Quyết định số 402/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 402/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 402/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 402/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2008 C A QU C H I V Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T XÃ H I HÓA NÂNG CAO CH T LƯ NG CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v y m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B Y t ch u trách nhi m theo dõi và nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph , Văn phòng Qu c h i v tình hình th c hi n K ho ch hành ng này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
  2. K HO CH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T S 18/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2008 C A QU C H I V Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T XÃ H I HÓA NÂNG CAO CH T LƯ NG CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 402/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C TIÊU K ho ch hành ng c a Chính ph nh m c th hóa các nhi m v , gi i pháp th c hi n t t các n i dung c a Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i; xác nh và phân công rõ trách nhi m c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong vi c t ch c th c hi n nhanh chóng phát huy hi u l c c a Ngh quy t trong i s ng xã h i, t o bư c chuy n bi n rõ r t trong nh n th c v xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân, c ng c và phát tri n h th ng y t công l p t trung ương n a phương và y t ngoài công l p; tăng cư ng huy ng ngu n l c c a Nhà nư c và xã h i dành cho công tác chăm sóc s c kh e nhân dân. II. NHI M V 1. Hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t Ny m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân: a) B Y t ch trì, ph i h p v i các B và cơ quan có liên quan khNn trương xây d ng và hoàn ch nh d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t v i l trình th c hi n b o hi m y t toàn dân, trình Chính ph xem xét ban hành; ng th i ch ng ph i h p v i các B , cơ quan liên quan xây d ng, ban hành y các văn b n hư ng d n th c hi n ngay khi Lu t B o hi m y t có hi u l c thi hành. b) B Y t ch trì, ph i h p v i các B và cơ quan liên quan xây d ng, trình Chính ph d th o các d án lu t, pháp l nh thu c lĩnh v c y t theo chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i. c) B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan t ng k t, ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e nhân dân. Trên cơ s ó rà soát, s a i, b sung ban hành theo thNm quy n, ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành thúc Ny và nâng cao hi u qu vi c th c hi n xã h i hóa v y t công tác chăm sóc s c kh e nhân dân. Các B qu n lý các lĩnh v c chuyên ngành liên quan n y t có trách nhi m ưa ch trương xã h i hóa nâng cao ch t lư ng công tác chăm sóc s c kh e nhân dân khi xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. d) B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B N i v và các cơ quan liên quan s m hoàn ch nh các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n án “ i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương, giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p” sau khi có ý ki n k t lu n c a B Chính tr , trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành theo thNm quy n t ch c tri n khai th c hi n. 2. Thông tin, truy n thông, nâng cao nh n th c v xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân: a) B Y t Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n các chính sách pháp lu t v xã h i hóa trong lĩnh v c y t , các ki n th c v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e trên các phương ti n thông tin i chúng như báo, ài phát thanh, ài truy n hình và các tài li u truy n thông phù h p v i c i m xã h i c a các vùng, mi n, các t ng l p nhân dân t ng bư c nâng cao nh n th c, trách nhi m c a m i ngư i dân trong vi c t b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e b n thân, t giác và tích c c tham gia vào các phong trào v sinh phòng b nh, rèn luy n thân th , phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng các t
  3. n n xã h i, h n ch nh ng l i s ng và thói quen có h i cho s c kh e, xây d ng n p s ng văn minh, lành m nh. b) B Y t ch ng ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và B o hi m xã h i Vi t Nam Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng ngư i dân th c hi n pháp lu t v b o hi m y t . c) B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ch o h th ng các cơ quan thông tin và truy n thông ph n ánh k p th i, trung th c các n i dung có liên quan t i s nghi p phát tri n c a ngành y t , v xã h i hóa công tác chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e nhân dân. d) B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ch o h th ng các cơ quan văn hóa, th thao và du l ch các c p ph i h p ch t ch v i ngành y t th c hi n t t phong trào làng văn hóa s c kh e; phong trào v sinh phòng b nh, rèn luy n thân th ; phòng, ch ng d ch b nh, phong trào b o m v sinh an toàn th c phNm, phòng, ch ng các t n n xã h i, h n ch nh ng l i s ng và thói quen có h i cho s c kh e, xây d ng n p s ng văn minh, lành m nh. ) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo H i ng nhân dân c p t nh t ch c ph bi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i; các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c v xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân i v i các c p y ng, chính quy n, c bi t là cơ s . Coi vi c tăng cư ng s lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n v xã h i hóa i v i công tác chăm sóc s c kh e nhân dân là m t trong nh ng nhi m v chính tr quan tr ng c a a phương; quy nh rõ trách nhi m c a các ban, ngành, oàn th , t ch c xã h i v xã h i hóa trong công tác chăm sóc s c kh e nhân dân t ng a phương, ơn v . 3. T ch c s p x p l i h th ng y t công l p, khuy n khích phát tri n các cơ s y t ngoài công l p: a) B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v và các B , ngành liên quan xây d ng và trình Chính ph Ngh nh v t ch c và qu n lý h th ng các ơn v s nghi p y t a phương. b) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào Quy t nh s 153/2006/Q - TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 và Quy t nh s 30/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i khám b nh, ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 ch o S Y t và các cơ quan liên quan khNn trương rà soát, trình y ban nhân dân xem xét phê duy t ho c i u ch nh quy ho ch phát tri n h th ng y t , m ng lư i khám, ch a b nh cho phù h p v i tình hình th c t và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; s p x p l i các ơn v s nghi p y t công l p theo nguyên t c y t công l p ph i óng vai trò ch o, kh năng gi i quy t v cơ b n nhu c u chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e c a nhân dân trên a bàn. c) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c th c hi n t t các chính sách pháp lu t, ưu ãi v t ai, tín d ng, thu nh m khuy n khích t o i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t , các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư phát tri n các cơ s y t ngoài công l p. d) Các B , cơ quan trung ương, y ban nhân dân c p t nh, ch o, hư ng d n và t o i u ki n thu n l i các t ch c qu c t , t ch c phi chính ph ho t ng t thi n, nhân o trong công tác chăm sóc s c kh e nhân dân. 4. Tăng cư ng hi u l c, hi u qu , k cương, k lu t trong qu n lý nhà nư c v y t : a) Giao B Y t : - Ch trì, ph i h p v i B N i v và Thanh tra Chính ph xây d ng án ki n toàn h th ng thanh tra y t ; nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng thanh tra y t th c hi n t t ch c năng qu n lý nhà nư c b ng pháp lu t; trình Chính ph ban hành Ngh nh m i v Thanh tra y t ;
  4. - Nghiên c u, xây d ng và ban hành các quy chuNn k thu t qu c gia trong lĩnh v c khám b nh, ch a b nh, th c hi n các d ch v c n lâm sàng và lâm sàng trong i u tr cho ngư i b nh Ny m nh vi c c i cách các th t c hành chính trong khám b nh, ch a b nh, c bi t là khám b nh, ch a b nh, b o hi m y t nh m gi m phi n hà cho nhân dân. - Ph i h p v i các B , cơ quan liên quan nghiên c u, xu t trình Th tư ng Chính ph mô hình t ch c qu n lý nhà nư c v thu c và m phNm, th c phNm; h th ng cung ng thu c h n ch t i a các t ng l p trung gian tham gia lưu thông, phân ph i thu c; b o m cung ng thu c có ch t lư ng v i giá c h p lý cho ngư i dân. - Tăng cư ng công tác giáo d c i ngũ cán b , công ch c, viên ch c ngành y t nh m nâng cao y c, ý th c trách nhi m trong vi c th c hi n Lu t phòng ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. b) B Y t , các B , các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi thNm quy n ư c giao tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm minh các vi ph m pháp lu t v y t . 