và công b mà chưa xác nh ch u tư ho c chưa có d án u tư thì Nhà nư c thu h i, giao cho T ch c phát tri n qu t th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư, t o qu t tri n khai các d án u tư theo quy nh. i u 4. Quy t nh thu h i t th c hi n các d án khu dân cư, trung tâm thương m i, khách s n cao c p, bao g m: 1. Các d án phát tri n kinh t trong khu ô th hi n có g m d án xây d ng nhà bán ho c cho thuê theo quy nh c a pháp lu t v nhà và pháp lu t v kinh doanh b t ng s n, d án xây d ng nhà xã h i, d án xây d ng nhà ph c v tái nh cư, d án xây d ng nhà công v , d án xây d ng trung tâm thương m i, trung tâm h i ch tri n lãm; d án xây d ng khách s n cao c p t tiêu chuNn t h ng 3 sao tr lên. Các d án phát tri n kinh t nêu t i i m này ph i ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ư c y ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t ch trương u tư i v i t ng d án. 2. Các d án phát tri n kinh t trong khu v c m r ng khu ô th hi n có ho c khu ô th m i g m toàn b các d án kinh t (không phân bi t quy mô, lo i hình) ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chung xây d ng ô th ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Vi c giao t, cho thuê t th c hi n các d án phát tri n kinh t nêu t i i m này ch ư c ti n hành sau khi Nhà nư c ã thu h i m t ph n ho c toàn b di n tích t quy ho ch m r ng khu ô th hi n có ho c quy ho ch xây d ng khu ô th m i. 3. Các d án phát tri n kinh t trong khu dân cư nông thôn hi n có, khu dân cư nông thôn m r ng ho c khu dân cư nông thôn xây d ng m i ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Vi c giao t, cho thuê t th c hi n các d án phát tri n kinh t trong khu v c m r ng khu dân cư hi n có ho c khu dân cư nông thôn xây d ng m i nêu t i i m này
 6. ch ư c ti n hành sau khi Nhà nư c ã thu h i m t ph n ho c toàn b di n tích t quy ho ch m r ng khu dân cư nông thôn hi n có ho c quy ho ch xây d ng khu dân cư nông thôn m i. i u 5. Quy t nh thu h i t xây d ng các khu kinh doanh t p trung có cùng ch s d ng t 1. Các khu kinh doanh t p trung có cùng ch s d ng t quy nh t i kho n 1 i u 40 và kho n 1 i u 90 Lu t t ai 2003, bao g m: a. Khu thương m i - d ch v t ng h p v i nhi u lo i hình mua bán, d ch v và có nhi u ch th cùng kinh doanh. b. Khu du l ch có m i liên k t v k t c u h t ng, v lo i hình kinh doanh và có nhi u ch th cùng kinh doanh (không bao g m khu du l ch sinh thái); c. Khu vui chơi gi i trí ngoài tr i ph c v r ng rãi các i tư ng thu c m i l a tu i v i nhi u lo i hình vui chơi, gi i trí có ông ngư i tham gia và có nhi u ch th cùng kinh doanh. d. Khu chăn nuôi gia súc, gia c m t p trung theo hình th c chăn nuôi công nghi p, có h t ng ng b và có nhi u ch th u tư chăn nuôi. 2. Khu kinh doanh quy nh t i kho n 1 i u này ph i có các i u ki n sau ây: a. ã th hi n trong quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b. ã có ch trương u tư c a Th tư ng Chính ph ho c ã có quy t nh u tư c a UBND Thành ph Hà N i ho c ã th hi n trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô ã ư c phê duy t; c. Không b trí t , nhà ; không b trí xen l n v i t , nhà ; 3. D án u tư các khu kinh doanh quy nh t i Kho n 1 i u này thu c di n Nhà nư c thu h i t giao ho c cho nhà u tư thuê theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 4. Vi c s d ng t i v i các d án xây d ng các khu kinh doanh t p trung quy nh t i kho n 1 i u này ư c th c hi n như i v i khu công nghi p. i u 6. Các trư ng h p Nhà nư c không ban hành quy t nh thu h i t 1. Nhà nư c không thu h i t s d ng vào m c ích phát tri n kinh t i v i các d án không thu c ph m vi i u ch nh t i kho n 2 i u 3 và i u 4, i u 5 Quy nh này; ho c trong trư ng h p nhà u tư th c hi n d án có i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 3, i u 4, i u 5 Quy nh này nhưng ch u tư t nh n chuy n như ng, thuê quy n s d ng t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t c a ngư i ang s d ng t
 7. 2. Trư ng h p nh n chuy n như ng, thuê quy n s d ng t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh mà làm thay i m c ích s d ng t thì ph i làm th t c xin chuy n m c ích s d ng t theo quy nh. 3. Trư ng h p thuê t c a ngư i ang s d ng t thì ngư i thuê t không ư c chuy n m c ích s d ng t Chương 2. TH T C THU H I T GIAO T, CHO THUÊ T TH C HI N D ÁN U TƯ i u 7. Xác nh và công b ch trương thu h i t; chu n b h sơ a chính cho khu t b thu h i 1. Xác nh và công b ch trương thu h i t Căn c Văn b n xác nh ch trương thu h i theo quy ho ch ho c Văn b n ch p thu n a i m u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, UBND c p huy n nơi có t b thu h i có trách nhi m ch o ph bi n ch trương thu h i t, các quy nh v thu h i t, v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n (sau ây g i chung là UBND c p xã) nơi có t b thu h i có trách nhi m niêm y t công khai văn b n v ch trương thu h i t t i tr s y ban nhân dân và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i, thông báo trên h th ng ài truy n thanh c p xã. 2. ChuNn b h sơ a chính cho khu t b thu h i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch o Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cùng c p (n u có) th c hi n ho c tr c ti p th c hi n vi c chuNn b h sơ a chính cho khu t b thu h i theo quy nh sau ây: a. Ch nh lý b n a chính cho phù h p v i hi n tr ng và làm trích l c b n v i nh ng nơi ã có b n a chính chính quy ho c trích o a chính i v i nơi chưa có b n a chính chính quy. b. Hoàn ch nh và trích sao h sơ a chính g i cho t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; c. L p danh sách các th a t b thu h i v i các n i dung: s hi u t b n , s hi u th a t, tên ngư i s d ng t, di n tích c a ph n th a t có cùng m c ích s d ng, m c ích s d ng t; d. i v i khu t ph i trích o a chính thì UBND c p huy n nơi có t b thu h i thông báo b ng văn b n cho ngư i s d ng t thu c khu v c ph i thu h i v vi c o a chính. Ngư i s d ng t có trách nhi m ch p hành, ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho vi c o c xác nh hi n tr ng th a t 3. Kinh phí chi cho vi c qu n lý b n a chính, trích l c b n a chính, trích o a chính, trích sao h sơ a chính do ch u tư d án chi tr i v i trư ng h p thu
 8. h i t theo d án; do T ch c phát tri n qu t chi tr i v i trư ng h p thu h i t theo quy ho ch. i u 8. L p, th m nh và xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư và thông báo v vi c thu h i t 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Các T ch c phát tri n qu t ho c t ch c, cá nhân ư c giao ch u tư s d ng t ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c UBND c p huy n và UBND c p xã nơi s d ng t thu nh p s li u, tài li u hi n có, l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư, n p t i Ban b i thư ng, h tr và tái nh cư (ho c phòng Tài chính qu n, huy n, thành ph tr c thu c i v i nơi chưa thành l p Ban b i thư ng, h tr , tái nh cư) thNm nh. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư có các n i dung chính sau: a. Các căn c l p phương án; b. S li u t ng h p v di n tích các lo i t, h ng t i v i t nông nghi p, s t b n , s th a; giá tr ư c tính c a tài s n hi n có trên t; c. S li u t ng h p v s h , s nhân khNu, s lao ng trong khu v c thu h i t, trong ó nêu rõ s lao ng ph i chuy n i ngh nghi p, s h ph i tái nh cư; d. D ki n m c b i thư ng, h tr và d ki n a i m, di n tích t khu v c tái nh cư ho c nhà tái nh cư, phương th c tái nh cư; . D ki n bi n pháp tr giúp gi i quy t vi c làm và k ho ch ào t o chuy n i ngành ngh ; e. Danh m c các công trình và quy mô các công trình c a Nhà nư c, c a t ch c, c a cơ s tôn giáo, c a c ng ng dân cư ph i di d i và d ki n a i m di d i; f. S lư ng m m ph i di d i và d ki n a i m di d i; g. D toán kinh phí th c hi n d án; h. Ngu n kinh phí th c hi n d án; i. Ti n th c hi n d án. 2. ThNm nh phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Trong th i h n không quá mư i lăm (15) ngày, k t ngày nh n ư c phương án t ng th , Ban B i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n (ho c phòng Tài chính - k ho ch qu n, huy n, thành ph tr c thu c i v i nơi chưa thành l p Ban B i thư ng, h tr và tái nh cư) ch trì ph i h p v i phòng Tài nguyên và Môi trư ng; các cơ quan có liên quan ti n hành thNm nh phương án và trình UBND c p huy n xét duy t;
 9. 3. Xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Trong th i h n không quá b y (07) ngày, k t ngày nh n ư c t trình c a Ban B i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n (ho c phòng Tài chính - K ho ch) UBND c p huy n có trách nhi m xem xét quy t nh xét duy t phương án t ng th . 4. Thông báo v vi c thu h i t a. Sau khi phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c xét duy t, UBND c p huy n nơi có t có trách nhi m thông báo ngay (b ng văn b n) cho ngư i ang s d ng t bi t lý do thu h i t; d ki n v m c b i thư ng, h tr , tái nh cư; phương án chuy n i ngành ngh , gi i quy t vi c làm; th i gian di chuy n và bàn giao t b thu h i ư c nêu trong phương án t ng th . y ban nhân dân Thành ph Hà N i y quy n cho UBND c p huy n thông báo b ng văn b n v thu h i t i v i các trư ng h p thu c thNm quy n thu h i t c a y ban nhân dân Thành ph . b. Sau 20 ngày (hai mươi ngày), k t ngày thông báo thu h i t quy nh t i i m a kho n này (h sơ thu h i t i u ki n quy nh), S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t i u 9. H sơ xin giao t, cho thuê t n p t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin giao t, cho thuê t (theo m u) 2. Có m t trong nh ng văn b n sau: Văn b n ch p thu n v ch trương u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ho c Quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Văn b n ch p thu n a i m cho Nhà u tư nghiên c u l p d án i v i các d án s d ng v n ngoài ngân sách Nhà nư c; Quy t nh phê duy t k t qu trúng u giá quy n s d ng t, trúng u th u l a ch n ch u tư d án có s d ng t c a c p có thNm quy n; Quy t nh ch nh ch u tư ho c Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a Lu t u tư năm 2005. Trư ng h p thu h i quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t là công s n do các cơ quan Nhà nư c Trung ương và các doanh nghi p Nhà nư c qu n lý chuy n sang m c ích s d ng khác thì ph i có văn b n th a thu n c a B Tài chính. 3. D án u tư và Quy t nh phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ( ã ư c th a thu n v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, c p i n, c p thoát nư c và các văn b n th a thu n khác theo quy nh c a Nhà nư c) ư c l p theo ch trương quy nh t i các văn b n nêu kho n 2 i u này. i v i d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c thu c di n không ph i c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a Lu t u tư năm 2005 thì
 10. d án u tư ph i phù h p v i k t qu thNm nh nhu c u s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003. 4. Báo cáo vi c ch p hành pháp lu t v t ai c a ngư i xin giao t, thuê t i v i trư ng h p ngư i xin giao t, thuê t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t trư c ó th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v . Báo cáo ư c S Tài nguyên và Môi trư ng xác nh theo quy nh t i Ngh nh 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . Th i gian xác minh không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c 5. Văn b n gi i thi u a i m ho c th a thu n quy ho ch ki n trúc c a S Quy ho ch Ki n trúc; B n v ch gi i ư ng và Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th 1/2000 ho c 1/500 ho c Quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Lu t Xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 6. Trích l c b n a chính t l 1/500 ho c 1/2.000 do S Tài nguyên và Môi trư ng c p; trư ng h p chưa có b n a chính thì do ơn v có tư cách pháp nhân l p ư c S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, thNm nh và xác nh n. 7. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư ( i v i các trư ng h p t thu h i hi n do các t ch c, cá nhân ang s d ng) do các T ch c phát tri n qu t ho c do t ch c, cá nhân ư c giao làm ch u tư s d ng t l p, ư c y ban nhân dân c p huy n xét duy t. 8. Thông báo v vi c thu h i t i u 10. Th i gian gi i quy t th t c thu h i t giao t, cho thuê t 1. Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ xin s d ng t theo quy nh t i i u 9 b n Quy nh này (không k th i gian ch u tư ph i gi i trình, b sung h sơ theo yêu c u b ng văn b n c a S Tài nguyên và Môi trư ng khi t ch c thNm nh), S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m l p T trình, d th o Quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t, trình y ban nhân dân Thành ph . 2. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ m b o úng theo quy nh c a pháp lu t kèm theo T trình c a S Tài nguyên và Môi trư ng (không k th i gian xét duy t và hoàn thi n d th o quy t nh), y ban nhân dân Thành ph xem xét, ký Quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t 3. Trong th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Quy t nh thu h i t t ng th c a y ban nhân dân Thành ph , UBND c p huy n có trách nhi m quy t nh thu h i t ng th a t c a t ng h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam.
 11. Vi c thu h i t ng th a t c a t ng h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam ư c th c hi n trư c ho c trong khi i u tra, l p phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư chi ti t cho t ng h gia ình, cá nhân. 4. Quy t nh thu h i t ph i ư c giao n ngư i có t b thu h i và ư c niêm y t t i tr s UBND phư ng, xã, th tr n nơi có t b thu h i trong su t th i gian k t ngày UBND phư ng, xã, th tr n nh n ư c Quy t nh n th i i m k t thúc vi c thu h i. Chương 3. TH T C CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ i u 11. H sơ chuy n m c ích s d ng t, g m: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t 2. Có m t trong nh ng Văn b n sau: Văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v a i m cho nhà u tư nghiên c u l p d án th c hi n theo phương th c t th a thu n v i ngư i s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng quy n s d ng t, góp v n b ng quy n s d ng t; Văn b n ch p thu n ch trương cho phép chuy n m c ích s d ng t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a Lu t u tư năm 2005. Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t có tài s n g n li n v i t là công s n do các cơ quan Nhà nư c Trung ương và các doanh nghi p Nhà nư c qu n lý thì ph i có văn b n th a thu n c a B Tài chính. 3. D án u tư và Quy t nh phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ( ã ư c th a thu n v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, c p i n, c p thoát nư c và các văn b n th a thu n khác theo quy nh c a Nhà nư c) ư c l p theo các Văn b n v ch trương quy nh t i kho n 2 i u này; i v i d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c: ph i phù h p v i Gi y ch ng nh n u tư theo Lu t u tư năm 2005 ho c k t qu thNm nh nhu c u s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003. 4. Báo cáo vi c ch p hành pháp lu t v t ai c a ngư i xin chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ngư i xin giao t, thuê t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t trư c ó th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v . Báo cáo ư c S Tài nguyên và Môi trư ng xác minh theo quy nh t i Ngh nh 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph . Th i gian xác minh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c 5. Văn b n th a thu n quy ho ch ki n trúc c a S Quy ho ch Ki n trúc và B n v ch gi i ư ng , quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 ã ư c c p có thNm quy n phê
 12. duy t theo quy nh t i Lu t xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 6. Trích l c b n a chính t l 1/500 ho c 1/2.000 do S Tài nguyên và Môi trư ng c p; trư ng h p chưa có b n a chính thì do ơn v có tư cách pháp nhân ư c S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, thNm nh và xác nh n. 7. Các gi y t v quy n s d ng t i v i các d án u tư có s d ng t thu c trư ng h p Nhà nư c không thu h i t theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003 thì ch u tư căn c giá t và chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph , t th a thu n chuy n như ng, góp v n, b i thư ng, h tr ư c nh n quy n s d ng t. Sau khi hoàn thành th t c nh n quy n s d ng t ph i làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư phù h p v i quy ho ch chi ti t ư c duy t. Th t c th c hi n theo quy nh t i i u 12, 13 b n Quy nh này. H sơ chuy n m c ích s d ng t n p t i S Tài nguyên và Môi trư ng. Th i gian gi i quy t th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo kho n 1, 2 i u 10 b n quy nh này. i u 12. i u ki n nh n chuy n như ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p 1. T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ch ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ô th và quy ho ch i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ư c y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v ch trương. 2. Di n tích t chuy n như ng ph i là t i u ki n tham gia th trư ng b t ng s n ( ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai). i u 13. Trình t th t c nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p 1. Trình y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v ch trương, cho phép th c hi n theo phương th c t th a thu n: a. i v i các d án phát tri n kinh t không thu c di n Nhà nư c thu h i t: Ch u tư căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ô th , i m dân cư nông thôn ư c duy t, t nghiên c u a i m s d ng t ho c liên h v i S Quy ho ch ki n trúc ư c gi i thi u a i m và làm th t c ư c ch p thu n ch trương, cho phép th c hi n theo phương th c t th a thu n.
