Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
66
lượt xem
7
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (Serpentin, Barit, Grafit, Fluorit, Bentonit, Diatomit và Talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 41/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N VÀ S D NG NHÓM KHOÁNG CH T CÔNG NGHI P (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính ôí v i doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao B Công nghi p (nay là B Công Thương) phê duy t Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) n năm 2015, có xét n năm 2025; Xét T trình s 275/VMK-B1 ngày 27 tháng 6 năm 2008 c a Vi n Khoa h c và Công ngh M -Luy n Kim; Xét ngh c a các V trư ng V : K ho ch và Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) n năm 2015, có xét n năm 2025 v i các n i dung chính sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N - Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p Vi t Nam, quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a các a phương, b o m hài hoà l i ích qu c gia và a phương, phù h p v i yêu c u c ng c an ninh qu c phòng, b o v các công trình văn hoá có giá tr và b o v môi trư ng sinh thái t i các a bàn có khoáng s n;
 2. - Phát tri n ngành công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p n nh và b n v ng, v i công ngh ti n b , b o m an toàn, có hi u qu kinh t nh m khai thác và s d ng h p lý, ti t ki m ngu n tài nguyên c a t nư c; - Th c hi n các d án thăm dò có tr lư ng tin c y ph c v cho vi c l p và th c hi n các d án khai thác và ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p trong giai o n quy ho ch; - Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p trên cơ s l i th v tài nguyên, phát huy n i l c là chính, nh m ph c v trư c h t nhu c u c a n n kinh t , ch xu t khNu nh ng s n phNm ã qua ch bi n và trong nư c không s d ng h t. II. M C TIÊU PHÁT TRI N - T p trung thăm dò các m khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) ã ư c i u tra, ánh giá áp ng tr lư ng tin c y cho nhu c u khai thác và ch bi n trong giai o n quy ho ch; - áp ng nhu c u trong nư c và có m t ph n xu t khNu h p lý các lo i khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc). - Thu h i t i a tài nguyên trong khai thác và ch bi n thông qua vi c áp d ng công ngh ti n b . m b o hi u qu kinh t vi c khai thác và b o v môi trư ng sinh thái t i các a bàn h at ng khoáng s n; - Ny m nh vi c u tư ng b các cơ s ch bi n sâu các lo i khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p v i công ngh ti n b . D ki n s n lư ng qu ng thương phNm như sau: Ch ng lo i ơn v Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 Serpentin ngàn t n/năm 300 500 600 600 Barit ngàn t n/năm 250 350 400 500 Grafit ngàn t n/năm 20 25 30 35 Fluorit ngàn t n/năm 200 220 235 250 Bentonit ngàn t n/năm 80 125 175 250 Diatomit ngàn t n/năm 200 260 500 600 Talc ngàn t n/năm 40 80 150 200 III. D BÁO NHU C U SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC
 3. D báo nhu c u v qu ng thương phNm ( ã ch bi n) nhóm khoáng ch t công nghi p như sau: Ch ng lo i ơn v Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 Serpentin ngàn t n/năm 300 500 600 600 Barit ngàn t n/năm 250 350 400 500 Grafit ngàn t n/năm 20 25 30 35 Fluorit ngàn t n/năm 200 220 235 250 Bentonit ngàn t n/năm 80 125 175 250 Diatomit ngàn t n/năm 215 315 500 600 Talc ngàn t n/năm 40 80 150 200 Ghi chú: Nhu c u tính c cho xu t, nh p khNu. IV. QUY HO CH THĂM DÒ 1. Thăm dò qu ng serpentin Tr lư ng qu ng serpentin ã xác nh và d báo kho ng 37 tri u t n; Giai o n n năm 2015 ti n hành các d án thăm dò b sung serpentin Núi Nưa t nh Thanh Hoá, Thư ng Hà thu c t nh Lào Cai và thăm dò m T Th ng thu c t nh Thanh Hoá. D ki n t ng v n u tư cho các d án thăm dò và thăm dò b sung serpentin giai o n n năm 2015 kho ng 35 n 50 t VN ; Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng serpentin chi ti t nêu Ph l c s 1, 2. 2. Thăm dò qu ng barit - Tr lư ng qu ng barit ã xác nh và d báo kho ng 26 tri u t n; - Giai o n n năm 2015: ti n hành thăm dò các m có tri n v ng và quy mô l n, hàm lư ng cao, thu n l i cho khai thác thi t k khai thác. C th là các m , i m qu ng: Chè P n, Nà Ke, B n Vai, B n Ran (Cao B ng) v i m c tiêu tr lư ng c p B+ C1 là 0,8 tri u t n; - Thăm dò các m barit vùng Tuyên Quang xác nh tr lư ng còn l i c a toàn vùng; - Thăm dò các i m m trên a bàn huy n oan Hùng, t nh Phú Th .
