Quyết định số 4108/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 4108/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4108/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4108/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂNT NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 4108/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN TI P NH N VÀ H TR PH N , TR EM LÀ N N NHÂN BN BUÔN BÁN T NƯ C NGOÀI TR V GIAI O N 2007 - 2010 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình hành ng Phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 - 2010; Căn c Quy t nh s 17/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ti p nh n và h tr hoà nh p c ng ng cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; Căn c công văn s 1195/BL TBXH-PCTNXH ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c tri n khai th c hi n Quy t nh s 17/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 491/SL TBXH-PCTNXH ngày 16 tháng 7 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án ti p nh n và h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v giai o n 2007 - 2010 v i nh ng n i dung cơ b n như sau: 1. Cơ quan ch trì án: S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. M c tiêu t ng quát c a án: t o ư c s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong các c p, các ngành, oàn th và xã h i v công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em nh m ch ng phòng ng a, ngăn ch n và gi m cơ b n vào năm 2010 tình tr ng ph n , tr em b buôn bán ra nư c ngoài. 3. N i dung án: a) T ch c ti p nh n và h tr ban u cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; b) Th c hi n ng b các ho t ng h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v c ng ng; c) Nâng cao nh n th c, trách nhi m c a chính quy n các c p và ngư i dân v công tác ti p nh n và h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v , t ch c t t vi c phòng ng a và hoà nh p c ng ng. 4. T ch c th c hi n: a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i tham mưu giúp y ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trong ph m vi án 3. Xây d ng, c ng c t ch c b máy th c hi n án a phương; t ch c ti p nh n và h tr n n nhân do Công an bàn giao; qu n lý các ho t ng h tr ph c h i và tái hoà nh p c ng ng cho n n nhân; b) Công an t nh là u m i i u ph i các ho t ng c a án thu c Chương trình Phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em (Chương trình 130) ng b v i các ho t ng c a án 3 a phương; c) B Ch huy B i Biên phòng t nh ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan ti p nh n, phân lo i và bàn giao n n nhân cho cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p t c qu n lý, giúp t i c ng ng; d) S Tư pháp ch o cơ quan tư pháp các c p a phương th c hi n h tr tư pháp cho n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v theo quy nh c a pháp lu t;
  2. ) S Tài chính ph i h p v i S K ho ch và u tư hư ng d n vi c l p d toán kinh phí th c hi n án; th c hi n theo k ho ch h ng năm v c p phát và thanh quy t toán kinh phí theo quy nh hi n hành; e) S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính xây d ng k ho ch tham mưu y ban nhân dân t nh phân b kinh phí cho án này trong k ho ch kinh phí h ng năm trình y ban nhân dân t nh xem xét, phê duy t; ph i h p các ngành liên quan xây d ng k ho ch nâng c p Trung tâm Giáo d c Lao ng xã h i t nh, Trung tâm B o tr xã h i t nh ti p nh n và h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; f) S Y t ch o Trung tâm Y t các huy n, thành ph th c hi n công tác khám ch a b nh và cung c p các d ch v y t cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; g) H i liên hi p Ph n t nh: căn c vào các quy nh v ch , chính sách xã h i, t ch c cung c p và h tr , tư v n tâm lý, d y ngh , vay v n, t o vi c làm và theo dõi giúp n n nhân trong quá trình ti p nh n, ph c h i, tái hoà nh p c ng ng cho các n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; t ch c th c hi n các ho t ng v truy n thông nâng cao nh n th c cho ph n , tr em và c ng ng v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em; chú tr ng t ch c các ho t ng giáo d c, tư v n nh m trang b nh ng ki n th c, k năng cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v h t b o v và phòng, ch ng vi c ti p t c b l a bán; h) y ban nhân dân các huy n, thành ph căn c n i dung án Ti p nh n và h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v c a y ban nhân dân t nh giai o n 2007 - 2010, th c hi n theo hư ng d n c a các S , ngành ch c năng c a t nh và tình hình th c t t i a phương, xây d ng k ho ch và bi n pháp th c hi n án; ng th i ch o các ban, ngành cùng c p liên quan, y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n th c hi n t t các chính sách theo quy nh và có bi n pháp h tr thi t th c nh m giúp cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v tái hoà nh p c ng ng, n nh cu c s ng. 5. Th i gian th c hi n án: t tháng 10/2007 n ngày 31/12/2010. 6. Kinh phí th c hi n án: ư c huy ng t nhi u ngu n, nhưng ch y u: a) Ngu n ngân sách Trung ương: h ng năm Chính ph phân b kinh phí th c hi n án trong Chương trình Phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em do Công an t nh là Thư ng tr c Ban Ch o th c hi n các nhi m v tr ng tâm và các án; b) Ngu n ngân sách a phương: h ng năm S K ho ch và u tư ph i h p cùng v i S Tài chính xây d ng k ho ch k t h p v i kinh phí h tr t Trung ương, tham mưu y ban nhân dân t nh phân b ngân sách ph c v cho ho t ng h tr ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v t i a phương. i u 3. Giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan tham mưu giúp y ban nhân dân t nh ch o tri n khai th c hi n theo n i dung án; thư ng xuyên ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n n i dung án, làm u m i t ch c t ng k t, ánh giá và t ng h p báo cáo v tình hình th c hi n án theo nh kỳ quý, 6 tháng, 1 năm và t xu t g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c Công an t nh, th trư ng các s , ban ngành, oàn th c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Thanh
Đồng bộ tài khoản