 13. b. i v i các d án phát tri n kinh t thu c di n Nhà nư c thu h i t, nhưng ch u tư ngh ư c th c hi n theo phương th c t th a thu n v i nh ng ngư i ang s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t, thì th c hi n như i m a kho n 1 i u này. S K ho ch và u tư là u m i ti p nh n ngh c a ch u tư, ch trì cùng các ngành có liên quan, thNm tra và trình y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v a i m cho nhà u tư nghiên c u d án và th c hi n theo phương th c t th a thu n nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. 2. Th t c chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t a. Căn c Quy ho ch t ng m t b ng, quy ho ch chi ti t ư c duy t, Ch u tư t th a thu n v i ngư i ang s d ng t h p pháp nh n chuy n như ng ho c góp v n b ng quy n s d ng t, ư c Công ch ng Nhà nư c ch ng nh n ho c y ban nhân dân c p xã ch ng th c. Trư ng h p có nhi u ch s d ng t trong khu t, ch u tư liên h v i UBND phư ng, xã, th tr n gi i thi u v i các ch s d ng t và bàn b c, th a thu n. b. i v i các d án phát tri n kinh t thu c i tư ng Nhà nư c thu h i t theo quy nh t i kho n 2 i u 3, i u 4, i u 5 Quy nh này mà ch u tư ngh ư c th c hi n theo phương th c t th a thu n v i nh ng ngư i ang s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t nhưng sau 180 (m t trăm tám mươi) ngày (k t ngày có văn b n ch p thu n v ch trương, cho phép t th a thu n c a y ban nhân dân Thành ph ) v n còn ngư i s d ng t không ng thu n thì ch u tư ư c phép xu t phương án v b i dư ng, h tr t ng th i v i ngư i s d ng t không ng thu n, báo cáo UBND c p huy n ch p thu n làm căn c trình c p có thNm quy n quy t nh thu h i giao t, cho thuê t theo quy nh. Chương 4. THU H I T, GIAO T LÀM NHÀ NÔNG THÔN T I I M DÂN CƯ NÔNG THÔN i u 14. Th m quy n thu h i t, giao t cho h gia ình làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn 1. Căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t hàng năm (trong ó có quy ho ch s d ng t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn) c a UBND huy n ư c y ban nhân dân Thành ph phê duy t, UBND huy n quy t nh thu h i, giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn cho các h gia ình, cá nhân. 2. y ban nhân dân xã căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương ã ư c phê duy t, l p phương án giao t làm nhà , chuy n H i ng tư v n giao t c a xã (g m có Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND xã làm Ch t ch h i ng, i di n: M t tr n T qu c, H i Nông dân xã; trư ng thôn, cán b Tài nguyên và Môi trư ng) xem xét, th ng nh t phương án giao t, niêm y t công khai danh sách các
 14. trư ng h p ư c giao t t i tr s y ban nhân dân xã trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c và t ch c ti p nh n ý ki n óng góp c a nhân dân. i u 15. H sơ thu h i t, giao t cho h gia ình làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn n p t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin giao t làm nhà c a các h gia ình, cá nhân ư c UBND xã nơi có t xác nh n v nhu c u s d ng t. 2. Ngh quy t H i ng nhân dân xã v vi c giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn cho nhân dân trong năm. 3. T trình c a UBND xã xin giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn cho nhân dân trong xã; 4. B n v quy ho ch s d ng t có xác nh v trí các khu t xin s d ng; 5. B n v quy ho ch t ng m t b ng khu t t l 1/500 do ơn v tư v n có ch c năng l p, ư c UBND huy n phê duy t; 6. Danh sách h gia ình, cá nhân (có h khNu thư ng trú t i xã) ngh ư c xét giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn ã ư c công khai theo quy nh. i u 16. Trình t thu h i t, giao t cho các h gia ình làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh h sơ, trình UBND huy n quy t nh thu h i t giao t cho UBND xã t ch c xây d ng h t ng k thu t. 2. y ban nhân dân huy n quy t nh thành l p H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư, t ch c b i thư ng cho ngư i ang s d ng t b thu h i theo quy nh. 3. y ban nhân dân xã t ch c xây d ng h t ng k thu t khu t b ng ngu n v n óng góp c a các h gia ình ư c giao t theo Ngh nh 