Quyết định số 393-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 393-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 393-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 393-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 393-TTg Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG U TƯ THEO K HO CH NHÀ NƯ C CHO CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Thu s n, QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch v qu n lý và s d ng v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và d ch v ánh b t h i s n xa b . i u 2.- Quy ch này áp d ng cho các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t, tàu d ch v ánh b t h i s n xa b b ng v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c năm 1997. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành, B trư ng các B : Thu s n, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Th trư ng các B , ngành có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG V N TÍN D NG CHO CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 393/TTg, ngày 09 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph )
  2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- Quy ch này quy nh trình t , i u ki n và cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c th c hi n các d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b . (Sau ây g i chung là d án óng tàu ánh cá xa b ). i u 2.- ánh cá xa b t m th i quy nh là ánh cá vùng bi n ư c gi i h n b i ư ng ng sâu 30 mét t b bi n tr ra i v i vùng bi n V nh B c B , ông và Tây Nam B , V nh Thái Lan, và ư ng ng sâu 50 mét t b bi n tr ra d i v i vùng bi n mi n Trung. Tàu ánh cá xa b là tàu có l p máy chính công su t t 90 CV tr lên; Có ăng ký hành ngh ánh cá xa b t i a phương nơi cư trú ho c gi y phép hành ngh ánh cá xa b do cơ quan b o v ngu n l i thu s n c p. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH i u 3.- Các d án óng tàu ánh cá xa b s d ng m t ph n v n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c ư c ưu ãi v m t s i m sau ây: 1. L p và trình duy t d án kh thi, không qua nghiên c u ti n kh thi. 2. Không b t bu c u th u th c hi n d án. 3. Lãi su t v n vay là 0,81% tháng. 4. Doanh nghi p Nhà nư c không ph i th ch p khi vay v n. T ch c kinh t khác và h ngư dân khi vay v n, ư c dùng tàu ho c tài s n s hình thành b ng v n vay làm tài s n th ch p. 5. Th i h n cho vay t i a không quá 7 năm, th i h n b t u tr n (c g c và lãi) là sau 24 tháng, k t ngày vay v n. 6. Các doanh nghi p Nhà nư c b l t các năm trư c, tuy chưa ư c x lý, nhưng n u có phương án kinh doanh có hi u qu và ư c B ch qu n, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch p thu n thì v n ư c cho vay ti p. Các h ngư dân ã vay v n c a Ngân hàng, n u g p khó khăn thì ư c giãn n cũ và ti p t c ư c vay m i óng tàu. i u 4.- Trình t l p, xét duy t các d án óng tàu ánh cá xa b : 1. Căn c vào hư ng d n c a B Thu s n, các i tư ng ư c vay v n quy nh t i Quy ch này (ch d án) l p d án c th , trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B ch qu n ( i v i ch d án thu c B qu n lý) phê duy t và g i v B Thu s n.
  3. 2. B Thu s n t p h p các d án ư c duy t, ki m tra và l a ch n s lư ng d án phù h p v i yêu c u c a các a phương, ơn v , m b o cân i theo k ho ch phát tri n c a ngành và phù h p v i t ng s v n ư c thông báo. H sơ các d án ư c l a ch n g i v B K ho ch và u tư. 3. B K ho ch và u tư căn c vào t ng m c v n u tư tín d ng cho các d án óng tàu ánh cá xa b ã ư c Th tư ng Chính ph xác nh hàng năm và s lư ng các d án ư c duy t phân b danh m c các d án và t ng m c v n cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B ch qu n, ng th i g i cho B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Thu s n và các t ch c ư c ch nh cho vay. i u 5.- V n u tư cho các d án óng tàu ánh cá xa b ư c huy ng t nhi u ngu n, trong ó có m t ph n b ng ngu n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c hàng năm. Riêng năm 1997 m c v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho các d án óng tàu ánh cá xa b là 400 t ng Vi t Nam. Trư ng h p ngu n v n b trí k ho ch, s d ng v n ng n h n c a các Ngân hàng thương m i u tư thì vi c bù chênh l ch lãi su t cho các ngân hàng thương m i th c hi n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 6.- Các i tư ng dư i ây ư c vay v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c óng tàu ánh cá xa b : - Các ơn v kinh t có ăng ký hành ngh ánh cá xa b và th c hi n các d ch v ánh cá xa b , bao g m doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, h p tác xã, t h p tác và h ngư dân. i u 7.- H sơ ch d án n p cho t ch c cho vay g m: 1. ơn xin vay v n. 2. H p ng óng tàu. 3. Quy t nh ho c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; gi y phép hành ngh do cơ quan b o v ngu n l i thu s n c p t nh ho c B Thu s n c p. Riêng h ngư dân yêu c u có gi y phép hành ngh và xác nh n c a chính quy n c p xã m b o vi c h ngư dân vay v n là u tư th c hi n d án óng tàu ánh cá xa b . 4. Văn b n th ch p. ( i v i ch d án quy nh ph i có th ch p). i u 8.- Tr n : Vi c tr n v n vay áp d ng theo Quy ch tr n c a T ch c cho vay. T ch c cho vay c n có hư ng d n vi c khuy n khích các ch d án tr n trư c th i h n và x lý các trư ng h p dây dưa khi quá h n. Chương 3:
  4. T CH C TH C HI N i u 9.- Ban Ch o Nhà nư c v Chương trình ánh cá xa b có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c th c hi n Chương trình này. i u 10.- B Thu s n v i ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành có nhi m v : 1. Phê duy t thi t k và d toán m u các lo i tàu cá thích h p v i t ng vùng bi n, t ng lo i ngh và t p quán s d ng c a ngư dân; danh sách các cơ s có kh năng và i u ki n óng tàu, (sau khi ã th ng nh t v i B Giao thông v n t i), công b cho các ch d án l a ch n và ký k t h p ng óng tàu theo m u thi t k ư c duy t. 2. Quy nh c , lo i tàu cũ ư c c i hoán ánh cá xa b . 3. Hư ng d n các ch d án l a ch n và s d ng các lo i máy thu , các thi t b dò cá, máy thông tin liên l c, nghi khí hàng h i c n thi t trang b cho tàu ánh cá xa b . 4. L p k ho ch và làm vi c v i B Nông nghi p và Pháp tri n nông thôn, B K ho ch và u tư và các B ngành có liên quan v cung ng g cho các d án óng tàu ánh cá xa b , ào t o thuy n viên và t ch c h th ng thông tin liên l c. 5. Ki m tra các ch d án s d ng v n vay úng m c ích; óng tàu theo úng m u mã do B quy nh; trang b máy và các thi t b hàng h i phù h p v i hư ng d n c a B . i u 11.- Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan: 1. B K ho ch và u tư: cân i ngu n v n cho vay; giao danh m c d án và t ng m c v n vay cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B ch qu n và t ch c cho vay. Căn c k ho ch khai thác g ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, giao cho các t nh có r ng ch tiêu khai thác g cho óng tàu ánh cá xa b . 2. B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b trí v n theo k ho ch và ch o các t ch c cho vay ti n hành các th t c cho vay n ch d án theo m c v n ư c duy t. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c vào nhu c u g c a B Thu s n ã ư c duy t t ch c giám sát vi c khai thác, cung ng g cho óng tàu ánh cá xa b . 4. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Thu s n trong vi c l a ch n và công b m u tàu và cơ s có i u ki n óng tàu; ch o vi c ăng ki m tàu nhanh, g n và úng quy nh. i u 12.- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B ch qu n có nhi m v : 1. Ch o ch u tư l p d án; phê duy t d án, duy t d toán c th c a t ng tàu trên cơ s thi t k và d toán tàu m u B Thu s n công b và giao ch tiêu v n tín
  5. d ng n t ng d án, ng th i g i các h sơ này cho các t ch c cho vay a phương và Trung ương, làm cơ s cho vi c vay v n. 2. Theo dõi, ki m tra ôn c các ch d án v tình hình th c hi n d án, t ch c s n xu t và tr n theo úng ti n . 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh có r ng ch o vi c khai thác g cho óng tàu ánh cá xa b theo k ho ch ư c giao. i u 13.- T ch c cho vay v n ph i c p tín d ng theo úng k ho ch và mb o úng ti n th c hi n d án c a ch d án. i u 14.- Trách nhi m c a ch d án: Ch d án là ngư i vay và s d ng v n vay th c hi n d án, có trách nhi m: 1. Xây d ng các d án kh thi và trình duy t theo quy nh. 2. S d ng thêm ngu n v n t u tư và vay t các ngu n tín d ng khác ngoài ph n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c, u tư th c hi n d án. 3. B t bu c mua b o hi m thân tàu, ho c b o hi m các tài s n m i hình thành b ng v n vay. 4. Ti n hành các th t c vay v n và s d ng v n vay vào úng m c ích ư c duy t; Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng tàu và v n vay sai m c ích. 5. Th c hi n vi c tr n i v i các t ch c cho vay theo úng k ho ch và cam k t khi vay v n. i u 15.- Trong quá trình th c hi n Quy ch này, các B , ngành Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m gi i quy t theo thNm quy n các m c m u phát sinh, nh ng v n vư t quá thNm quy n c n báo cáo Ban ch o Nhà nư c v chương trình ánh cá xa b xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
Đồng bộ tài khoản