Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
73
lượt xem
14
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 42/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P D T MAY VI T NAM N NĂM 2015, NNH HƯ NG N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP; Căn c Quy t nh s 36/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành Công nghi p D t may Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a T p oàn D t may Vi t Nam t i T trình s 1115/T DM-TT/KH T ngày 22 tháng 10 năm 2008 v vi c ngh phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành D t may Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020”; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p nh , QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch phát tri n ngành Công nghi p D t may Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Quan i m phát tri n a. Phát tri n ngành D t may theo hư ng chuyên môn hóa, hi n i hóa, m b o tăng trư ng nhanh, n nh, b n v ng, hi u qu ; b. Phát tri n t i a th trư ng n i a ng th i v i vi c m r ng th trư ng xu t khNu; l y xu t khNu làm m c tiêu cho phát tri n c a ngành; c. Phát tri n th trư ng th i trang Vi t Nam t i các ô th , thành ph l n. Chuy n d ch m nh các cơ s D t may s d ng nhi u lao ng v các vùng nông thôn; d. a d ng hóa s h u, a d ng hóa quy mô và lo i hình doanh nghi p; huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c phát tri n ngành D t may Vi t Nam;
  2. . Phát tri n D t may theo hư ng u tư chuyên môn hóa, hi n i, nh m t o ra bư c nh y v t v ch t và lư ng c a s n phNm; e. Phát tri n m nh các s n phNm công nghi p h tr , s n xu t nguyên ph li u d t may, gi m nh p siêu, nâng cao giá tr gia tăng c a ngành; g. Phát tri n ngành D t may g n v i b o v môi trư ng và xu th d ch chuy n lao ng nông nghi p nông thôn; h. Phát tri n ngu n nhân l c c v s lư ng và ch t lư ng cho s phát tri n b n v ng c a ngành D t may Vi t Nam. 2. M c tiêu phát tri n a. M c tiêu t ng quát - Phát tri n ngành D t may tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p tr ng i m, mũi nh n v xu t khNu; th a mãn ngày càng cao nhu c u tiêu dùng trong nư c; t o nhi u vi c làm cho xã h i; nâng cao kh năng c nh tranh, h i nh p v ng ch c kinh t khu v c và th gi i; - m b o cho các doanh nghi p D t may phát tri n b n v ng, hi u qu trên cơ s công ngh hi n i, h th ng qu n lý ch t lư ng, qu n lý lao ng, qu n lý môi trư ng theo tiêu chuNn qu c t . b. M c tiêu c th Ch tiêu VT Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 1. Kim ng ch XK Tr.USD 12.000 18.000 25.000 2. S d ng lao ng 1000 ng 2.500 2.750 3.000 3. S n ph m ch y u - Bông xơ 1000 20 40 60 t n - Xơ, s i t ng h p 1000 120 210 300 t n - S i các lo i 1000 350 500 650 t n - V i các lo i Tr.m2 1.000 1.500 2.000 - S n phNm may Tr.SP 1.800 2.850 4.000 4. T l n i a hóa % 50 60 70 - Giai o n 2008 n 2010, tăng trư ng s n xu t bình quân t 16% n 18%, tăng trư ng xu t khNu bình quân t 20% và kim ng ch xu t khNu t 12,0 t USD vào năm 2010;
