Quyết định số 4135/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 4135/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4135/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TI N GIANG c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 4135/Q -UBND M Tho, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T DANH M C CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P ƯU TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHI P MŨI NH N T NH TI N GIANG N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23/4/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n giai o n 2007 - 2010, t m nhìn n năm 2020 và m t s chính sách khuy n khích phát tri n; Căn c Thông tư s 03/2008/TT-BCT ngày 14/3/2008 c a B Công thương v vi c hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23/4/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh t i T trình s 909/TTr-SCT ngày 16/12/2008 c a Giám c S Công thương t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n t nh Ti n Giang n năm 2020, g m có: 1. Ngành công nghi p ưu tiên: - May qu n áo xu t khNu, s n xu t nguyên ph li u ngành may ( n năm 2015). - S n xu t các s n phNm t nh a (nh a gia d ng, bao bì, chai l , ng… nh a k thu t). - Ch bi n các s n phNm t nông, lâm, th y s n (tr xay xát - xoa bóng g o, s n phNm tinh ch t g o, ch bi n trái cây, ch bi n th y s n). - S n xu t các s n phNm th công, m ngh xu t khNu. - Hóa ch t (hóa ch t cơ b n, phân bón, hóa m phNm, hóa dư c) 2. Ngành công nghi p mũi nh n: - Ch bi n th y s n. - Ch bi n trái cây; các s n phNm tinh ch t g o. - Cơ khí ch t o (ôtô, óng tàu, thi t b toàn b , máy nông nghi p, cơ i n t ). - Thi t b i n t , vi n thông và công ngh thông tin. - S n phNm t công ngh m i (năng lư ng m i, năng lư ng tái t o), s n phNm t công ngh v t li u m i.
  2. i u 2. Các ngành công nghi p ưu tiên, ngành công nghi p mũi nh n theo i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng m t s chính sách khuy n khích phát tri n theo Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Danh m c các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n giai o n 2007 - 2010, t m nhìn n năm 2020 và m t s chính sách khuy n khích phát tri n; Thông tư s 03/2008/TT-BCT ngày 14/3/2008 c a B Công thương v hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Quy t nh s 55/2008/Q -TTg; các quy nh pháp lu t hi n hành. i u 3. Giao S Công thương ch trì, ph i h p các ngành có liên quan t ch c tri n khai, th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Công thương; Th trư ng các s , ngành t nh có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân t nh các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
Đồng bộ tài khoản