5. ào t o và xây d ng ch ãi ng i v i cán b y t Giao B Y t : a) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch phát tri n nhân l c y t n năm 2020; xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch tài chính u tư, xây d ng m i nâng c p các cơ s ào t o nhân l c y t trong c nư c. b) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ch o các cơ s ào t o nhân l c y t còn dư năng l c c n tăng ch tiêu tuy n sinh ào t o nhân l c y t hàng năm; xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch c thù khuy n khích h c sinh theo h c t i các chuyên khoa: lao, phong, tâm th n, nhi, y t d phòng … c) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Tài chính ban hành theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t khác tham gia ào t o ngu n nhân l c y t ; m r ng các lo i hình ào t o, trong ó ưu tiên t p trung ào t o theo nhu c u xã h i n năm 2020 áp ng v cơ b n ngu n nhân l c y t ph c v công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân. d) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B N i v xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t án “Th c hành lâm sàng cho bác s và i u dư ng viên m i t t nghi p th c hi n c p gi y phép hành ngh cho các bác s và i u dư ng viên trong toàn qu c” nh m nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch a b nh, tăng cư ng qu n lý nhà nư c v nhân l c y t và phù h p v i ti n trình h i nh p qu c t . ) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch tài chính th c hi n Quy t nh s 1544/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án ào t o nhân l c y t cho vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c, mi n Trung, vùng ng b ng Sông C u Long và vùng Tây Nguyên theo ch c tuy n; xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê duy t án ào t o nhân tài; ào t o chuy n giao k thu t cao cho các cơ s y t nh m xây d ng ư c i ngũ cán b y t có ch t lư ng cao, áp ng yêu c u ngày càng cao c a nhân dân v ch t lư ng d ch v y t . e) T ng k t rút kinh nghi m th c hi n thí i m án “C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên v h tr các b nh vi n tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh”; xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t án “Luân phiên cán b y t t tuy n trên v h tr tuy n dư i” th c hi n thư ng xuyên, lâu dài trong c nư c. B Tài chính cân i, b trí ngân sách hàng năm cho B Y t và các a phương th c hi n án này ngay t năm 2009.
  5. g) Ch trì, ph i h p v i B N i v , B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B liên quan xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh v “Nghĩa v , trách nhi m xã h i c a cán b y t iv i vùng kinh t - xã h i khó khăn c a t nư c”. KhNn trương xây d ng và trình Chính ph ban hành Ngh nh c a Chính ph v chính sách i v i cán b , viên ch c y t công tác các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. h) Ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính rà soát, xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph s a i, b sung ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , viên ch c ngành y t , trong ó lưu ý có m c ph c p ưu ãi c bi t i v i cán b y t làm vi c t i các chuyên khoa lao, phong, tâm th n, HIV/AIDS, nhi, cán b y t d phòng; xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành ch ph c p theo vùng; mi n i v i cán b y t ; ch ph c p cho nhân viên y t thôn, b n th c hi n ngay t năm 2009. 6. Huy ng và b trí ngu n l c y t hàng năm: a) B Tài chính, B K ho ch và u tư cân i và b trí tăng ngân sách chi thư ng xuyên và chi u tư cho ngành y t ; hư ng d n các a phương cân i và b trí tăng ngân sách a phương cho công tác y t , b o m t l chi y t trong t ng chi ngân sách nhà nư c năm sau cao hơn năm trư c; t c tăng chi cho y t cao hơn t c tăng chi bình quân chung c a ngân sách nhà nư c. B Y t xác nh các n i dung chi ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c y t d phòng, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các a phương b trí ngân sách a phương b o m các ho t ng chuyên môn y t , trong ó dành ít nh t 30% ngân sách y t cho lĩnh v c y t d phòng ngay t năm 2009; t ch c t p hu n, nâng cao năng l c l p k ho ch và qu n lý tài chính y t ; thư ng xuyên theo dõi, ki m tra giám sát vi c th c hi n c a các a phương trong b trí và s d ng ngân sách chi cho công tác y t theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i. b) B Y t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t án “ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn và các b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, nhi trung ương và a phương; án “ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các tr m y t xã t ngu n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2009 – 2013” t ngu n v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác. c) B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính ti p t c b trí v n u tư phát tri n t ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương nâng c p các cơ s y t , trong ó ưu tiên ngân sách th c hi n Quy t nh s 950/Q -TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v u tư xây d ng tr m y t xã thu c vùng khó khăn giai o n 2008 – 2010, Quy t nh s 1402/Q -TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án H tr phát tri n Trung tâm y t d phòng tuy n huy n giai o n 2007 – 2010, m t s b nh vi n a khoa t nh (tr các t nh vùng mi n núi, khó khăn ã ư c u tư t trái phi u Chính ph ), b nh vi n y h c c truy n, b nh vi n ph s n và các trung tâm ki m nghi m …; ti p t c b trí v n u tư phát tri n thu c chương trình m c tiêu qu c gia theo Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010 và Quy t nh s 172/2008/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010 ưu tiên u tư cho các trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS, trung tâm phòng ch ng b nh xã h i …; hư ng d n các a phương s d ng ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác như x s ki n thi t, ODA, v n vay Ngân hàng phát tri n Vi t Nam u tư nâng c p các cơ s y t . d) B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch phát hành trái phi u Chính ph , hư ng d n các a phương b trí ngu n v n t ngân sách a phương và các ngu n v n khác b o m v n, hoàn thành án “Xây d ng, c i t o, nâng c p các b nh vi n huy n và phòng khám a khoa khu v c s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp giai o n 2008 – 2010” vào năm 2010; b trí v n trái phi u theo l trình u tư nâng c p các b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, các b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, nhi và các tr m y t xã theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i.
  6. ) B Y t ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , cơ quan có liên quan xu t v i Chính ph các gi i pháp Ny m nh vi c th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh nông thôn giai o n 2006 – 2010 và các năm ti p theo. III. T CH C TH C HI N 1. B Y t có trách nhi m: a) Xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án và t ch c tri n khai các nhi m v ư c giao t i quy t nh này. b) Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các B , cơ quan liên quan, các a phương, các oàn th t ch c ph bi n r ng rãi n i dung Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i và K ho ch hành ng này. c) Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n K ho ch này, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Giáo d c và ào t o và các B , cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai các nhi m v ư c giao t i Quy t nh này. 3. B o hi m Xã h i Vi t Nam có nhi m v tri n khai th c hi n t t các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t nh m th c hi n m c tiêu ti n t i b o hi m y t toàn dân. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Căn c n i dung k ho ch hành ng c a Chính ph khNn trương xây d ng K ho ch hành ng c a t nh, thành ph và ưa vào k ho ch phát tri n kinh t xã h i, d toán ngân sách a phương năm 2009, trình H i ng nhân dân cùng c p b trí và phân b ngân sách y t phù h p v i yêu c u th c t t i a phương và Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Qu c h i ngay t năm 2009. b) Ch o, t ch c tri n khai toàn di n và có hi u qu các n i dung nêu trong Ngh quy t c a Qu c h i và K ho ch hành ng này t i a phương. c) T ch c công tác ki m tra, thanh tra và nh kỳ hàng năm báo cáo v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân t i a phương. 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào K ho ch hành ng c a Chính ph và tình hình th c t c a t ng B , ngành, a phương t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
  7. PH L C K HO CH XÂY D NG CÁC ÁN, VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 18/2008/QH12 C A QU C H I V Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH PHÁP LU T XÃ H I HÓA NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO S C KH E NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 402/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) TT N i dung công vi c Hình th c văn b n Cơ quan ch trì th c hi n 1 Lu t Khám b nh, ch a b nh Lu t trình QH B Yt 2 Lu t An toàn th c phN m Lu t trình QH B Yt 3 Lu t Phòng, ch ng tác h i c a thu c lá Lu t trình QH B Yt 4 Ngh nh c a Chính ph v i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính Ngh nh trình Chính B Yt (trong ó có ti n lương, giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t ph công l p (sau khi B Chính tr thông qua) 5 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành khung giá nhóm các d ch Quy t nh c a Th B Yt v , k thu t y t tư ng 6 Thông tư liên t ch Y t - Tài chính ban hành khung giá các d ch v , k Thông tư liên t ch B Yt thu t y t , khung giá m t s ca b nh, nhóm b nh ã chN n oán. 7 Thông tư liên t ch Y t - Tài chính hư ng d n l p, phân b d toán chi s Thông tư liên t ch B Yt nghi p y t (trong ó hư ng d n vi c phân b cho y t d phòng, chuy n i phương th c phân b chi khám, ch a b nh sang h tr tr c ti p cho i tư ng th hư ng) 8 Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s Ngh nh trình Chính B Yt i u c a Lu t B o hi m y t ph 9 án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các b nh vi n a khoa t nh thu c Quy t nh c a Th B Yt vùng mi n núi, khó khăn và các b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, nhi tư ng Chính ph trung ương và a phương s d ng ngu n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2009 – 2013 10 án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các tr m y t xã s d ng ngu n Quy t nh c a Th B Yt trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác tư ng Chính ph 11 Quy ho ch phát tri n nhân l c y t giai o n n năm 2020 Quy t nh c a Th B Yt tư ng Chính ph 12 án u tư, nâng c p h th ng các cơ s ào t o nhân l c y t giai o n Quy t nh c a Th B Yt 2010-2015 tư ng Chính ph 13 án “Luân phiên cán b y t t tuy n trên v tuy n dư i” Quy t nh c a Th B Yt tư ng Chính ph 14 S a i, b sung Ngh nh s 77/2006/N -CP ngày 03/8/2006 c a Chính Ngh nh trình Chính B Yt ph quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra y t ph 15 Cơ ch chính sách i v i h c sinh theo h c t i các chuyên khoa như: Lao, Quy t nh c a Th B Yt Phong, Tâm th n, Nhi, Y t d phòng … tư ng Chính ph
  8. 16 Ngh nh c a Chính ph quy nh v nghĩa v , trách nhi m xã h i c a Ngh nh trình Chính B Yt cán b y t i v i vùng kinh t - xã h i khó khăn c a t nư c ph 17 án th c hành lâm sàng cho bác s và i u dư ng viên m i t t nghi p Quy t nh c a Th B Yt ti n t i c p gi y phép hành ngh cho các bác s và i u dư ng viên tư ng Chính ph trong toàn qu c 18 Cơ ch tài chính th c hi n Quy t nh s 1544/Q -TTg ngày 14 tháng 11 Thông tư liên B B Yt năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án ào t o nhân l c y t cho vùng khó khăn, vùng núi c a các t nh thu c mi n B c, mi n Trung, vùng ng b ng Sông C u Long và vùng Tây Nguyên theo ch c tuy n 19 S a i, b sung ch ph c p ưu ãi theo ngh quy nh t i Quy t nh Quy t nh c a Th B Yt s 276/2005/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph tư ng Chính ph 20 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p theo vùng, mi n Quy t nh c a Th B Yt i v i cán b y t tư ng Chính ph 21 Ch ph c p cho nhân viên y t thôn, b n Quy t nh c a Th B Yt tư ng Chính ph 22 Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , viên ch c Ngh nh trình Chính B Yt y t công tác t i ch và cán b y t bi t phái, luân phiên v công tác ph tuy n cơ s và các vùng có i u ki n kinh t xã h i khó khăn. 23 S a i, b sung ch ph c p tr c, ph c p ph u thu t, th thu t và ph Quy t nh c a Th B Yt c p ch ng d ch tư ng Chính ph
Đồng bộ tài khoản