Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 411/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 411/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn cứ Quyết định số 167/2005/QÐ-UB ngày 21.12.2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách nam 2006; Căn cứ công văn số 49/CV-TU ngày 13.3.2006 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh tại công văn số 19/CV-CCB ngày 14.3.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách tỉnh năm 2006: 9.600.000 đồng (Chín triệu, sáu trăm nghìn đồng) cho Hội Cựu chiến binh tỉnh để tổ chức Hội nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Bắc Ninh. Ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Hội Cựu chiến binh tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản