Quyết định số 41/2001/QĐ/BNN-TCCB về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 404 với Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 thành ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 41/2001/QĐ/BNN-TCCB về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 404 với Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 thành ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2001/QĐ/BNN-TCCB về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 404 với Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 thành ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2001/QĐ/BNN-TCCB về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 404 với Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 thành ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 402 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 41/2001/Q /BNN-TCCB Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2001 QUY T Đ NH V/V H P NH T BAN QU N LÝ D ÁN THU L I 404 V I BAN QU N LÝ D ÁN THU L I 402 THÀNH BAN M I L Y TÊN LÀ BAN QU N LÝ D ÁN THU L I 402 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 08/ 9/ 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/ 5/ 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 52/1999/N -CP; Căn c Thông báo s 16-BCS/TB ngày 7/ 3/ 2001 c a Ban Cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ngh quy t c a Ban Cán s h p ngày 01 và 02/ 3/2001; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V u tư xây d ng cơ b n, QUY T NNH: i u 1. H p nh t Ban Qu n lý d án Thu l i 404 v i Ban Qu n lý d án Thu l i 402, thành ban m i l y tên là Ban Qu n lý d án Thu l i 402. Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) t tr s t i xã Uy N , huy n ông Anh, thành ph Hà N i (nguyên là tr s c a Ban Qu n lý d án Thu l i 402 cũ). Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) có cơ s 2 t i th xã Hoà Bình, t nh Hoà Bình (nguyên là tr s c a Ban Qu n lý d án Thu l i 404 cũ). i u 2. Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 404 và Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 402 bàn giao nguyên tr ng nhi m v , t ch c, cán b nhân viên, cơ s v t ch t, thi t b tài s n, kinh phí và h sơ tài li u c a Ban cho Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) trong th i h n 30 ngày, k t ngày ký quy t nh này. i u 3. Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) ư c s d ng con d u riêng. Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) ti p nh n bàn giao c a Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 404 và Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 402, k
  2. th a và ch u trách nhi m v toàn b các ho t ng c a Ban theo ch c năng nhi m v ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh t i quy t nh s 124/2000/Q /BNN-TCCB ngày 27/ 11/ 2000. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , các V trư ng V T ch c cán b , u tư xây d ng cơ b n, K ho ch và quy ho ch, Tài chính k toán, Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B có liên quan, các Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 404, 402 và Giám c Ban Qu n lý d án Thu l i 402 (m i) ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
Đồng bộ tài khoản