Quyết định số 3941/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Quyết định số 3941/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3941/2002/QĐ-UB Về việc chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3941/2002/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2002 Số: 3941/2002/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN VÀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GÒ VẤP VỀ LÀM THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Xét văn bản Thông báo số 154/ĐMDN ngày 15/8/2002 của Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn ; Xét Tờ trình số 407/KHĐT-ĐKKD ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Chuyển Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn-doanh nghiệp Nhà nước thuộc ủy ban nhân dân thành phố và Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp-doanh nghiệp Nhà nước thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về làm 02 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Điều 2.- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Giám đốc các Công ty nói trên có trách nhiệm : 2.1- Giám đốc Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp phối hợp với Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xác định lại vốn, tài sản của doanh nghiệp chuyển giao theo nguyên tắc nguyên trạng cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.
  2. 2.2- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tiếp nhận vốn, tài sản của Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp do Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố bàn giao. 2.3- Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn và Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp tiến hành đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố theo đúng quy định hiện hành. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và xây dựng Gò Vấp và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 4 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - TTUB : CT, các PCT - Các Ban Đảng : TC, VP/TU - Cục Thuế, Công an TP Mai Quốc Bình - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ CNN - Lưu (CNN)
Đồng bộ tài khoản