  3. - Giai o n 2011 n 2015, tăng trư ng s n xu t bình quân t 12% n 14%, tăng trư ng xu t khNu bình quân t 15% và kim ng ch xu t khNu t 18 t USD vào năm 2015; - Giai o n 2016 n 2020, tăng trư ng s n xu t bình quân t 12% n 14%, tăng trư ng xu t khNu bình quân t 15% và kim ng ch xu t khNu t 25 t USD vào năm 2020. 3. Quy ho ch phát tri n s n ph m và b trí quy ho ch a. Quy ho ch s n phNm chi n lư c - T p trung s n xu t v i và ph li u ph c v may xu t khNu. Trong s n xu t v i, khâu nhu m và hoàn t t v i óng vai trò quan tr ng trong vi c m b o ch t lư ng v i áp ng yêu c u c a th trư ng và c a khách hàng. u tư s n xu t v i ph i l a ch n công ngh t o ra s n phNm có giá tr gia tăng cao, gi m chi phí nguyên li u và thân thi n v i môi trư ng. - Ny m nh u tư phát tri n các cơ s s n xu t bông, xơ, s i t ng h p và ph li u, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh và gi m d n nh p khNu, ti t ki m ngo i t ; - Tăng cư ng u tư phát tri n ngành may xu t khNu t n d ng cơ h i c a th trư ng. Các doanh nghi p may c n a d ng hóa và nâng cao ng c p m t hàng, tích c c thay i phương th c s n xu t hàng xu t khNu t nh n nguyên li u giao thành phNm sang mua t bán o n, Ny m nh các ho t ng h tr cho s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p may như các ho t ng thi t k m u m t, cung ng nguyên ph li u, xúc ti n thương m i. b. Quy ho ch theo vùng, lãnh th Quy ho ch d t may theo vùng lãnh th ư c phân b các khu v c v i nh ng nh hư ng chính: - Khu v c I: Vùng ng b ng sông H ng Quy ho ch theo nh hư ng l y Hà N i là trung tâm làm d ch v , cung c p nguyên ph li u, công ngh , m u m t, các cơ s may s n xu t các s n phNm có giá tr gia tăng cao. Các cơ s s n xu t di d i v các Khu công nghi p các t nh như: Hòa Xá (Nam nh), Nguy n c C nh (Thái Bình), Ph N i B (Hưng Yên), ng Văn (Hà Nam), Vĩnh Phúc, B c Ninh, Ninh Bình. T i khu v c này s hình thành m t c m công nghi p may xu t khNu và ba khu công nghi p d t nhu m hoàn t t t p trung. u tư m t nhà máy s n xu t xơ Polyester công su t 160.000 t n/năm t i Khu công nghi p ình Vũ (H i Phòng). - Khu v c II: Vùng ông Nam B Thành ph H Chí Minh là trung tâm thương m i, thi t k m u m t, d ch v công ngh d t may và các nhà máy may các s n phNm th i trang, có giá tr gia tăng cao. Di d i các cơ s nhu m, hoàn t t t i thành ph H Chí Minh v Khu công nghi p Long An và các t nh lân c n. ây là khu v c ã phát tri n nóng v d t may trong nh ng
  4. năm qua, hi n ang g p r t nhi u khó khăn v lao ng nên không khuy n khích u tư m i vào khu v c này tránh s c ép v lao ng. - Khu v c III: Vùng duyên h i Trung B L y Thành ph à N ng làm trung tâm hình thành m t c m công nghi p may xu t khNu và m t s Khu công nghi p d t nhu m - hoàn t t t i Hòa Khánh ( à N ng), Qu ng Tr - Khu v c IV: ng b ng sông C u Long L y Thành ph C n Thơ làm trung tâm hình thành m t c m công nghi p may xu t khNu và m t khu công nghi p d t nhu m t p trung t i Trà Vinh. - Khu v c V: Vùng ông B c và Tây B c B Quy ho ch theo hư ng b trí m t Khu Công nghi p d t t i Phú Th , các nhà máy may b trí các t nh. Phát tri n vùng tr ng bông, nguyên li u tơ t m Sơn La, i n Biên - Khu v c IV: Vùng B c Trung B Quy ho ch theo hư ng b trí các doanh nghi p d t may theo tr c qu c l 1 v i m t s c m, i m công nghi p t i B m Sơn (Thanh Hóa), Vinh (Ngh An), Hu (Th a Thiên Hu ). Hình thành ba khu công nghi p d t nhu m t p trung t i Di n Châu (Ngh An), Hà Tĩnh, Qu ng Tr trong giai o n t 2012 n 2015 - Khu v c VII: Vùng Tây Nguyên nh hư ng Ny m nh chuyên môn hóa các cây nguyên li u d t như dâu t m, bông… g n li n v i ch bi n t o ra các s n phNm cho th trư ng xu t khNu và n i a. ng th i k t h p phát tri n các cơ s may ph c v n i a ho c làm v tinh cho ngành may c a khu v c II và khu v c III. 4. H th ng các gi i pháp và chính sách th c hi n quy ho ch a. Các chính sách và gi i pháp v u tư u tư phát tri n ngành d t may g n li n v i h p tác qu c t , tranh th t i a làn sóng d ch chuy n d t may t các nư c phát tri n. Khuy n khích m i thành ph n kinh t trong nư c tham gia u tư. - T p trung u tư s n xu t v i và nguyên ph li u ph c v cho may xu t khNu. Xây d ng chương trình s n xu t v i d t thoi ph c v cho s n xu t s n phNm may xu t khNu. - Xây d ng chương trình phát tri n cây bông, trong ó ưu tiên xây d ng các vùng tr ng bông có tư i t i các t nh có ti m năng;
  5. - Thông qua liên doanh liên k t v i các doanh nghi p trong và ngoài nư c xây d ng các d án u tư s n xu t xơ nhân t o, các lo i s i có ch t lư ng cao và có các tính năng m i phù h p v i xu th c a th trư ng; - Ny m nh u tư cho ngành may tăng kh năng xu t khNu và t o i u ki n thúc Ny vi c s n xu t v i và ph li u thay th d n hàng nh p khNu. D ch chuy n các doanh nghi p may t các trung tâm ô th l n v các a phương gi m s c ép v lao ng và góp ph n chuy n d ch cơ c u lao ng t i các a phương; - Xây d ng các khu công nghi p chuyên ngành D t may t i các vùng tr ng i m t p trung x lý môi trư ng cho các d án u tư m i vào ngành d t nhu m và di d i các doanh nghi p d t nhu m gây ô nhi m ra kh i các trung tâm ô th l n. b. Các gi i pháp v cung ng nguyên ph li u - Xây d ng các trung tâm cung ng nguyên ph li u t i Hà N i, Thành ph H Chí Minh và các thành ph l n cung ng k p th i nguyên ph li u cho các doanh nghi p trong ngành; - Thu hút u tư nư c ngoài và huy ng các ngu n v n trong nư c u tư s n xu t các s n phNm hóa d u (xơ, s i, hóa ch t, thu c nhu m …) ph c v cho d t may ch ng v nguyên li u, nâng cao t l n i a hóa và giá tr gia tăng trong s n phNm d t may. c. Các chính sách và gi i pháp th trư ng M r ng th trư ng xu t khNu là khâu t phá trong chi n lư c phát tri n xu t khNu hàng d t may, là m t trong nh ng nhân t quy t nh s tăng trư ng c a ngành d t may Vi t Nam. m r ng th trư ng Nhà nư c và các doanh nghi p c n tri n khai các gi i pháp sau: Các cơ quan qu n lý Nhà nư c: - T p trung m i kh năng và cơ h i giúp các doanh nghi p àm phán m r ng th trư ng d t may trên th trư ng qu c t ; - Ny m nh c i cách các th t c hành chính trong lĩnh v c thu , h i quan, xu t nh p khNu theo hư ng th c hi n cơ ch m t d u, m t c a, ơn gi n hóa các th t c. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát th trư ng, ch ng buôn l u, tr n thu ; - Tăng cư ng công tác tư v n pháp lu t thương m i qu c t giúp các doanh nghi p xu t khNu vư t qua các rào c n c a các nư c nh p khNu. Các doanh nghi p trong ngành D t may: T ch c và m r ng m ng lư i bán l trong nư c, i m i phương th c ti p th xu t khNu, quan tâm n vi c xây d ng, qu ng bá thương hi u s n phNm, xây d ng hình nh c a ngành d t may Vi t Nam “ch t lư ng - trách nhi m - thân thi n môi trư ng” trên th trư ng qu c t .
  6. d. Các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c Xây d ng Chương trình ào t o ngu n nhân l c cho ngành D t may Vi t Nam: - T ch c vi c ào t o cán b qu n lý, cán b pháp ch , cán b k thu t nh t là các nhà thi t k th i trang, cán b làm công tác k ho ch, ti p th và ào t o công nhân lành ngh ; - K t h p ào t o dài h n v i ào t o ng n h n, k t h p gi a ào t o chính quy v i ào t o t i ch , k t h p gi a ào t o trong nư c v i vi c c cán b ra nư c ngoài ào t o; - C ng c và m r ng h th ng ào t o chuyên ngành D t may, xây d ng Trư ng i h c D t may và Th i trang t o cơ s v t ch t cho vi c tri n khai các l p ào t o. Hi p h i D t may Vi t Nam và T p oàn D t may Vi t Nam là u m i ph i h p và liên k t v i các cơ s ào t o trong và ngoài nư c tri n khai Chương trình ào t o ngu n nhân l c cho ngành. . Các gi i pháp v khoa h c và công ngh - Nghiên c u áp d ng các công ngh m i, các nguyên li u m i t o ra các s n phNm d t có tính năng khác bi t, tri n khai các chương trình s n xu t s ch hơn, ti t ki m năng lư ng, áp d ng các ph n m m trong thi t k , qu n lý s n xu t và ch t lư ng s n phNm D t may; - Ny m nh công tác nghiên c u s n xu t nguyên v t li u thay th nguyên li u nh p khNu, u tư th a áng cho công tác nghiên c u thi t k m u s n phNm và ki m tra ch t lư ng s n phNm; kh c ph c các rào c n k thu t c a các nư c nh p khNu; - T ch c l i các Vi n nghiên c u chuyên ngành d t may theo hư ng t ch , t ch u trách nhi m. Nâng cao năng l c tư v n, nghiên c u tri n khai, chuy n giao công ngh , kh năng thi t k và sáng tác m u c a các Vi n nghiên c u. e. Các gi i pháp b o v môi trư ng - T p trung x lý các ngu n ô nhi m nư c t i các công ty d t nhu m. T i các Khu công nghi p D t may ph i xây d ng h th ng x lý nư c th i t p trung, t tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c; - Ny m nh tri n khai chương trình s n xu t s ch hơn t i các doanh nghi p trong ngành D t may, áp d ng tiêu chuNn môi trư ng, tiêu chuNn s n phNm, t o môi trư ng lao ng t t v i ngư i lao ng theo tiêu chuNn SA 8000, ISO 14000; - Xây d ng và th c hi n l trình i m i công ngh trong ngành d t may theo hư ng ti t ki m nguyên li u và thân thi n v i môi trư ng; - Tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c công ngh v môi trư ng áp ng các yêu c u v môi trư ng và rào c n k thu t trong h i nh p kinh t qu c t .
  7. g. Các gi i pháp v tài chính - Khuy n khích m i thành ph n kinh t trong nư c và ngoài nư c góp v n tham gia u tư. Khuy n khích các doanh nghi p tham gia th trư ng ch ng khoán t o kênh huy ng v n (thông qua phát hành trái phi u, c phi u và trái phi u qu c t ); - Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí t ngân sách cho ho t ng nghiên c u, ào t o và v n u tư cơ s v t ch t, k thu t nh m nâng cao năng l c cho các Vi n nghiên c u và các cơ s ào t o cho ngành D t may; Các d án u tư x lý môi trư ng c a các doanh nghi p trong ngành D t may ư c vay v n tín d ng c a nhà nư c, v n ODA và v n c a qu môi trư ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o phát tri n ngành theo quy ho ch ã ư c phê duy t. 2. Các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công thương h tr các doanh nghi p, các a phương trong vi c tri n khai Quy ho ch ã ư c phê duy t. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hóa quy ho ch phát tri n ngành D t may trên a bàn t nh, thành ph . Tham gia v i các B , ngành ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ho ch ư c duy t m b o tính ng b , th ng nh t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 4. Hi p h i D t may Vi t Nam ph i h p v i B Công thương tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n nh ng n i dung chính c a quy ho ch cho c ng ng các doanh nghi p ngành D t may c nư c có nh hư ng và k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh phù h p v i Quy ho ch. Nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c i u ch nh các chính sách, cơ ch phát tri n ngành công nghi p D t may theo Quy ho ch. 5. T p oàn D t may Vi t Nam là doanh nghi p ch o c a ngành có trách nhi m phát tri n u tư nh ng d án D t may có quy mô l n. Ph i h p v i Hi p h i D t may Vi t Nam nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c các chính sách, cơ ch phát tri n ngành công nghi p D t may theo Quy ho ch ư c duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : Công nghi p nh , K ho ch, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Xu t nh p khNu, Th trư ng trong nư c; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn D t may Vi t Nam; Hi p h i D t may Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  8. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Kinh t Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Bùi Xuân Khu - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - T p oàn D t may Vi t Nam; - Hi p h i D t may Vi t Nam; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các V , C c, Vi n CL thu c B Công thương; - Lưu VT, CNN (5 b n)
Đồng bộ tài khoản