Quyết định số 3982/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 3982/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Đình Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3982/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 3982/Q -UBND Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH D ÁN TU B , TÔN T O T NG TH DI TÍCH NNH KIM LIÊN, PHƯ NG PHƯƠNG LIÊN, QU N NG A, THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng 2003 ngày 26/11/2003; Các Ngh nh c a Chính ph : s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình: s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 và s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v qu n lý chi phí u tư xây d ng; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Ngh nh c a Chính ph s 58/2008/N - CP ngày 05/5/2008 hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Thông tư s 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 c a B K ho ch và u tư v Hư ng d n l p k ho ch u th u; Căn c Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/4/2009 c a UBND Thành ph quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c c a thành ph Hà N i; Căn c các Quy t nh c a UBND Thành ph : s 4709/Q -UBND ngày 23/11/2007 v vi c phê duy t d án tu b , tôn t o t ng th di tích ình Kim Liên, qu n ng a; s 508/Q -UBND ngày 03/9/2008 v vi c phê duy t k ho ch u th u d án tu b , tôn t o t ng th di tích ình Kim Liên, qu n ng a; Căn c Thông báo s 82/TB-UBND ngày 16/4/2008 c a UBND Thành ph v vi c thông báo k t lu n c a /c Nguy n Th Th o - y viên Trung ương ng, Phó Bí thư Thành y, Ch t ch UBND Thành ph t i bu i ki m tra các di tích l ch s văn hóa chu n b k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n ng a t i T trình s 70/TTr-UBND ngày 30/6/2009 v vi c xin i u ch nh b sung d án u tư, b sung k ho ch u th u h ng m c di chuy n công trình i n và T trình s 1023/KH&DT-QH ngày 31/7/2009 c a S K ho ch và u tư v vi c phê duy t i u ch nh D án tu b , tôn t o t ng th di tích ình Kim Liên, phư ng Phương Liên, qu n ng a, thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1. Phê duy t i u ch nh D án tu b , tôn t o t ng th di tích ình Kim Liên, phư ng Phương Liên, qu n ng a, thành ph Hà N i v i n i dung sau: 1. B sung h ng m c công trình:
  2. Di chuy n và xây d ng m i công trình i n khu v c ình làng Kim Liên trong khu v c di tích. 2. i u ch nh t ng m c u tư: ơn v tính: tri u ng Theo Quy t nh phê duy t Kho n m c d án s 4709/Q -UBND Phê duy t i u ch nh ngày 23/11/2007 Chi phí xây l p 8.374 10.751 Chi phí thi t b - 768 Chi phí GPMB 11.406 11.406 Chi phí khác 1.075 330 Chi phí tư v n TXD - 859 Chi phí qu n lý d án - 257 Chi phí d phòng 472 929 T ng m c u tư 21.327 25.300 Các n i dung khác v n th c hi n theo quy t nh s 4709/Q -UBND ngày 23/11/2007 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t d án tu b , tôn t o t ng th di tích ình Kim Liên, qu n ng a. i u 2. B sung các n i dung sau vào K ho ch u th u ã duy t t i Quy t nh s 508/Q -UBND ngày 03/9/2008 c a UBND Thành ph Hà N i: 2.1. Ph n công vi c ã và ti p t c th c hi n: Các tư v n: kh o sát l p d án, kh o sát thi t k k thu t t ng d toán: các tư v n khác có giá tr gói th u không quá 500 tri u ng. 2.2. Ph n công vi c không áp d ng hình th c l a ch n nhà th u: Chi phí qu n lý d án, chi phí khác, chi phí GPMB. 2.3.B sung gói th u s 2 (vào ph n công vi c t ch c u th u): - Tên và n i dung gói th u: Toàn b ph n xây d ng và l p t thi t b h ng m c di chuy n và xây d ng m i công trình i n. - Giá gói th u: 3.501 tri u ng (trong ó giá gói th u chưa có d phòng là 3.183 tri u ng và giá tr d phòng là 318 tri u ng). - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi - Phương th c u th u: u th u m t túi h sơ
  3. - Hình th c h p ng: H p ng theo ơn giá - Th i gian th c hi n h p ng: 100 ngày, k t ngày ký k t h p ng. - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý III năm 2009 - Ngu n v n th c hi n gói th u: Ngân sách Thành ph h tr . i u 3. Trách nhi m c a Ch u tư (UBND qu n ng a); - Ph i h p v i công ty i n l c Thành ph Hà N i th c hi n vi c di chuy n công trình i n m b o úng các tiêu chuNn, quy nh hi n hành c a ngành i n và tuân th úng các Gi y phép, văn b n th a thu n liên quan. - T ch c u th u và tri n khai thi công hoàn thành d án m b o ch t lư ng, úng ti n và tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph Hà N i v qu n lý d án u tư xây d ng, Lu t u th u và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. - Hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các n i dung trong h sơ và tính h p pháp c a các thông tin, s li u, tài li u làm căn c c p có thNm quy n phê duy t quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chành văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Văn hóa Th thao và Du l ch, Công thương, Quy ho ch Ki n trúc, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND qu n ng a, Giám c Công ty i n l c Thành Ph Hà N i và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - PCT UBND TP Ngô Th Thanh H ng; - VPUB: PVP Cơ, VHKG2, THV; - Lưu: VT, S KH& T(5 b n) Ngô Th Thanh H ng
Đồng bộ tài khoản