Quyết định Số: 394/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 394/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 394/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÁI LAI, THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KIÊM GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 394/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------------- Số: 394/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÁI LAI, THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KIÊM GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Xét đề nghị của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tại văn bản số 53/UBMC, ngày 08 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 498/TTr-BNV, ngày 26 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và ông Nguyễn Thái Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, QHQT, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản