Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
58
lượt xem
7
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------ S : 41/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG TRƯ NG M M NON TƯ TH C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 14/2008/ Q -BGD& T ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l Trư ng m m non Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c M m non. QUY T NNH : i u 1. Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng trư ng m m non tư th c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1447/1994/Q -BGD& T ngày 02 tháng 6 năm 1994 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch trư ng, l p m m non tư th c và các văn b n khác v giáo d c m m non tư th c và Quy t nh s 39/2001/Q -BGD& T c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a các trư ng ngoài công l p i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c M m non, th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - U ban VHGD -TTN&N c a Qu c h i;
 2. - H i ng Qu c gia Giáo d c; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - B Tư pháp (C c K.Tr.VBQPPL); - Công báo; - Ki m toán Nhà nư c; Nguy n Vinh Hi n - Như i u 3 ( th c hi n); - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu: VT, V PC, V GDMN. QUY CH T CH C VÀ HO T NG TRƯ NG M M NON TƯ TH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41 /2008/Q /BGD T ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh t ch c và ho t ng trư ng m m non tư th c, bao g m: Thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c; Cơ c u t ch c qu n lý và ho t ng; Tài chính, tài s n; Giáo viên, nhân viên và tr em; Thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m. 2. Quy ch này áp d ng i v i trư ng m m non, trư ng m u giáo (sau ây g i chung là nhà trư ng), nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p thu c lo i hình tư th c; t ch c, cá nhân tham gia ho t ng giáo d c m m non tư th c. 3. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a i u l trư ng m m non và Quy ch này. i u 2. V trí c a nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c là cơ s giáo d c m m non thu c h th ng giáo d c qu c dân c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, do t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, t ch c kinh t ho c cá nhân thành l p khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. Ngu n u tư xây d ng cơ s v t ch t và b o m kinh phí ho t ng là ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c. 2. Nhà trư ng, nhà tr tư th c, có tư cách pháp nhân, con d u và ư c m tài kho n riêng. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c
 3. 1. T ch c th c hi n vi c nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em t ba tháng tu i n sáu tu i theo chương trình giáo d c m m non do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Huy ng tr em l a tu i m m non n trư ng; t ch c giáo d c hoà nh p cho tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. 3. Qu n lý cán b , giáo viên, nhân viên th c hi n nhi m v nuôi dư ng, chăm sóc và giáo d c tr em. 4. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c theo quy nh c a pháp lu t. Xây d ng cơ s v t ch t, thi t b theo yêu c u chuNn hoá, hi n i hoá ho c theo yêu c u t i thi u i v i vùng khó khăn. 5. Ph i h p v i gia ình tr em, t ch c và cá nhân th c hi n ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc và giáo d c tr em. T ch c cho cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và tr em tham gia các ho t ng xã h i trong c ng ng. 6. Th c hi n ki m nh ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc và giáo d c tr em theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 7. T ch và t ch u trách nhi m v quy ho ch, k ho ch phát tri n, t ch c các ho t ng giáo d c, xây d ng và phát tri n i ngũ giáo viên, huy ng, s d ng và qu n lý các ngu n l c th c hi n m c tiêu giáo d c m m non, góp ph n cùng Nhà nư c chăm lo s nghi p giáo d c, áp ng yêu c u xã h i. 8. Có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t theo quy nh và yêu c u c a các cơ quan có liên quan. 9. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Chính sách ưu ãi i v i nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê t, cơ s v t ch t, h tr ngân sách khi th c hi n nhi m v do Nhà nư c giao, ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng và chính sách khác theo quy nh c a Chính ph . 2. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c hư ng chính sách ưu ãi theo quy nh hi n hành c a Chính ph v khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p. i u 5. Phân c p qu n lý i v i nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) qu n lý nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c trên a bàn.
 4. 2. Phòng giáo d c và ào t o giúp U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c i v i nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c trên a bàn. Chương II. THÀNH L P, SÁP NH P, CHIA, TÁCH, ÌNH CH HO T NG, GI I TH NHÀ TRƯ NG, NHÀ TR , NHÓM TR , L P M U GIÁO CL P TƯ TH C i u 6. i u ki n thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c Nhà trư ng, nhà tr tư th c ư c U ban nhân dân huy n cho phép thành l p khi b o m các i u ki n sau: a. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, t o i u ki n thu n l i cho tr em i h c; b. Có t ba nhóm tr , l p m u giáo tr lên v i s lư ng ít nh t 50 tr em và có không quá 15 nhóm tr , l p m u giáo; c. Có cán b qu n lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuNn quy nh t i i u14, i u15 và i u 22 c a Quy ch này; d. Có cơ s v t ch t, trang thi t b theo quy nh t i i u 29 c a Quy ch này. i u 7. Th m quy n thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh cho phép thành l p i v i nhà trư ng, nhà tr tư th c. i u 8. H sơ thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c H sơ ngh cho phép thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c g m: 1. án thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c. 2. T trình v án thành l p, cơ c u t ch c và ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr tư th c. 3. D th o Quy ch t ch c và ho t ng n i b c a nhà trư ng, nhà tr tư th c, b n cam k t m b o an toàn và th c hi n nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em. 4. Ý ki n b ng văn b n c a phòng giáo d c và ào t o v vi c cho phép thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c. 5. Báo cáo gi i trình c a t ch c, cá nhân xin thành l p trư ng v vi c ti p thu ý ki n c a phòng giáo d c và ào t o và báo cáo th c hi n các ý ki n ch o c a U ban nhân dân c p huy n (n u có).
 5. 6. B n cam k t trong th i gian không quá 3 năm k t ngày có quy t nh cho phép thành l p s xây d ng xong trư ng, l p và u tư trang thi t b m b o quy mô, ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr theo án thành l p. 7. Văn b n xác nh n c a c p có thNm quy n v kh năng tài chính và cơ s v t ch t áp ng yêu c u ho t ng c a trư ng; quy n s d ng t ho c giao t. N u là thuê a i m, thuê nhà, thuê t thì ph i có gi y t thuê phù h p v i pháp lu t hi n hành. 8. H sơ nhân s : a) Danh sách (d ki n) kèm theo lý l ch, b n sao văn b ng, ch ng ch h p l c a thành viên h i ng qu n tr , ch u tư và c a ngư i d ki n làm hi u trư ng, phó Hi u trư ng; b) Danh sách kèm h sơ lý l ch, b n sao văn b ng, ch ng ch h p l c a giáo viên, nhân viên, b n cam k t th c hi n nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c và m b o an toàn cho tr em. 9. H sơ ph i ư c i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t khi chuy n như ng, sang tên ho c chuy n a i m. i u 9. Th t c thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c 1. Có h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. Phòng giáo d c và ào t o nh n h sơ, xem xét các i u ki n theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. Sau khi xem xét, phòng giáo d c và ào t o có ý ki n b ng văn b n và g i h sơ xin thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c n U ban nhân dân c p huy n. 3. Trong th i h n 45 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh cho phép thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c theo quy nh. Trư ng h p không cho phép thành l p, U ban nhân dân c p huy n có văn b n thông báo lý do và hư ng gi i quy t cho phòng giáo d c và ào t o. Phòng giáo d c và ào t o th c hi n ch o c a U ban nhân dân c p huy n, tr l i t ch c ho c cá nhân xin m trư ng. i u 10. Sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th nhà trư ng, nhà tr tư th c 1. Sáp nh p, chia, tách nhà trư ng, nhà tr tư th c a) Nhà trư ng, nhà tr tư th c khi sáp nh p, chia, tách ph i m b o các yêu c u sau: - Phù h p v i quy ho ch m ng lư i giáo d c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; - m b o an toàn và quy n l i c a tr em, góp ph n nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr ;
 6. -B o m quy n l i c a cán b qu n lý, giáo viên và nhân viên. b) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh cho phép sáp nh p, chia, tách nhà trư ng, nhà tr tư th c; c) i u ki n, h sơ, trình t , th t c sáp nh p, chia, tách nhà trư ng, nhà tr tư th c thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c m i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 8, i u 9 c a Quy ch này. 2. ình ch ho t ng nhà trư ng, nhà tr tư th c a) Nhà trư ng, nhà tr b ình ch ho t ng khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: - Không m b o an toàn v tính m ng cho tr em và giáo viên, nhân viên, cán b ; - Vi ph m các quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c giáo d c m c ph i ình ch theo quy nh hi n hành; - Không b o m ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr ; - Không b o m các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. b) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh ình ch ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr tư th c. Trong quy t nh ph i ghi rõ lý do, th i gian ình ch ho t ng. Quy t nh ình ch ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr tư th c ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng; c) Trình t , th t c ình ch ho t ng ho c cho phép ho t ng tr l i ph i tuân theo các bư c sau: - U ban nhân dân xã l p biên b n g i phòng giáo d c và ào t o v vi c nhà trư ng, nhà tr vi ph m quy nh t i i m a, kho n 2 c a i u này; - Phòng giáo d c và ào t o t ch c ki m tra, xác nh n lý do ình ch ho t ng và trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh; - Sau th i gian ình ch , n u các nguyên nhân d n n vi c ình ch ư c kh c ph c thì Ch t ch U ban nhân dân c p huy n căn c vào biên b n xác nh n c a phòng giáo d c và ào t o và U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh cho phép ho t ng tr l i. 3. Gi i th nhà trư ng, nhà tr tư th c a) Nhà trư ng, nhà tr b gi i th khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: - Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý, t ch c, ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr , không m b o ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr ;
 7. - H t th i gian ình ch mà không kh c ph c ư c nguyên nhân d n n vi c ình ch ; - M c tiêu và n i dung ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr tư th c không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; - Theo ngh chính áng c a t ch c, cá nhân ng tên xin thành l p nhà trư ng, nhà tr tư th c. b) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh gi i th nhà trư ng, nhà tr . Trong quy t nh ph i nêu rõ lý do gi i th . Quy t nh gi i th nhà trư ng, nhà tr tư th c ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng; c) Trình t , th t c gi i th tuân theo các bư c sau: - U ban nhân dân c p xã l p biên b n g i phòng giáo d c và ào t o v vi c nhà trư ng, nhà tr vi ph m quy nh t i i m a, kho n 3 c a i u này; - Phòng giáo d c và ào t o t ch c ki m tra, xác nh n lý do gi i th nhà trư ng, nhà tr và trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh. i u 11. i u ki n và th t c ăng ký thành l p; sáp nh p, chia, tách, ình ch , gi i th nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c 1. Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c là cơ s giáo d c m m non chưa i u ki n thành l p nhà trư ng, nhà tr . 2. i u ki n thành l p, h sơ và th t c thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c th c hi n theo quy nh c a i u l trư ng m m non và Quy ch này. 3. Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c thành l p khi m b o các i u ki n sau: a. Có phòng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c cho tr em; thi t b , dùng, chơi, tài li u m b o các i u ki n t i thi u theo quy nh t i i u 30 c a Quy ch này; b. Có giáo viên, nhân viên theo tiêu chuNn quy nh t i i u 22 c a Quy ch này; c. Ngư i ng tên xin phép thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c (sau ây g i chung là ch nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c) ph i các tiêu chuNn ư c quy nh t i i u 16 Quy ch này, có b n cam k t m b o an toàn cho tr khi tr nhóm tr , l p m u giáo; d. Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c thành l p nh m th c hi n m c tiêu nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr m m non, góp ph n cùng Nhà nư c chăm lo cho s nghi p giáo d c, phù h p v i nhu c u c a a phương; ) S lư ng tr trong 1 cơ s giáo d c m m non tư th c không quá 50 tr ;
 8. e) Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh cho phép thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c theo ngh c a phòng giáo d c và ào t o. 4. Th t c ăng ký thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c : a) H sơ g m: t trình ngh thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c kèm theo b n sao văn b ng, ch ng ch h p l c a giáo viên, ch nhóm tr , l p m u giáo; b) Ch t ch y ban nhân dân c p xã ti p nh n, xem xét h sơ và có văn b n g i phòng giáo d c và ào t o ngh ki m tra các i u ki n thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c. Sau khi ki m tra, phòng giáo d c và ào t o có ý ki n tr l i b ng văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân xã; c) Ch t ch U ban nhân dân c p xã căn c vào k t qu ki m tra c a phòng giáo d c và ào t o, tr l i b ng văn b n v vi c cho phép thành l p ho c không cho phép thành l p i v i nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c trong th i h n không quá 25 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Sáp nh p, chia, tách, ình ch , gi i th nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c. a) Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c sáp nh p, chia, tách khi m b o các yêu c u sau: - áp ng nhu c u g i tr c a nhân dân; - m b o an toàn và quy n l i c a tr , góp ph n nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr ; -B o m quy n l i c a giáo viên và nhân viên. b) Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t nh cho phép sáp nh p, chia, tách nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c; c) i u ki n, h sơ, trình t , th t c sáp nh p, chia, tách nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c thành l p nhà trư ng, nhà tr ho c nhóm tr , l p m u giáo m i ư c th c hi n theo các quy nh t i i u 6, i u 8, i u 9 và kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 11 c a Quy ch này; d) ình ch ho t ng c a nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c b ình ch ho t ng khi khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: - Không m b o an toàn v tính m ng cho tr em và cán b , giáo viên, nhân viên; - Vi ph m các quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c giáo d c m c ph i ình ch theo quy nh hi n hành; - Không b o m ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em;
 9. - Không b o m các i u ki n t i kho n 2, kho n 3, i u 16, kho n 1 i u 19, i u 22, i u 30 c a Quy ch này. U ban nhân dân c p xã l p biên b n g i phòng giáo d c và ào t o, ngh ki m tra, xác nh n lý do ình ch ho t ng. Sau khi ki m tra, phòng giáo d c và ào t o có ý ki n b ng văn b n, g i Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh. Sau th i gian ình ch , n u các nguyên nhân d n n vi c ình ch ư c kh c ph c thì ch t ch U ban nhân dân c p xã căn c vào văn b n xác nh n c a phòng giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh cho phép các nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ho t ng tr l i. ) Gi i th nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c Nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c b gi i th khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: - Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý, t ch c, ho t ng c a nhóm tr , l p m u giáo c l p; - H t th i gian ình ch mà không kh c ph c ư c nguyên nhân, d n n vi c ình ch ; - M c tiêu và n i dung ho t ng c a nhóm tr , l p m u giáo c l p không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; - Theo ngh chính áng c a t ch c, cá nhân ng tên xin thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c. U ban nhân dân c p xã l p biên b n g i phòng giáo d c và ào t o, ngh ki m tra, xác nh n lý do gi i th nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c. Sau khi ki m tra phòng giáo d c và ào t o có ý ki n b ng văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh. Chương III. CƠ C U T CH C QU N LÝ VÀ HO T NG i u 12. H i ng qu n tr 1. Nhà trư ng, nhà tr tư th c có t hai thành viên góp v n tr lên ph i có H i ng qu n tr . 2. H i ng qu n tr là t ch c i di n duy nh t quy n s h u c a nhà trư ng, nhà tr tư th c, có quy n t ch quy t nh nh ng v n quan tr ng v quy ho ch, k ho ch phát tri n, t ch c, nhân s , tài chính, tài s n, b o m th c hi n m c tiêu giáo d c, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ c u t ch c, n i quy ho t ng và th t c thành l p h i ng qu n tr
 10. a) Cơ c u t ch c - i tư ng tham gia H i ng qu n tr là nh ng ngư i có v n xây d ng trư ng; - S lư ng thành viên H i ng qu n tr không quá 11 thành viên, g m có ch t ch H i ng qu n tr , Thư ký và các thành viên. b) N i quy ho t ng - H i ng qu n tr h p ít nh t m t quý m t l n. Các cu c h p b t thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh, khi có ít nh t 1/3 s thành viên h i ng ngh ; - Phiên h p H i ng qu n tr ư c công nh n là h p l khi có m t t ba ph n tư s thành viên c a H i ng qu n tr tr lên. H i ng qu n tr thông qua ngh quy t b ng bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng văn b n. Các thành viên H i ng qu n tr bình ng v quy n bi u quy t. Ngh quy t c a H i ng qu n tr có hi u l c khi quá n a s thành viên H i ng có m t nh t trí. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Văn b n và ngh quy t c a H i ng qu n tr ph i do Ch t ch H i ng qu n tr ký. Các ngh quy t c a H i ng qu n tr ư c công b công khai trong toàn nhà trư ng, nhà tr tư th c. c) Th t c thành l p - H i ng qu n tr u tiên do t ch c ho c cá nhân xin thành l p c . T nhi m kỳ th hai, vi c thành l p H i ng qu n tr ư c th c hi n theo nguyên t c b u phi u kín t i i h i ng c ông và i di n giáo viên, nhân viên nhà trư ng, nhà tr ; - Căn c vào cơ c u t ch c, nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr , t ch c ho c cá nhân xin thành l p nhà trư ng, nhà tr t ng h p danh sách nhân s , làm t trình ngh phòng giáo d c và ào t o trình U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh công nh n H i ng qu n tr ; - Ch t ch H i ng qu n tr do các thành viên h i ng qu n tr b u ra; Thư ký H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr ch nh. Nhi m kỳ u c a H i ng qu n tr là 3 năm, nh ng nhi m kỳ ti p theo là 5 năm. Hàng năm, n u có s thay i v nhân s , Ch t ch H i ng qu n tr làm văn b n ngh c p có thNm quy n ra quy t nh b sung, ki n toàn H i ng qu n tr . i u 13. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Quy t ngh v m c tiêu, chi n lư c, phương hư ng, quy ho ch, k ho ch u tư và phát tri n nhà trư ng, nhà tr . 2. Quy t ngh v Quy ch t ch c và ho t ng n i b c a nhà trư ng, nhà tr thông qua i h i ng c ông. 3. Quy t ngh v ch trương s d ng tài chính, tài s n. Xây d ng và quy t nh các ch thu chi tài chính trong trư ng theo quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý tài chính i v i các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c
 11. và ào t o. Huy ng các ngu n v n xây d ng trư ng; phê duy t d toán và quy t toán ngân sách hàng năm do Hi u trư ng trình. 4. Gi i quy t các yêu c u t xu t v vi c b sung, thay i thành viên H i ng qu n tr trong nhi m kỳ và ngh phòng giáo d c và ào t o trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh công nh n. 5. Xây d ng án t ch c và ho t ng c a trư ng; phê duy t phương án v t ch c b máy, biên ch và các v n có liên quan n nhân s c a trư ng do Hi u trư ng xu t; ngh công nh n ho c thôi công nh n ngư i gi ch c v Hi u trư ng, phó Hi u trư ng trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh công nh n. 6. Có k ho ch và t ch c giám sát vi c th c hi n quy ch dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr ; giám sát vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr , giám sát Hi u trư ng và k toán trư ng trong vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c, B Giáo d c và ào t o và cơ quan qu n lý tr c ti p. 7. i v i nhà trư ng, nhà tr tư th c ch có m t thành viên góp v n thì Ch u tư (là ngư i u tư v n, ng tên xin thành l p trư ng) ch u trách nhi m th c hi n các quy nh t i i u 13 và kho n 4 i u 14 c a Quy ch này. i u 14. Ch t ch H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr do H i ng qu n tr b u trong s thành viên H i ng qu n tr b ng hình th c b phi u kín và ư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh công nh n theo ngh c a phòng giáo d c và ào t o. Nhi m kỳ u c a Ch t ch H i ng qu n tr là 3 năm, nh ng nhi m kỳ ti p theo là 5 năm. 2. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có phNm ch t, o c t t, có b ng trung c p chuyên nghi p tr lên, có s c kho , khi ư c c không quá 65 tu i, có ch ng ch b i dư ng chuyên môn giáo d c m m non ít nh t là 30 ngày ho c ch ng ch b i dư ng cán b qu n lý. 3. Ch t ch H i ng qu n tr có th ư c c ng th i là Hi u trư ng n u có tiêu chuNn c a Hi u trư ng ư c quy nh t i i u 15 Quy ch này. 4. Nhi m v và quy n h n a. Nhi m v : - Ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v các quy t nh c a H i ng qu n tr ; - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n và phòng giáo d c và ào t o v toàn b ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr tư th c; - Có trách nhi m u tư và qu n lý cơ s v t ch t trư ng l p, cung c p trang thi t b , dùng, chơi, tài li u gi ng d y và h c t p áp ng nhu c u, ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr ;
 12. - Tuy n ch n i ngũ giáo viên, tr c ti p ký h p ng s d ng giáo viên, nhân viên theo quy nh c a pháp lu t v h p ng lao ng; - Tr ti n lương, ti n thư ng, b o hi m y t , b o hi m xã h i, các chi phí khác cho giáo viên, nhân viên theo h p ng lao ng theo hư ng d n c a phòng giáo d c và ào t o; - m b o an toàn và ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr m m non; - Công khai các ngu n thu v i cha m ho c ngư i b o tr tr em, th c hi n thu, chi theo quy nh tài chính. b) Quy n h n: - Giám sát Hi u trư ng và giáo viên trong các ho t ng chuyên môn nghi p v ; - Ký h p ng lao ng v i Hi u trư ng, phó Hi u trư ng sau khi ư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n công nh n; - ư c phép tho thu n m c h c phí v i cha m ho c ngư i b o tr tr ; - ư c quy n i u hành b máy t ch c, s d ng con d u c a nhà trư ng, nhà tr trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. Ch trì các ho t ng và t ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr . 5. Trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t ho c không còn kh năng th c hi n nhi m v ư c giao thì ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n s th c hi n các quy n và nhi m v c a Ch t ch H i ng qu n tr . Trư ng h p không có ngư i ư c u quy n thì các thành viên c a H i ng qu n tr ch n m t ngư i t m th i gi ch c Ch t ch H i ng qu n tr cho n khi H i ng qu n tr b u ư c Ch t ch h i ng qu n tr thay th . i u 15. Hi u trư ng 1. Hi u trư ng nhà trư ng, nhà tr tư th c là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh công nh n ho c mi n nhi m theo ngh c a phòng giáo d c và ào t o, khi ư c c không quá 65 tu i. Nhi m kỳ c a Hi u trư ng là 5 năm. 2. Hi u trư ng là ngư i tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr ch u trách nhi m trư c pháp lu t, cơ quan qu n lý giáo d c và H i ng qu n tr v vi c t ch c, i u hành các ho t ng chuyên môn, nghi p v , b o m ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr và nh ng ho t ng khác trong ph m vi nhi m v và quy n h n ư c giao. 3. Hi u trư ng nhà trư ng, nhà tr tư th c ph i b o m các tiêu chuNn sau: a) Có b ng trung c p sư ph m m m non tr lên; b) Ch p hành úng ch trương, chính sách và pháp lu t c a ng và Nhà nư c;
 13. c) Có uy tín v phNm ch t chính tr , o c, l i s ng, chuyên môn, nghi p v , có s c kho t t, năng l c t ch c, qu n lý theo ch c năng nhi m v ư c giao, có ch ng ch hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v qu n lý giáo d c. 4. Hi u trư ng nhà trư ng, nhà tr tư th c có nhi m v và quy n h n sau: a) Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n, xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch chăm sóc giáo d c tr c a t ng năm h c; ánh giá, báo cáo k t qu th c hi n v i H i ng qu n tr , U ban nhân dân xã, phòng giáo d c và ào t o; b) Thành l p các t chuyên môn, t văn phòng, h i ng thi ua khen thư ng, h i ng tư v n trong nhà trư ng, nhà tr , b nhi m t trư ng, t phó chuyên môn theo quy nh; c) Ti p nh n, qu n lý tr , i u hành, t ch c th c hi n các ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em; xu t khen thư ng, phê duy t k t qu ánh giá tr theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; b o m tr t t an ninh, môi trư ng s ch, p, an toàn trong nhà trư ng, nhà tr tư th c; d) D các l p b i dư ng v chính tr , chuyên môn, nghi p v qu n lý; ư c hư ng ch ph c p và các chính sách ưu ãi theo quy nh; ) T ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr ; l p d toán kinh phí ho t ng hàng năm; báo cáo nh kỳ v tài chính và các ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr theo quy nh; ki n ngh bi n pháp huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c trình H i ng qu n tr phê duy t; th c hi n xã h i hoá giáo d c nh m th c hi n m c tiêu chăm sóc, nuôi dư ng, giáo d c tr và phát tri n nhà trư ng, nhà tr ; e)Th c hi n quy ch dân ch cơ s và t o i u ki n cho các t ch c chính tr - xã h i trong nhà trư ng, nhà tr ho t ng. g) Là ch t ch ho c phó ch t ch h i ng tuy n d ng giáo viên; phân công, qu n lý, ánh giá, x p lo i; khen thư ng, k lu t i v i giáo viên, nhân viên theo quy nh; th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, quy t nh c a H i ng qu n tr v lao ng- ti n lương, ti n công, ti n thư ng, b o hi m, tr c p xã h i và th c hi n ch ngh hè, ngh các ngày l theo quy nh cho cán b , giáo viên và nhân viên; h) ư c tham gia các cu c h p c a H i ng qu n tr (n u không ph i là thành viên) nhưng không có quy n bi u quy t. Trong trư ng h p c n thi t, Hi u trư ng có quy n b o lưu ý ki n khi không nh t trí v i quy t nh c a H i ng qu n tr và báo cáo cơ quan qu n lý giáo d c tr c ti p; có th ư c c ng th i là Ch t ch H i ng qu n tr n u có các tiêu chuNn quy nh t i i u 14 Quy ch này. 5. Hi u trư ng ch ư c qu n lý m t nhà trư ng hay m t nhà tr tư th c. i u 16. Ch nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c 1. Ch nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c là ngư i ng tên xin phép thành l p nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c.
 14. 2. Tiêu chuNn : a) T ch c, cá nhân ng tên xin phép thành l p nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) PhNm ch t, o c; c) S c kho t t; d) Có trình văn hoá t t nghi p trung h c cơ s tr lên; có ch ng ch b i dư ng chuyên môn giáo d c m m non ít nh t là 30 ngày ho c ch ng ch b i dư ng cán b qu n lý. 3 . Nhi m v và quy n h n: a) Nhi m v : - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân c p xã và phòng giáo d c và ào t o v ho t ng c a nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c do mình qu n lý; - L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr hàng năm, báo cáo k t qu ho t ng c a nhóm tr , l p m u giáo theo quy nh c a U ban nhân dân c p xã và phòng giáo d c và ào t o; - Có trách nhi m u tư và qu n lý cơ s v t ch t nhóm, l p, trang thi t b , dùng, chơi, tài li u ph c v nuôi dư ng, chăm sóc giáo d c tr , m b o các quy nh t i kho n 1 i u 19, i u 30 c a Quy ch này; - Tuy n ch n giáo viên, nhân viên m b o tiêu chuNn quy nh t i i u 22 c a Quy ch này; tr c ti p ký h p ng s d ng giáo viên, nhân viên theo quy nh c a pháp lu t v h p ng lao ng; hàng năm có k ho ch ki m tra s c kho nh kỳ cho giáo viên, nhân viên; - Tr ti n lương, ti n thư ng, b o hi m, tr c p xã h i và th c hi n ch ngh hè, ngh các ngày l theo quy nh c a nhà nư c; - Ti p nh n, qu n lý, t ch c th c hi n các ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em; xu t khen thư ng, phê duy t k t qu ánh giá tr theo quy nh; m b o an toàn và ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr t i nhóm tr , l p m u giáo do mình qu n lý; - Công khai các ngu n thu, th c hi n thu chi tài chính theo quy nh hi n hành. b) Quy n h n: - ư c ký h p ng lao ng v i giáo viên, nhân viên theo quy nh; - Giám sát giáo viên trong các ho t ng chuyên môn nghi p v ; - ư c phép tho thu n m c h c phí v i ph huynh h c sinh;
 15. - ư c tham gia các l p b i dư ng v chính tr , chuyên môn, nghi p v qu n lý. i u 17. Ban ki m tra tài chính 1. Ban ki m tra tài chính do thành viên góp v n b u, g m 3 n 5 ngư i, trong ó có i di n nh ng ngư i góp v n, giáo viên nhân viên, i di n cha m tr em. Ban ki m tra tài chính ph i có ít nh t 1 thành viên có chuyên môn v k toán v i trình t i thi u là sơ c p. 2. Ban ki m tra tài chính có ch c năng ki m tra, giám sát m i ho t ng tài chính c a trư ng, th c hi n ch công khai tài chính nh kỳ theo kỳ báo cáo tài chính. 3. Thành viên H i ng qu n tr , hi u trư ng, k toán trư ng không tham gia ban ki m tra tài chính. 4. H i ng qu n tr xác nh c th cơ c u, quy n h n, nhi m v và ch làm vi c c a Ban ki m tra tài chính . i u 18. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và oàn th T ch c ng C ng s n Vi t Nam, Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c xã h i khác ho t ng theo quy nh c a Pháp lu t và i u l c a t ng t ch c nh m giúp nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c th c hi n m c tiêu giáo d c. i u 19. Nhóm tr , l p m u giáo 1.Tr em ư c t ch c theo nhóm tr ho c l p m u giáo. a) i v i nhóm tr : tr em t 3 tháng tu i n 36 tháng tu i ư c t ch c thành các nhóm tr . S tr t i a trong m t nhóm tr ư c quy nh như sau: - Nhóm tr t 3 n 12 tháng tu i: 15 tr ; - Nhóm tr t 13 n 24 tháng tu i: 20 tr ; - Nhóm tr t 25 n 36 tháng tu i: 25 tr . b) i v i l p m u giáo: Tr em t ba tu i n sáu tu i ư c t ch c thành các l p m u giáo. S tr t i a trong m t l p m u giáo ư c quy nh như sau: - L p m u giáo 3- 4 tu i: 25 tr ; - L p m u giáo 4-5 tu i: 30 tr ; - L p m u giáo 5 - 6 tu i: 35 tr . c) N u s lư ng tr em trong m i nhóm, l p không 50% so v i s tr ư c quy nh t i i m a và i m b, Kho n 1 c a i u này thì ư c t ch c thành nhóm tr ghép ho c l p m u giáo ghép;
 16. d) N u nhóm tr , l p m u giáo có m t tr khuy t t t h c hòa nh p thì s tr c a l p ư c gi m 5 tr so v i quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này. M i nhóm tr , l p m u giáo không quá hai tr cùng m t lo i khuy t t t; ) M i nhóm tr , l p m u giáo có s lư ng giáo viên theo quy nh hi n hành. N u nhóm, l p có t 2 giáo viên tr lên thì ph i có 1 giáo viên ph trách chính. 2. Tuỳ theo i u ki n a phương, nhà trư ng, nhà tr có th m thêm nhóm tr ho c l p m u giáo nh ng a bàn khác nhau (trong cùng 1 qu n, huy n) thu n ti n cho tr i h c (g i là i m trư ng). M i nhà trư ng, nhà tr tư th c không ư c quá 7 i m trư ng. i u 20. Chương trình và các ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c có trách nhi m th c hi n chương trình giáo d c m m non do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c t ch c ho t ng và th c hi n ánh giá k t qu nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em theo quy nh t i i u 24, i u 26 i u l trư ng m m non; quan tâm tr dân t c thi u s ư c giao ti p b ng ti ng Vi t; tr khuy t t t ư c giáo d c hoà nh p. 3. Có h th ng h sơ, s sách ph c v ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr theo quy nh t i i u 25, i u l trư ng m m non. i v i nh ng nơi t ch c bán trú ph i có th c ơn cho tr ăn hàng ngày và có s theo dõi thu, chi ti n ăn c a tr . i u 21. Quan h gi a nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c v i gia ình và xã h i 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ch ng ph i h p v i cơ quan, các t ch c chính tr - xã h i và cá nhân có liên quan th c hi n: a) Tuyên truy n ph bi n ki n th c khoa h c nuôi d y tr cho cha m và c ng ng; Ph i h p v i cơ quan y t th c hi n phòng b nh, khám s c kho nh kỳ cho tr em; b) Huy ng các ngu n l c c a c ng ng chăm lo s nghi p giáo d c m m non; góp ph n xây d ng cơ s v t ch t; xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh, an toàn; nh m nâng cao ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc và giáo d c tr em. 2. Gia ình có trách nhi m thư ng xuyên liên h và tham gia các ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c thông báo k p th i tình hình c a tr em nh m ph i h p và th ng nh t trong vi c nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em. 3. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c có Ban i di n cha m tr em. Ban i di n cha m tr em t ch c và ho t ng theo i u l Ban i di n cha m h c sinh do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành; ph i h p, tham gia ki m tra, giám sát các ho t ng c a nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c nh m m b o m c tiêu và ch t lư ng chăm sóc giáo d c tr em.
 17. 4. Hàng năm nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ph i ký k t h p ng dân s gi a cơ s giáo d c m m non v i Ban i di n cha m tr em ho c t ng ph huynh v vi c m b o an toàn cho tr . Chương IV. GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ TR EM i u 22. Tiêu chu n, nhi m v , quy n h n c a giáo viên, nhân viên 1. Tiêu chuNn a) Là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ch p hành y ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; b) Có phNm ch t, o c t t, thương yêu và tôn tr ng tr em; c) S c kho t t, không m c b nh truy n nhi m; d) Giáo viên m m non ph i có b ng trung c p sư ph m m m non, i v i nh ng ngư i có b ng t t nghi p trung c p sư ph m khác, ph i có ch ng ch b i dư ng sư ph m m m non ít nh t là 30 ngày. Nhân viên y t , k toán có b ng trung c p theo chuyên môn ư c giao; e) i v i nhóm tr , l p m u giáo có tr dân t c thi u s , ngư i nuôi d y tr ph i nói ti ng Vi t và có kh năng giao ti p v i tr b ng ti ng dân t c; g) i v i nh ng nơi khó khăn, nhóm tr , l p m u giáo ư c thành l p có th ch nh m áp ng nhu c u g i tr c a các gia ình, ngư i nuôi d y tr ph i ư c b i dư ng chuyên môn giáo d c m m non t i thi u 3 tháng do cơ quan qu n lý giáo d c a phương t ch c. i u ó ph i ư c ghi c th trong h sơ xin thành l p nhóm tr , l p m u giáo. 2. Nhi m v : a) Th c hi n y nhi m v theo h p ng lao ng ã ký v i Ch t ch H i ng qu n tr ho c ch u tư; b) Th c hi n các nhi m v nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em theo chương trình giáo d c m m non: l p k ho ch; xây d ng môi trư ng chăm sóc, giáo d c; t ch c các ho t ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em; qu n lý và ánh giá s phát tri n c a tr em. Tham gia các ho t ng khác c a trư ng. B o m an toàn cho tr em trong th i gian nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c; c) Trau d i o c, gi gìn phNm ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo; gương m u, i x công b ng và tôn tr ng nhân cách c a tr em; b o v các quy n và l i ích chính áng c a tr em; oàn k t, giúp ng nghi p;
 18. d) Tuyên truy n ph bi n ki n th c khoa h c nuôi d y cho cha m tr . Ch ng ph i h p v i gia ình th c hi n m c tiêu giáo d c; g) Rèn luy n s c kh e; h c t p văn hoá; b i dư ng chuyên môn nghi p v hàng năm nâng cao ch t lư ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c; h) Th c hi n các nghĩa v công dân, các quy nh c a pháp lu t, nhà trư ng và quy t nh c a Hi u trư ng. 3. Quy n h n: a) ư c m b o các i u ki n th c hi n nhi m v nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr em; b) ư c ào t o nâng cao trình , b i dư ng chuyên môn, nghi p v , ư c hư ng lương, ph c p và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t khi ư c c i h c nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; c) ư c b o v nhân phNm, danh d ; d) ư c th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t; ) Giáo viên, nhân viên ư c hư ng ch ti n lương, ti n công, óng b o hi m xã h i, b o hi m y t và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t và h p ng lao ng; e) Giáo viên nhân viên trong nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c ngh xét t ng các danh hi u thi ua và các danh hi u cao quý khác do Nhà nư c phong t ng theo Lu t Thi ua khen thư ng. i u 23. Nh ng hành vi giáo viên và nhân viên không ư c làm 1. Xúc ph m danh d , nhân phNm, xâm ph m thân th tr em và ng nghi p. 2. Xuyên t c n i dung giáo d c. 3. i x không công b ng v i tr em. 4. B t xén khNu ph n ăn c a tr , làm vi c riêng khi ang t ch c các ho t ng nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr . 5. Giáo viên không ư c b gi , b bu i d y, c t xén chương trình nuôi dư ng chăm sóc, giáo d c. 6. Có bi u hi n tiêu c c trong nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c tr i u 24. Quy n và nhi m v c a tr em 1. Tr em nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c có nh ng quy n sau:
 19. a) ư c chăm sóc, nuôi dư ng, giáo d c theo m c tiêu, k ho ch giáo d c m m non c a B Giáo d c và ào t o; b) ư c chăm sóc s c kho ban u: khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p; c) ư c tham gia các ho t ng nh m phát tri n năng khi u. Tr khuy t t t ư c chăm sóc và giáo d c hoà nh p theo quy nh; d) Trang ph c s ch s , g n gàng, phù h p l a tu i, thu n ti n cho các ho t ng vui chơi và h c t p; ) ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Yêu c u i v i tr em trong nhà trư ng, nhà tr ; nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c tư th c a) Tr chuyên c n, tham gia các ho t ng chăm sóc, giáo d c dành cho tr em; b) Có l i nói, c ch l phép, có thói quen v sinh văn minh phù h p l a tu i; d) Gi gìn v sinh cá nhân, nhóm tr , l p m u giáo, nhà trư ng, nhà tr và nơi công c ng. Chương V. TÀI CHÍNH, TÀI S N i u 25. Ch tài chính 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ho t ng trên nguyên t c t cân i thu chi, t ch , t ch u trách nhi m v tài chính. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch k toán, ki m toán, thanh tra c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh hi n hành. 2. Th c hi n ch qu n lý tài chính, ch k toán, th ng kê và ch chính sách theo quy nh c a Nhà nư c i v i các ơn v ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c. i u 26. Huy ng v n 1. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c v i hình th c ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c vay v n c a các t ch c kinh t , cá nhân u tư phát tri n cơ s v t ch t; lãi su t huy ng và th i h n huy ng v n do ch t ch H i ng qu n tr ho c ch u tư tho thu n v i t ch c, cá nhân cho vay theo quy nh c a pháp lu t.
 20. 3. Nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c phép huy ng v n dư i d ng óng góp c ph n, góp v n t ngư i lao ng trong ơn v , huy ng các ngu n v n h p pháp khác thông qua h p tác, liên k t v i doanh nghi p, t ch c kinh t , t ch c tài chính, cá nhân trong và ngoài nư c. N i dung huy ng v n dư i d ng c ph n ph i ư c th hi n trong án thành l p trư ng. 4. V n b sung t k t qu ho t ng tài chính hàng năm. i u 27. N i dung thu, chi 1. N i dung thu: Ngoài các ngu n v n có ư c t i u 26 c a Quy ch này, nhà trư ng, nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo c l p tư th c ư c: - Thu h c phí: ư c tho thu n v i ph huynh h c sinh trên cơ s ch , chính sách chung c a Nhà nư c v h c phí; - Thu ti n ăn và ph c v tr bán trú (n u có) ư c th c hi n trên nguyên t c thu – chi , không kinh doanh thu l i nhu n; - Kinh phí nhà nư c c p th c hi n các nhi m v do Nhà nư c t hàng, th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, h tr cho ào t o, b i dư ng giáo viên, th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia (n u có); Các kho n tài tr , h tr , quà bi u, t ng, các kho n thu h p pháp khác theo quy nh c a Pháp lu t. 2. N i dung chi: a) Chi ti n lương, ph c p lương, ti n công, ti n thư ng; các kho n óng góp b o hi m; ho t ng oàn th ; các kho n chi phí cho ho t ng chuyên môn, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ giáo viên, cán b , nhân viên c a trư ng; b) Chi ti n ăn và ph c v tr bán trú (n u có); c) Chi qu n lý hành chính; d) hi u tư xây d ng, s a ch a cơ s v t ch t, trang thi t b , dùng, chơi; tài li u gi ng d y và h c t p; chi tr ti n thuê cơ s v t ch t (n u có); ) Chi kh u hao tài s n c nh; e) Chi th c hi n nghĩa v thu i v i cơ quan Nhà nư c; g) Chi phúc l i t p th , khen thư ng; h) Các kho n chi h p pháp khác. i u 28. Qu n lý và s d ng tài chính
Đồng bộ tài khoản