 4. - i v i qu ng barit i kèm trong qu ng t hi m, ch thăm dò khai thác khi có nhu c u khai thác qu ng t hi m. Trư c m t thăm dò m Nà Cưa ã ư c tính tr lư ng cho barit-fluorit; D ki n v n u tư cho công tác thăm dò barit kho ng 120 n 140 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng barit nêu Ph l c s 4, 5. 3. Thăm dò qu ng grafit Tr lư ng qu ng grafit ã xác nh và d báo kho ng 29 tri u t n; Giai o n n năm 2015: ti n hành thăm dò m graphit B o Hà (Yên Bái) v i m c tiêu tr lư ng t 20 tri u t n c p C1+C2 và m Yên Thái (Yên Bái) v i m c tiêu tr lư ng t 1,5 tri u t n c p C1+C2; D ki n v n u tư cho công tác thăm dò grafit kho ng 28 n 30 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng graphit nêu Ph l c s 7, 8. 4. Thăm dò qu ng fluorit Tr lư ng qu ng fluorit ã xác nh và d báo kho ng 17 tri u t n; Giai o n n năm 2015: ti n hành thăm dò m Xuân Lãnh (Phú Yên) v i m c tiêu tr lư ng t 15-25 tri u t n. D ki n v n u tư cho công tác thăm dò kho ng 15 n 20 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng fluorit nêu Ph l c s 10, 11. 5. Thăm dò qu ng bentonit Tr lư ng qu ng bentonit ã xác nh và d báo kho ng 95 tri u t n; Giai o n n năm 2015: ti n hành thăm dò nâng c p m Tam B (Lâm ng) v i m c tiêu tr lư ng t 4 tri u t n c p B+C1; m Sông Lòng Sông, Nha Mé (Bình Thu n) v i m c tiêu tr lư ng 5 tri u t n c p B+C1; m C nh (Thanh Hoá) ) v i m c tiêu tr lư ng t 70 tri u t n c p B+C1 D ki n v n u tư cho công tác thăm dò bentonit kho ng 55 n 65 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng bentonit nêu Ph l c s 13, 14. 6. Thăm dò qu ng diatomit Tr lư ng qu ng diatomit ã xác nh và d báo kho ng 76 tri u t n;
 5. Giai o n n năm 2015: Thăm dò m r ng m Hòa L c (Phú Yên) v i m c tiêu tr lư ng 5 tri u t n c p C1 , m Tùy Dương (Phú Yên) v i m c tiêu tr lư ng t 1 tri u t n c p C1 và m i Lào (Lâm ng) v i m c tiêu tr lư ng t 8 tri u t n c p B+C1 ; D ki n v n u tư cho công tác thăm dò diatomit kho ng 85 n 105 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng diatonit nêu Ph l c s 16, 17. 7. Thăm dò qu ng talc Tr lư ng qu ng tals ã xác nh và d báo kho ng 4,6 tri u t n; Giai o n n năm 2015: ti n hành thăm dò qu ng talc m Tân Minh (Phú Th ) v i m c tiêu tr lư ng 0,5 tri u t n c p C1 và 1 tri u t n c p C2; thăm dò m M Thu n (Phú Th ) v i m c tiêu tr lư ng t 0,5 tri u t n c p C1 và 1 tri u t n c p C2; D ki n v n u tư cho công tác thăm dò talc kho ng 30 n 40 t VN . Th ng kê tr lư ng và tài nguyên d báo và danh m c các d án thăm dò qu ng talc nêu Ph l c s 19, 20. V. QUY HO CH KHAI THÁC VÀ CH BI N 1. Khai thác, ch bi n qu ng serpentin Qu ng serpentin ư c khai thác và ch bi n thành b t serpentin có hàm lư ng MgO ≥30%, SiO2≤ 42% ph c v cho s n xu t phân bón NPK và phân lân nung ch y. - Giai o n n năm 2015: Khai thác và nâng công su t khai thác m serpentin Bãi Áng lên 300-350.000 t n/năm, u tư nâng c p xư ng nghi n lên công su t 80.000- 100.000 t n/năm. u tư khai thác và ch bi n m Thư ng Hà công su t 200.000- 250.000 t n/năm. - Giai o n 2016-2025: Duy trì s n lư ng khai thác m Bãi Áng và m Thư ng Hà. Các m serpentin m i vùng Lào Cai, Phú Th ư c u tư khai thác và ch bi n khi có nhu c u th trư ng . - T ng v n u tư cho khai thác và ch bi n qu ng serpentin trong giai o n quy ho ch n năm 2015 d ki n kho ng 110 n 135 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng serpentin quy mô công nghi p nêu Ph l c s 3. 2. Khai thác, ch bi n qu ng barit - S n phNm t qu ng barit ư c s n xu t và ch bi n ph c v cho ngành d u khí và hoá ch t.
 6. + Barit b t nghi n dùng trong lĩnh v c làm dung d ch khoan d u khí, s n xu t xi măng và xu t khNu: hàm lư ng BaSO4: 75-85% + Barit ch t lư ng cao ph c v cho ngành hoá h c, thu tinh, sơn…thay th s n phNm nh p khNu hi n nay (hàm lư ng BaSO4 ≥ 95% v i t tr ng t 4,3g/cm3). - Giai o n n năm 2015: + u tư m r ng xư ng s n xu t barit B c Giang, khai thác m barit Làng Cao (Núi Am, Núi c , Núi Hin, Núi Chúa) v i s n lư ng 10.000 t n/năm; + Duy trì các m và cơ s ch bi n hi n có; xây d ng m i Xư ng s n xu t barit ch t lư ng cao Tuyên Quang công su t t 1.500 n 2.500 t n/năm v i ngu n cung c p qu ng barit t các m thu c t nh Tuyên Quang và các vùng lân c n; + Xây d ng Xư ng s n xu t barit Cao B ng, công su t 50.000 t n/năm v i ngu n cung c p qu ng barit các m Chè P n, Nàke, B n Vai - B n Ran; + u tư xây d ng c i t o và m r ng m Bao Tre (Thanh Hoá) và m Sơn Thành (Ngh An), công su t m i m t 1.500 n 2.500 t n/năm; + u tư xây d ng xư ng tuy n ông Pao và Nà Cưa (Lai Châu) khi d án khai thác và ch bi n m t hi m-barit-fluorit th c hi n v i t ng công su t qu ng tinh barit kho ng 41.500 n 42.000 t n/năm. - Giai o n 2016-2025: + Ny m nh công tác khai thác v i s n lư ng lên 300.000-350.000 t n/năm; + u tư xây d ng xư ng s n xu t barit ch t lư ng cao Lai Châu v i công suât t 5.000-10.000 t n/năm. - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n barit trong giai o n quy ho ch d ki n kho ng 190-220 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng barit quy mô công nghi p nêu Ph l c s 6. 3. Khai thác, ch bi n qu ng grafit D ki n s n phNm grafit s n xu t g m 2 lo i ch y u sau ph c v cho ngành luy n kim, s n xu t g ch ch u l a, i n c c, bút chì v.v. : - B t graphit không k t tinh 80%-85% cacbon; - Grafit ch t lư ng cao: lo i k t tinh có hàm lư ng t 94% n 97% carbon, kích c : +80 mesh-100 mesh; - Giai o n n năm 2015:
 7. + Vùng Yên Bái: u tư xây d ng nâng c p nhà máy tuy n C Phúc lên công su t 5.000-10.000 t n/năm. Ưu tiên u tư dây chuy n hoá tuy n có s n phNm qu ng tinh t hàm lư ng Các bon C ≥ 94%. Qu ng ư c khai thác t các m grafit thu c t nh Yên Bái; + Vùng B c Trung B : u tư khai thác và tuy n m Hưng Như ng (Qu ng Ngãi) công su t 10.000-13.000 t n/năm qu ng tinh C ≥ 80%; + Vùng Lào Cai: Khai thác m graphit N m Thi và nhà máy tuy n v i công su t 5.000-10.000 t n/năm. Nhà máy tuy n t t i Lào Cai, s n phNm ch y u là tinh qu ng có hàm lư ng C > 80%. - Giai o n 2016 -2025: Nâng công su t khai thác m và nhà máy tuy n grafit C Phúc (Yên Bái) lên 15.000- 20.000 t n/năm qu ng tinh có hàm lư ng C ≥ 90% m b o nhu c u s d ng trong nư c. Duy trì s n xu t vùng khác và nâng công su t n u có th trư ng tiêu th ; - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n grafit trong giai o n quy ho ch d ki n kho ng 150-180 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng grafit quy mô công nghi p nêu Ph l c s 9. 4. Khai thác, ch bi n qu ng fluorit D ki n ch ng lo i s n phNm: - S n phNm fluorit ch t lư ng th p: ph c v cho ngành xi măng, luy n kim: hàm lư ng CaF2=80-85%; - S n phNm fluorit ch t lư ng cao: dùng trong các ngành hoá ch t, thu tinh, m i n v.v., hàm lư ng CaF2=90-98%. - Giai o n n năm 2015: + Vùng Phú Yên: u tư xây d ng xư ng tuy n fluorit Phú Yên công su t 5.000- 6.000 t n/năm, s n phNm t hàm lư ng CaF2=80-85%. Ngu n qu ng fluorit khai thác m Xuân Lãnh. + Vùng Thái Nguyên: Liên doanh u tư m i khai thác và ch bi n fluorit m Núi Pháo v i công su t 196.000 t n/năm; + Vùng Lai Châu: Fluorit là s n phNm i kèm khi khai thác m t hi m ông Pao (thân qu ng F3), ch bi n s n phNm fluorit v i công su t 1.300 t n/năm và khai thác, ch bi n fluorit m Nà Cưa (thân qu ng 9, 16) v i công su t fluorit kho ng 1.500 t n/năm, s n phNm t hàm lư ng CaF2=90-98% - Giai o n 2016 - 2025: Duy trì s n xu t fluorit các cơ s trên và gia tăng s n lư ng tuỳ theo nhu c u th trư ng.
 8. - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n fluorit trong giai o n quy ho ch n năm 2015 d ki n kho ng 35-40 t VN (chưa tính u tư c a m Núi Pháo, m t hi m-barit-fluorit Nà Cưa và m ông Pao). Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng fluorit quy mô công nghi p nêu Ph l c s 12. 5. Khai thác, ch bi n qu ng bentonit Bentonit s n xu t theo tiêu chuNn API SPEC 13A và TC 01:2001/DMC. - Giai o n n năm 2015: + T nh Thanh Hoá: Duy trì khai thác và ch bi n m C nh v i công su t 20.000 t n/năm. + T nh Lâm ng: u tư Nhà máy ch bi n t i khu v c huy n Di Linh, công su t 25.000-30.000 t n/năm, ngu n nguyên li u ư c c p t m Tam B ; + T nh Bình Thu n: u tư Nhà máy ch bi n t i khu v c huy n Tuy Phong, công su t 30.000-35.000 t n/năm, ngu n nguyên li u ư c c p t m Nha Mé. Theo nhu c u th trư ng, u tư cơ s ch bi n bentonit th 2 v i công su t 15.000-20.000 t n/năm, ngu n nguyên li u t m Sông Lòng Sông; - Giai o n 2016-2025: + Vùng Lâm ng: D ki n nâng công su t Nhà máy ch bi n bentonit Di Linh lên 50.000-60.000 t n/năm; + Vùng Bình Thu n: Tuỳ theo nhu c u th trư ng, d ki n nâng công su t Nhà máy ch bi n t i huy n Tuy Phong lên 60.000-70.000 t n/năm và cơ s s n xu t Sông Lòng Sông lên 70.000-80.000 t n/năm. - Vùng Thanh Hoá: Nâng công su t khai thác và ch bi n bentonit t i C nh lên 50.000-60.000 t n/năm. - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n bentonit trong giai o n quy ho ch d ki n kho ng 335 n 390 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng bentonit quy mô công nghi p nêu Ph l c s 15. 6. Khai thác, ch bi n qu ng diatomit D ki n s n phNm ch bi n diatomit g m b t nghi n diatomit làm ch t h p th dùng x lý môi trư ng trong ngành nuôi tôm nư c l , s n phNm diatomit ch t lư ng cao (b t tr l c) dùng cho ngành rư u-bia-nư c gi i khát và các ngành khác; - Giai o n n năm 2015: u tư khai thác và ch bi n diatomit làm ch t h p th , x lý môi trư ng cho ngành nuôi tôm nư c l và b t tr l c (hàm lư ng SiO2 ≥ 85%)
 9. cung c p cho nhu c u trong nư c và xu t khNu, bao g m các M Tuỳ Dương, Hoà L c (Phú Yên) và i Lào (Lâm ng). Công su t ch bi n ch t h p th , x lý môi trư ng d ki n kho ng 90.000-100.000 t n/năm t i Phú Yên và 70.000-80.000 t n/năm t i Lâm ng. Công su t ch bi n b t tr l c d ki n 30.000-45.000 t n/năm t i Phú Yên; - Giai o n 2016-2025: Tuỳ theo nhu c u th trư ng, u tư m r ng gia tăng công su t ch bi n diatomit làm ch t h p th , x lý môi trư ng cho ngành nuôi tôm nư c n lên 200.000-280.000 t n/năm; gia tăng công su t ch bi n b t tr l c lên kho ng 250.000 t n/năm ph c v cho nhu c u trong nư c và xu t khNu; - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n diatomit trong giai o n quy ho ch d ki n kho ng 545 n 605 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng diatomit quy mô công nghi p nêu Ph l c s 18 kèm theo Quy t nh này. 7. Khai thác, ch bi n qu ng talc S n phNm b t tals hàm lư ng MgO ≥ 24%, SiO2 ≥ 60% ư c s d ng cho ngành dư c phNm, cao su, g ch g m-s v.v. - Giai o n n năm 2015: + Vùng Phú Th : M r ng xư ng nghi n b t talc công su t 10.000 t n/năm b t nghi n. Qu ng ư c khai thác các m Thu Ng c và Ng c L p. Xây d ng xư ng ch bi n s n xu t b t talc siêu min công su t 20.000 t n/năm, khai thác qu ng m Tân Minh và M Thu n; + Vùng Sơn La: Xây d ng xư ng nghi n b t talc t i khu v c Tà Phù công su t 10.000-20.000 t n/năm, ngu n nguyên li u t m Tà Phù-Chanh K ; Tuỳ theo kh năng th trư ng m r ng nâng công su t lên 40.000 t n/năm. - Giai o n 2016 - 2025: Vùng Phú Th : Tuỳ theo nhu c u th trư ng, m r ng xư ng b t nghi n Thu Ng c lên 50.000 t n/năm; m r ng ho c xây d ng thêm xư ng s n xu t qu ng talc siêu m n khu v c m Tân Minh và M thu n lên 50.000 t n/năm. - T ng m c u tư cho các d án khai thác qu ng và xư ng ch bi n qu ng talc trong giai o n quy ho ch d ki n kho ng 740 n 830 t VN . Danh m c các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng talc quy mô công nghi p nêu Ph l c s 21 kèm theo Quy t nh này. VI. V N U TƯ Ư c tính v n u tư cho công tác thăm dò, khai thác và ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc trong giai o n quy ho ch kho ng 2.498 n 2.885 t VN .
 10. Trong ó: Giai o n n năm 2015 kho ng 1.083 n 1.295 t VN ; giai o n 2016 - 2025 kho ng 1.415 n 1.590 t VN . Ngu n v n u tư: G m v n t thu x p c a doanh nghi p, v n vay u tư phát tri n c a Nhà nư c và vay thương m i, v n u tư tr c ti p t nư c ngoài v.v. VII. CÁC GI I PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CH Y U 1. Nhóm gi i pháp, chính sách t ng th - Ch bi n khoáng s n nhóm khoáng ch t công nghi p (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) có các s n phNm, ch phNm ch t lư ng cao ph c v nhu c u trong nư c là chính và có m t ph n h p lý s n phNm ch bi n sâu xu t khNu; - Tăng cư ng phân c p qu n lý tài nguyên, hoàn thi n quy ch và tăng cư ng u th u ho t ng khoáng s n; thành l p các Công ty c ph n v i s tham gia c a các t ch c, cá nhân có kinh nghi m, năng l c khai khoáng, có năng l c tài chính u tư vào công tác thăm dò, khai thác và ch bi n sâu khoáng s n. Khuy n khích a d ng lo i hình s h u, thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc theo nh hư ng ưu tiên các doanh nghi p có năng l c trong nư c; liên doanh liên k t v i nư c ngoài trong lĩnh v c ch bi n òi h i k thu t, công ngh cao như ch bi n diatomit, grafit và talc; - Nâng cao trách nhi m xã h i c a doanh nghi p trong ho t ng khoáng s n serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc như óng góp xây d ng cơ s h t ng; Thu hút ào t o và s d ng lao ng a phương; có bi n pháp ch ng b o v môi trư ng sinh thái và tích c c tham gia c i thi n môi trư ng xã h i. 2. Nhóm gi i pháp, chính sách c th a) Gi i pháp th trư ng: Xây d ng và phát tri n th trư ng s n phNm serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc trong nư c theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c và phù h p v i l trình h i nh p c a Vi t Nam; h p tác và liên k t ch t ch nh m m b o ngu n nguyên li u cho các cơ s ch bi n ã và ang quy ho ch u tư xây d ng; chi m lĩnh d n th trư ng tiêu th trong nư c, t ng bư c tham gia th trư ng qu c t . b) Nghiên c u, chuy n giao và ti p nh n khoa h c-công ngh : - Chú tr ng nghiên c u và áp d ng các công ngh khai thác tiên ti n. Hoàn thi n, nâng c p dây chuy n công ngh khai thác, ch bi n qu ng hi n có. Nghiên c u và xây d ng quy trình công ngh khai thác và ch bi n s n phNm ch t lư ng cao theo phương th c k t h p gi a Nhà nư c - Doanh nghi p khoa h c công ngh – Doanh nghi p khai thác ch bi n khoáng s n thu c các thành ph n kinh t ; - H p tác v i nư c ngoài nghiên c u, s n xu t grafit hàm lư ng C ≥ 95%; barit, b t tr l c diatomit và talc ch t lư ng cao.
 11. c) Phát tri n và ào t o ngu n nhân l c: H p tác v i các cơ s ào t o (trư ng d y ngh , trung c p, cao ng, i h c) ào t o và ào t o l i, ào t o t i ch i ngũ lao ng và nghiên c u khoa h c cho các khâu khai thác m , tuy n khoáng và luy n kim phù h p v i quy mô và i u ki n khai thác khoáng s n serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc c a Vi t Nam. Chú tr ng ào t o i ngũ qu n lý, qu n tr kinh doanh khoáng s n có trình áp ng yêu c u phát tri n doanh nghi p trong môi trư ng canh tranh, h i nh p. d) B o v môi trư ng: Các doanh nghi p ho t ng khoáng s n c n th c hi n y m i bi n pháp ch ng b o v môi trư ng trong thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n theo hư ng áp d ng công ngh hi n i, thân thi n v i môi trư ng (tuân th quy nh v ch t th i r n, nư c th i, khí th i; thu h i nư c tu n hoàn); Nghiêm túc th c hi n vi c óng c a m và hoàn tr m t b ng, môi trư ng sau khai thác. m b o v sinh công nghi p và an toàn lao ng trong s n xu t. Khuy n khích nghiên c u, áp d ng các công ngh x lý môi trư ng tiên ti n trong t t c các công o n s n xu t. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c tăng cư ng u tư trang thi t b cho công tác ki m tra, giám sát h th ng x lý môi trư ng c a Doanh nghi p. ) Gi i pháp v v n u tư: thu hút kho ng 2.000 t ng cho u tư phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc n năm 2025, d ki n s huy ng t các ngu n sau: - V n t thu x p c a doanh nghi p; - V n Ngân sách: h tr u tư các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào i v i các khu khai thác, tuy n luy n quy mô l n; u tư cho ào t o nghiên c u khoa h c, công ngh c a các vi n, trư ng trong ngành; - V n vay tín d ng u tư c a Nhà nư c: các d án u tư khai thác, ch bi n qu ng t i các a bàn kinh t -xã h i khó khăn và c bi t khó khăn theo quy nh hi n hành; - V n vay thương m i trong và ngoài nư c; - V n u tư nư c ngoài: liên doanh v i nư c ngoài trong các d án thăm dò, khai thác, ch bi n qu ng barit, diatomit, bentonit, grafit và talc quy mô l n. e) Công tác qu n lý nhà nư c: - nh kỳ rà soát, c p nh t và i u ch nh quy ho ch phát tri n công nghi p thăm dò, khai thác, ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t -xã h i c a t nư c và qu c t ; - Xây d ng, hoàn thi n cơ ch qu n lý thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n theo hư ng t p trung vào m t u m i m b o tính th ng nh t và ch t ch , không ch ng chéo, nâng cao tính cơ ng và hi u qu c a vi c qu n lý, b o v và khai thác tài nguyên qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc; - Ch n ch nh công tác qu n tr tài nguyên và th ng kê báo cáo ho t ng khoáng s n serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc theo nh kỳ t cơ s nc p t nh, c p B . Có bi n pháp và ch tài m nh x lý i v i các t ch c và cá nhân
 12. không th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v khoáng s n, môi trư ng. Tăng cư ng thanh ki m tra ho t ng khoáng s n nh m ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khN trái phép khoáng s n; u - Rà soát, s a i các ch tiêu tính tr lư ng và tài nguyên qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc cho phù h p v i i u ki n giá qu ng và s n phN ch bi n t qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc ngày m m t gia tăng, s ti n b c a khoa h c và công ngh khai thác, ch bi n hi n nay. VIII. T CH C TH C HI N 1. B Công Thương có trách nhi m công b , ch o t ch c th c hi n Quy ho ch. nh kỳ th i s hoá, i u ch nh Quy ho ch và xu t cơ ch , chính sách phát tri n b n v ng công nghi p khai thác, ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc b o m ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t -xã h i và các cam k t h i nh p qu c t . 2. Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thông tin và Truy n thông theo ch c năng nhi m v c a mình ch trì và ph i h p v i B Công Thương tri n khai c th hoá các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - T ch c qu n lý và b o v tài nguyên qu ng qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc trên a bàn; ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khNu trái phép khoáng s n. - T ch c l p và trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n qu ng serpentin, barit, grafit, fluorit, diatomit, bentonit và talc thu c thN quy n c a a phương và phù h p v i Quy ho ch này. Khoanh nh và m phê duy t các khu v c c m, t m th i c m và h n ch ho t ng khoáng s n. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và t o i u ki n các doanh nghi p tri n khai các d án nêu trong Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 13. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT Qu c h i; - UBNS Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo; - Website B Công Thương; - Lưu: VT, KH, CNNg. PH L C DANH M C CÁC ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CH BI N QU NG SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2008/Q -BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B Công Thương ) Ph l c 1 TH NG KÊ TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN D BÁO QU NG SERPENTIN (Theo tài li u lưu tr a ch t) TT Tên m , i m qu ng M c Tr lư ng và TNDB (ngàn t n) T ng nghiên c u A B C1 C2 1 Bãi Áng (Thanh Hoá) TD 3.233 1.596 2.588 7.717 15.134 2 T Th ng (Thanh G 2.428 6.663 9.091 Hoá) 3 Thư ng Hà (Lào Cai) TD 980 2.086 13.336 4.739 21.141 4 T t Th ng (Phú Th ) TD 219 580 799 T ng c ng 4.213 3.901 18.932 19.119 46.165 A+B+C1 27.046 Ph l c 2
 14. DANH M C D ÁN U TƯ THĂM DÒ QU NG SERPENTIN (Giai o n n năm 2015) TT Tên d án V n u M c tiêu tr Th i gian th c tư lư ng hi n 1 Thăm dò b sung m serpentin 15-20 t 20 tri u t n c p 2016-2020 Thanh Hoá (kh i siêu mafic Núi VN C1, 5 tri u t n Nưa sau khi ã ư c i u tra ánh c p A+B. giá 2 Thăm dò m serpentin T Th ng 5-10 t 6 tri u t n c p 2008-2015 (Thanh Hoá) VN C1, 3 tri u t n c p B+C1 3 Thăm dò b sung m serpentin 15-20 t 15 tri u t n c p 2008-2015 Thư ng Hà (Lào Cai) VN C1, 6 tri u t n c p A+B. Ph l c 3 DANH M C D ÁN U TƯ KHAI THÁC, CH BI N QU NG SERPENTIN QUY MÔ CÔNG NGHI P TT Công trình Ngu n cung Công su t V n u tư Th i gian c p qu ng (t/n) (t VN ) th c hi n 1 Khai thác, ch bi n M Bãi Áng 300.000- u tư m 2008-2015 m serpentin Bãi 350.000 r ng Áng (Thanh Hoá) (40-50 t ) 2 Xư ng nghi n 80.000- u tư m i 2008-2015 serpentin 100.000 (40-50 t ) M Bãi Áng (Thanh Hoá) 3 Khai thác, ch bi n 200.000- u tư m i 2008-2015 m serpentin M Thư ng 250.000 (30-35 t ) Thư ng Hà (Lào Hà Cai) Ph l c 4 TH NG KÊ TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN D BÁO QU NG BARIT
 15. (Theo tài li u lưu tr a ch t) Tr lư ng và TNDB qu ng T ng Tên m , i m M c TT (ngàn t n) qu ng B C1 C2 P1 Vùng Lai Châu 43 4.062 16.820 21.626 1 ông Pao G 608 2.278 15.220 18.106 2 Na Cưa G 135 1.784 1.920 3 B c N m Xe G 1.600 1.600 Vùng Cao B ng 389 630 1.019 4 Chè P n G 129 34 163 5 Na Ke G 260 260 6 B n Vai- B n Ran G 596 596 Vùng L ng Sơn 25 49 74 B n H u, Nà 7 Chanh, Tung Pha G 25 49 74 Vùng B c Giang 90 233 135 458 Làng Cao (Núi 8 Am, Núi C , Núi TD 90 233 135 Hin) 458 Vùng Tuyên Quang 257 1.186 379 1.822 Xóm Húc, Nư c 9 G 90 128 218 Luân, Khuôn Bén Năng Khào - Hà 10 G 456 251 708 V Ngãi Th ng, ng 11 Bèn, Húc, Vi t G 12 231 243 Th ng 12 Ao Sen TD 223 402 625 Thư ng m ( ng 13 29 Bèn) 22 7 Vùng B c Trung 192 370 562 B 14 Bao Tre G 126 179 305 15 Sơn Thành TK 66 191 257 T ng c ng 90 1.425 6.168 17.878 25.561
 16. Ph l c 5 DANH M C D ÁN U TƯ THĂM DÒ QU NG BARIT (Giai o n n năm 2015) TT Tên d án V n u tư (t M c tiêu tr lư ng (tri u VN ) t n) 1 Thăm dò m Chè P n, Nà Ke, B n 15-20 0,8 tri u t n c p B +C1 Vai, B n ran (Cao B ng) 2 M barit Nà Cưa (Lai Châu) 50 1,5 tri u t n c p B +C1 3 Thăm dò qu ng barit vùng Năng 15-20 0,5 tri u t n c p B +C1 Khào- Hà V (Tuyên Quang) 4 Xóm Ho c, Nư c Luân, Khuôn Bén 15-20 0,2 tri u t n c p B+C1 (Tuyên Quang) 5 Ngãi Th ng, ng Bèn, Húc, Vi t 15-20 0,2 tri u t n c p B +C1 Th ng (Tuyên Quang) Ph l c 6 DANH M C D ÁN U TƯ KHAI THÁC, CH BI N QU NG BARIT QUY MÔ CÔNG NGHI P TT Công trình Ngu n cung c p qu ng barit Công V n u tư (t Su t (t/n) VN ) Giai o n n năm 2015 1 Xư ng s n xu t M Làng Cao (Núi Chúa, Núi 10.000 u tư m r ng barit (B c Giang) Am,Núi c , Núi Hin) (10-15 t ) 2 Xư ng s n xu t Xóm Ho c, Nư c Luân, Năng 1.500- u tư m i barit ch t lư ng cao Khào - Hà V , Ngãi Th ng, 2.500 (Tuyên Quang) ng Bèn, Ao Sen, Thư ng (25 t ) m, Khuôn Bén 3 Xư ng s n xu t Chè P n, Nà ke, B n Vai - B n 50.000 u tư m i (35 barit (Cao B ng) Ran t ) 4 Xư ng s n xu t 1.500- 10-15 t barit Bao Tre M Bao Tre 2.000 (Thanh Hoá) 5 Xư ng s n xu t 1.500- 10-15 t barit Sơn Thành M Sơn Thành 2.000 (Ngh An)
 17. 6 Xư ng tuy n ông 40.000 Theo d án t Thân qu ng F3 m ông Pao Pao (Lai Châu) hi m 7 Xư ng tuy n Nà Thân quăng 9, 16 m ông 1.500 - Theo d án t Cưa (Lai châu) Pao 2.000 hi m Giai o n 2016 - 2025 1 Xư ng s n xu t M ông Pao 5.000- u tư m i barit ch t lư ng cao 10.000 (Lai Châu) Trà Rũa (90-100 t ) Ph l c 7 TH NG KÊ TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN D BÁO QU NG GRAFIT (Theo tài li u lưu tr a ch t) M c Tr lư ng và TNDB (ngàn t n) Tên m , i m TT T ng qu ng nghiên A B C1 C2 P1 c u I Vùng Tây B c 1. 037 1.041 1.707 12.690 9.694 26.169 N m Thi (Lào 1 TD 1.037 1.707 5.975 9.760 Cai) 1.041 B o Hà (Yên 2 G 5.525 9.694 14.949 Bái) M u A (Yên 3 G 136 136 Bái) Yên Thái (Yên 4 G 1.324 1.324 Bái) II Vùng Trung B 356 1.856 3.330 Hưng Như ng 1 TD 356 1856 2.212 (Qu ng Ngãi) 2 Tiên An 918 C ng 1.037 1.041 2.063 14.546 9.694 29.299 A+B+C1 4.141 A+B+C1+C2 14.169 Ph l c 8
 18. DANH M C D ÁN U TƯ THĂM DÒ QU NG GRAFIT (Giai o n n năm 2015) TT Tên d án V n u tư M c tiêu tr lư ng Thăm dò qu ng graphit B o 14-15 t VN 15 tri u t n qu ng c p C2, 5 tri u Hà (Yên Bái) t n qu ng c p C1. 1 2 Thăm dò qu ng graphit Yên 14-15 t VN 1 tri u t n qu ng c p C2, 500 ngàn Thái (Yên Bái) t n qu ng c p C1. Ph l c 9 DANH M C D ÁN U TƯ KHAI THÁC, CH BI N QU NG GRAFIT QUY MÔ CÔNG NGHI P TT Công trình Ngu n cung c p qu ng Công Su t V n u tư (VN ) grafit (t/n) Giai o n n năm 2015 1 Nhà máy tuy n M M u A, Yên Thái, B o 5.000- u tư m r ng grafit C Phúc Hà và các m grafit c a 10.000 (25-30 t ) (Yên Bái) t nh Yên Bái 2 Nhà máy tuy n M Grafit H ng Như ng 10.000- Liên doanh u tư grafit Hưng 13.000 m i ( 50-60 t ) Như ng (Qu ng Ngãi) 3 Nhà máy tuy n 5.000- u tư m i khi có (Lào Cai) M grafit N m Thi 10.000 th trư ng (25-30 t ) Giai o n 2016 - 2025 1 Nhà máy tuy n M M u A, Yên Thái, B o 15.000- u tư m r ng grafit C Phúc Hà và các m grafit thu c 20.000 ho c xây thêm (Yên Bái) t nh Yên Bái xư ng tuy n m i (50-60 t ) 2 M Hưng Như ng và N m Thi ti p t c duy trì ho t ng n u có th trư ng tiêu th . Ph l c 10
 19. TH NG KÊ TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN D BÁO QU NG FLUORIT (Theo tài li u lưu tr a ch t) Tên m , i m M c Tr lư ng và TNDB (ngàn t n) TT T ng qu ng n/c B C1 C2 P1 Vùng Lai Châu 912,74 1.073,09 6.137,767 8.123,597 1 Na Cưa G 287,90 596,13 884,030 2 ông Pao-Bình G 8,52 577,94 353,86 137,767 7069,567 Lư Vùng Cao B ng 4,55 0,99 5,54 3 Cao Sơn TD 4,55 0,99 5,54 Vùng Thái 8.508,00 Nguyên 4 M Núi Pháo 8.508,00 Vùng Phú Yên 46,90 123,11 107,00 277,00 5 Xuân Lãnh G 46,90 123,11 107,00 277,00 T ng c ng 8,52 964,18 1.197,19 6.137,980 16.914,137 Ph l c 11 DANH M C D ÁN U TƯ THĂM DÒ QU NG FLUORIT (Giai o n n năm 2015) TT Tên d án V n u tư (VN ) M c tiêu tr lư ng 1 Thăm dò qu ng Xuân Lãnh (Phú Yên) 15 n 20 t 15-25 tri u t n. Ph l c 12 DANH M C D ÁN U TƯ KHAI THÁC, CH BI N QU NG FLUORIT QUY MÔ CÔNG NGHI P TT Công trình Ngu n cung c p Công Su t V n u tư (VN ) qu ng fluorit (t/n) Giai o n n năm 2015 1 Khai thác và ch bi n M Xuân Lãnh 5.000- u tư m r ng (35-40 fluorit (Phú Yên) 6.000 t )
 20. 2 Khai thác và ch biên Thân qu ng F3 m 1.300 Liên doanh u tư m i fluorit ông Pao ông Pao 3 Khai thác và ch biên Thân qu ng 9 và 16 1.500 u tư m r ng fluorit Nà Cưa (Lai m Nà Cưa Châu) 4 Khai thác và ch biên M Núi Pháo 196.000 Liên doanh u tư m i fluorit (Thái Nguyên) Giai o n 2016 - 2025 1 Duy trì ho t ng n nh các m trên. Ph l c 13 TH NG KÊ TR LƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN D BÁO QU NG BENTONIT (Theo tài li u lưu tr a ch t) M c Tr lư ng và TNDB (ngàn TT Tên m , i m qu ng nghiên t n) T ng c u C1 C2 P1 Vùng qu ng Nam Trung B - 5.418 6.815 Tây Nguyên 24.167 36.670 1 Tam B (Lâm ng) TDSB 389 153 3.699 4.241 2 Gia Quy (Bà R a-Vũng Tàu) TDSB 3.990 6.239 10.229 3 Nha Mé (Bình Thu n) KS 1.039 423 2.996 4.458 4 Sông Lòng Sông (Binh KS 17.472 17.742 Thu n) Vùng Thanh Hoá 76.144 76.144 5 Bãi th i C nh 924 924 6 Bãi th i Tri u Sơn 40060 40.060 7 Bãi th i M u Lâm 35160 35.160 T ng c ng 5.418 82.959 3.699 95.072 Ph l c 14 DANH M C D ÁN U TƯ THĂM DÒ QU NG BENTONIT (Giai o n n năm 2015)
Đồng bộ tài khoản