Quyết định số 411/QĐ-BTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
8
download

Quyết định số 411/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 411/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 411/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 411/Q -BTC Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C TRI N KHAI ÁP D NG CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ ĂNG KÝ TÀI S N NHÀ NƯ C PHIÊN B N 1.0 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh vi c phân c p qu n lý nhà nư c i v i tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n ư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c; Căn c vào Thông tư s 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, C c trư ng C c Qu n lý công s n, QUY T NNH: i u 1. Tri n khai áp d ng Chương trình qu n lý ăng ký tài s n nhà nư c phiên b n 1.0 t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (thông qua S Tài chính) ăng ký quy n qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14/11/2006 và Thông tư s 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph . - Th i i m tri n khai: T ngày 02 tháng 3 năm 2009. - a ch truy c p: + Các B , cơ quan ngang B : http://dkts.mof.gov.vn. + Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (thông qua S Tài chính): http://dkts.btc. i u 2. C c Tin h c và Th ng kê tài chính, C c Qu n lý công s n ch u trách nhi m hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s d ng chương trình ph c v cho vi c ăng ký qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - S Tài chính các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, C c TH&TKTC. Ph m S Danh
Đồng bộ tài khoản