24/1999/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph 4. Sau khi có y h t ng k thu t, vi c giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà theo các bư c như sau: Bư c 1: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra h sơ, xác minh th c a, trình y ban nhân dân huy n quy t nh giao t cho t ng h gia ình. Bư c 2: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng giao Văn phòng ăng ký quy n s d ng t huy n làm trích l c b n a chính, trích sao h sơ a chính; ng th i g i s li u a chính cho cơ quan thu xác nh nghĩa v tài chính. Căn c nghĩa v tài chính ã ư c cơ quan Thu thông báo, các h gia ình ư c giao t xây d ng nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn có trách nhi m n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c theo quy nh.
 15. Bư c 3: Sau khi các h ã n p ti n s d ng t, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c bàn giao t trên th c a và trình UBND huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h . y ban nhân dân huy n có trách nhi m thông báo v Văn phòng ăng ký quy n s d ng t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng c p nh t. Th i gian th c hi n các công vi c theo trình t này không quá ba mươi (30) ngày làm vi c (không k th i gian b i thư ng, h tr , tái nh cư và ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính) k t ngày Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l cho t i ngày ngư i s d ng t nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t Trư ng h p h sơ không i u ki n, trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ ph i có thông báo b sung b ng văn b n UBND xã bi t và th c hi n (ch ư c thông báo 01 l n). i u 17. i u ki n và h n m c giao t xây d ng nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn Căn c quy nh t i i u 14, 15, 16 b n Quy nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph , i u ki n th c t v dân cư và qu t t i a phương, UBND các huy n có trách nhi m quy nh c th v h gia ình i u ki n ư c giao t xây d ng nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn, di n tích t giao cho các h gia ình, cá nhân làm nhà t i i m dân cư nông thôn nhưng ph i phù h p v i và quy nh c a Thành ph v h n m c t t i a và t i thi u. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 18. X lý các trư ng h p chuy n ti p Các trư ng h p ã n p h sơ xin s d ng t t i S Tài nguyên và Môi trư ng n th i i m Quy t nh này có hi u l c, mà chưa ư c UBND Thành ph Hà N i quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t n u phù h p v i Quy nh này thì S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c thNm nh trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh; n u không phù h p thì ra văn b n hư ng d n ơn v xin s d ng t b sung h sơ và t ch c thNm nh theo Quy nh này. i u 19. Tri n khai th c hi n quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t và chuy n m c ích s d ng t Sau khi có Quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t và chuy n m c ích s d ng t c a c p có thNm quy n, S Tài nguyên và Môi trư ng ( i v i trư ng h p y ban nhân dân thành ph ra quy t nh) và Phòng Tài nguyên Môi trư ng huy n ( i v i trư ng h p UBND c p huy n ra quy t nh) có trách nhi m thông báo và trao Quy t nh cho Ch u tư và các t ch c, cá nhân liên quan t ch c th c hi n Quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t. Th i gian thông báo không quá 3 (ba) ngày làm vi c k t khi có Quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t c a c p có thNm quy n
 16. i u 20. Trách nhi m c a các S , Ngành Thành ph 1. S Tài nguyên và Môi trư ng Là cơ quan ch trì tham mưu giúp y ban nhân dân Thành ph v công tác thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t a. Hư ng d n công khai các lo i h sơ, trình t th t c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn Thành ph . b. Bàn giao m c gi i khu t trên b n và ngoài th c a; g i thông tin a chính cho S Tài chính xác nh ơn giá thu ti n s d ng t, ti n thuê t; ký h p ng thuê t, l p trích l c b n khu t, hư ng d n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c. Ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n ki m tra vi c th c hi n c a ch u tư, n u sau 12 (mư i hai) tháng li n không s d ng ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 (hai mươi b n) tháng so v i ti n ghi trong d án u tư k t khi bàn giao t ngoài th c a thì l p h sơ x lý, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. S K ho ch và u tư Là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, yêu c u c a Nhà u tư thNm tra trình c p có thNm quy n ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án t i a i m xác nh; hư ng d n, ti p nh n, thNm nh h sơ d án u tư trình c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n u tư ho c quy t nh u tư theo quy nh c a pháp lu t. 3. S Quy ho ch Ki n trúc Là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm nh và trình duy t (ho c duy t theo thNm quy n) v gi i thi u a i m, ch gi i ư ng , quy ho ch t ng m t b ng và quy ho ch chi ti t xây d ng ô th . 4. S Tài chính Trong khi ch các B , Ngành Trung ương hư ng d n th c hi n i m c kho n 4 i u 2 Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 4/3/2008 c a Chính ph theo ch o c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân Thành ph giao S Tài chính ch trì cùng các S , ngành, ơn v có liên quan xác nh giá cho thuê t, giá thu ti n s d ng t sau khi S Tài nguyên và Môi trư ng bàn giao t trên th c a. Th i gian th c hi n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a S Tài nguyên và Môi trư ng. 5. S Xây d ng Là cơ quan u m i hư ng d n, ti p nh n h sơ, thNm nh thi t k cơ s theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. Ki m tra, giám sát vi c xây d ng công trình theo quy ho ch và Gi y phép xây d ng c a ch u tư, k p th i phát hi n vi ph m và x lý theo thNm quy n
 17. 6. C c Thu thành ph Hà N i Có trách nhi m tính và thông báo cho ch u tư n p ti n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b , các kho n thu khác vào Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Th i gian ra thông báo không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ th c hi n nghĩa v tài chính. 7. Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph Hư ng d n nghi p v th t c l p phương án t ng th , phương án chi ti t v b i thư ng, h tr và tái nh cư; ki m tra, ôn c các Ch u tư trong vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . K p th i gi i quy t ho c báo cáo y ban nhân dân Thành ph gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư 8. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph Trư ng h p khi có ý ki n không th ng nh t gi a Ch u tư và S Tài nguyên và Môi trư ng cũng như các S , ngành Thành ph v lĩnh v c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t; v giá thu ti n s d ng t, giá cho thuê t, Văn phòng UBND Thành ph có trách nhi m t ng h p, xu t trình y ban nhân dân Thành ph ch o gi i quy t. i u 21. Tránh nhi m c a UBND c p huy n, UBND c p xã 1. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n a. Ki m tra vi c th c hi n trách nhi m và nghĩa v c a Ch u tư ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t theo Quy t nh c a c p có thNm quy n. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng bàn giao m t b ng t cho ch u tư sau khi ã th c hi n xong vi c b i thư ng gi i phóng m t b ng; k p th i phát hi n và x lý vi ph m theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh. b. Ch o Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan trong vi c xác nh giá t, m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t c a a phương; th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t. c. Ch o UBND c p xã th c hi n vi c rà soát, th ng kê các t ch c, cá nhân ư c giao, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t; các trư ng h p có hành vi vi ph m trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai và qu n lý tr t t xây d ng ô th ; phân lo i c th t ng trư ng h p vi ph m theo th i gian, hình th c và m c vi ph m x lý theo thNm quy n d. Công b v ch trương thu h i t; Ch o Ban b i thư ng, h tr và tái nh cư và các cơ quan ch c năng thu c UBND c p huy n, UBND c p xã (nơi thu h i t) cung c p s li u, h sơ a chính có liên quan n khu t b thu h i, thNm nh, xét duy t phương án t ng th và chi ti t v b i thư ng, h tr và tái nh cư và công b công khai; ph i h p v i ch u tư ti n hành t ch c th c hi n phương án b i thư ng,
 18. h tr , tái nh cư cho ngư i b thu h i t. Ch o UBND c p xã th c hi n các quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã a. y ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i có trách nhi m niêm y t công khai văn b n v ch trương thu h i t t i tr s y ban nhân dân và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i, thông báo trên h th ng ài truy n thanh c a cơ s . b. y ban nhân dân c p xã nơi có t có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v t ai, k p th i phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n; ch ng th c cho các trư ng h p cá nhân chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t nông nghi p cho các ch u tư th c hi n d án u tư theo quy nh t i i u 13 b n quy nh này. i u 22. Trách nhi m c a các t ch c, h gia ình, cá nhân ư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t 1. Liên h v i các cơ quan chuyên môn ư c hư ng d n h sơ v : D án u tư, gi i thi u a i m, th a thu n quy ho ch ki n trúc, l p B n v ch gi i ư ng , quy ho ch chi ti t, quy ho ch t ng m t b ng, th a thu n v môi trư ng, c p i n, c p thoát nư c, phòng cháy ch a cháy, h sơ s d ng t theo quy nh. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý, s d ng t úng m c ích, úng quy ho ch và d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o s d ng t có hi u qu . 3. B i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i b thu h i t i v i các trư ng h p Nhà nư c thu h i t; ho c có t th a thu n v i các ch s d ng t ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t ho c góp v n b ng quy n s d ng t i v i các trư ng h p Nhà nư c không thu h i t trư c khi ư c phép chuy n m c ích s d ng. 4. N p các kho n nghĩa v tài chính v t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh. Ký h p ng thuê t v i S Tài nguyên và Môi trư ng ( i v i trư ng h p thuê t). 5. Kê khai ăng ký quy n s d ng t và s d ng t có hi u qu theo úng m c ích, v trí, ranh gi i, di n tích t ư c giao, cho thuê. 6. Xây d ng công trình úng m c ích s d ng t, theo quy ho ch ư c duy t và Gi y phép xây d ng ư c c p. 7. Liên h v i các ngành, các c p c a Thành ph ư c hư ng d n, hoàn ch nh h sơ và th c hi n các n i dung quy nh t i Chương II, III, IV c a B n quy nh này. 8. Trong th i h n 12 (mư i hai) tháng k t khi ư c bàn giao t ngoài th c a, ph i ưa t vào s d ng úng m c ích; th c hi n u tư xây d ng úng ti n theo d án ã ư c phê duy t. i u 23. Bàn giao t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t
 19. Sau khi hoàn thành nghĩa v b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i b thu h i t theo quy nh và nh n bàn giao m t b ng t c a UBND c p huy n; ký h p ng thuê t, n p ti n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b và các kho n thu khác theo quy nh; nh n bàn giao m c gi i trên b n và ngoài th c a, ch u tư có trách nhi m ăng ký vào s a chính Nhà nư c, ư c c p trích l c b n khu t và làm th t c trình c p có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t Th i gian th c hi n bàn giao t ngoài th c a không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c (không k th i gian ch u tư h p ng v i ơn v o c thi công c m m c gi i) k t khi nh n h sơ theo quy nh. i u 24. Các t ch c, cá nhân không th c hi n úng nhi m v ư c giao ho c l i d ng ch c v , quy n h n làm trái quy nh ho c bao che cho ngư i vi ph m, gây thi t h i cho Nhà nư c và ngư i s d ng t h p pháp thì tùy theo m c s b x lý hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 182/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 25. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các ngành có liên quan ph bi n, hư ng d n th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân c n k p th i ph n ánh v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, trình y ban nhân dân Thành ph b sung, s a i. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ H ng Khanh
Đồng bộ tài khoản