intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 426/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
9
download

Quyết định số 426/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 426/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 426/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 426/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ư NG N I T C U NH T TÂN N SÂN BAY N I BÀI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Theo ngh c a H i ng th m nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng công trình ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài t i phiên h p ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét n i dung Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng công trình ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài ã ư c ch nh s a b sung kèm theo văn b n gi i trình s 135/BQL-KHDA2 ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a Ban Qu n lý D án 85; Theo ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t n i dung Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư xây d ng công trình ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài c a Ban Qu n lý D án 85 (sau ây g i là Ch d án). i u 2. Ch d án có trách nhi m th c hi n úng nh ng n i dung ã ư c nêu trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án và nh ng yêu c u b t bu c sau ây: 1. Th c thi y các bi n pháp gi m thi u tác ng do b i, n và b o m tư i tiêu, thoát nư c, an toàn giao thông trong thi công xây d ng công trình. 2. Thu gom, phân lo i, lưu gi , v n chuy n, x lý các lo i ch t th i phát sinh trong thi công xây d ng d án b o m th a mãn các quy nh pháp lu t hi n hành v b o v môi trư ng có liên quan. 3. Lưu tr , chuy n giao y h sơ v b o v môi trư ng công trình ư ng n i t c u Nh t Tân n sân bay N i Bài cho cơ quan qu n lý, khai thác ư ng b khi bàn giao công trình. i u 3. Ch d án ph i tuân th nghiêm túc ch thông tin, báo cáo v vi c th c hi n n i dung Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t và các yêu c u nêu t i Quy t nh này theo úng quy nh t i Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph và Thông tư s 05/2008/TT- BTNMT ngày 08/12/2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 4. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng D án và nh ng yêu c u b t bu c t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này là cơ s các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n thanh tra, ki m soát vi c th c hi n công tác b o v môi trư ng c a D án.
 2. i u 5. Trong quá trình tri n khai th c hi n D án, n u có nh ng thay i v n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c phê duy t, Ch d án ph i có văn b n báo cáo và ch ư c th c hi n nh ng n i dung thay i ó sau khi có văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i. i u 6. y nhi m C c ư ng b Vi t Nam ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng Hà N i giám sát vi c th c hi n các n i dung b o v môi trư ng trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t và các yêu c u t i i u 2 c a Quy t nh này. V Môi trư ng có trách nhi m t ch c ki m tra, xác nh n vi c th c hi n các n i dung b o v môi trư ng trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c phê duy t và các yêu c u t i i u 2 c a Quy t nh này. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : MT, KH T, TC; C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam; C c trư ng C c Qu n lý Xây d ng và Ch t lư ng CTGT; T ng Giám c Ban Qu n lý d án 85 và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Tr n Doãn Th ; - B TN&MT; - UBND TP. Hà N i; Nguy n H ng Trư ng - S TN&MT Hà N i; - Lưu VT, MT(10)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản