Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 43/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN GI I QUY T ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U IV I DOANH NGHI P THÀNH L P, HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u; Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Thông tư s 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t Qu n lý thu v vi c ăng ký thu ; Căn c Thông tư s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Công an v hư ng d n cơ ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2260/TTr-SKH T ngày 04 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Bãi b Quy ch ph i h p gi a cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và c p gi y phép kh c d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo
  2. Lu t Doanh nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh do S K ho ch và u tư, Công an và C c Thu thành ph ký ngày 25 tháng 9 năm 2007. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu , Giám c Công an thành ph , Giám c S Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - VP oàn i bi u Qu c h i&H ND.TP; - TTUB : CT, các PCT; - VPUB : các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu : VT, (CNN-T) MH Nguy n Trung Tín QUY CH PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN GI I QUY T ĂNG KÝ KINH DOANH, ĂNG KÝ THU VÀ ĂNG KÝ CON D U I V I DOANH NGHI P THÀNH L P, HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 43 /2009/Q -UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v cơ ch ph i h p gi a S K ho ch và u tư, C c Thu và Công an thành ph trong vi c gi i quy t các th t c hành chính v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u khi thành l p doanh nghi p, thành l p chi nhánh, văn phòng i di n ho c thay i n i dung ăng ký kinh doanh. 2. S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an thành ph .
  3. i u 3. Nguyên t c gi i quy t th t c hành chính 1. Cơ quan ăng ký kinh doanh ch ch u trách nhi m v tính h p l c a h sơ theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Lu t Doanh nghi p. 2. Ngư i thành l p doanh nghi p và các thành viên ph i t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh và ăng ký thu và s phù h p pháp lu t c a i u l công ty. i u 4. Cơ quan ti p nh n h sơ và tr k t qu 1. Cơ quan ti p nh n h sơ: S K ho ch và u tư thành ph là cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ( i v i doanh nghi p), h sơ ăng ký ho t ng và ăng ký thu ( i v i chi nhánh, văn phòng i di n). 2. Cơ quan tr k t qu : a) S K ho ch và u tư tr i v i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ( i v i doanh nghi p); Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu ( i v i chi nhánh, văn phòng i di n). b) Công an thành ph tr i v i con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho doanh nghi p. Chương II H SƠ, L PHÍ, TR K T QU CHO DOANH NGHI P i u 5. B h sơ chung 1. B h sơ chung bao g m: Các gi y t ăng ký kinh doanh thành l p doanh nghi p, thành l p chi nhánh, văn phòng i di n theo hư ng d n t i Thông tư s 03/2006/TT- BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và các gi y t kèm theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Gi y t kèm theo: a) Trư ng h p thành l p m i doanh nghi p: B n kê khai thông tin ăng ký thu theo m u quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Công an (sau ây g i t t là Thông tư 05). b) Trư ng h p thành l p Văn phòng i di n: B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu c a doanh nghi p ho c b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký thu c a doanh nghi p.
  4. c) Trư ng h p thành l p Chi nhánh c a doanh nghi p không ăng ký kê khai n p thu tr c ti p: B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ho c b n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký thu c a doanh nghi p. d) Trư ng h p thành l p Chi nhánh c a doanh nghi p có ăng ký kê khai n p thu tr c ti p: Thông báo mã s ơn v tr c thu c (do doanh nghi p m liên h v i cơ quan thu nơi t tr s ư c c p cho ơn v tr c thu c). e) Trư ng h p ăng ký thay i ăng ký kinh doanh d n n thay i mã s doanh nghi p: b n kê khai thông tin ăng ký thu (theo m u t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư 05). 3. i v i trư ng h p h sơ ăng ký thông qua m ng i n t , doanh nghi p ph i n p m t b h sơ ăng ký b ng gi y cơ quan ăng ký kinh doanh i chi u và lưu h sơ. Các gi y t quy nh như kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 6. L phí, biên nh n h sơ 1. Doanh nghi p n p l phí ăng ký kinh doanh và l phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u theo quy nh ngay sau khi n p h sơ t i S K ho ch và u tư. Cơ quan Công an cũng s thu l phí c p Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u t i S K ho ch và u tư. 2. S K ho ch và u tư thành ph trao Gi y biên nh n theo m u quy nh cho doanh nghi p. i u 7. Th i h n tr k t qu 1. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký h p l c a doanh nghi p, S K ho ch và u tư thành ph c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu cho doanh nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu cho chi nhánh, văn phòng i di n. 2. Khi n nh n k t qu , i di n doanh nghi p ký nh n vào Phi u tr k t qu theo m u quy nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Thông tư 05. Chương III CƠ CH PH I H P GI A CÁC CƠ QUAN i u 8. Cơ ch ph i h p gi a các cơ quan 1. Gi a S K ho ch và u tư và C c Thu thành ph : a) Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, S K ho ch và u tư s chuy n m t s thông tin cơ b n c a doanh nghi p cho C c Thu thông qua m ng
  5. i n t : Tên doanh nghi p d ki n, tr s , thông tin v ngư i i di n pháp lu t ho c ch doanh nghi p. b) Trong th i h n 01 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông tin c a S K ho ch và u tư, C c Thu chuy n mã s doanh nghi p qua m ng i n t cho S K ho ch và u tư ghi vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu . c) Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày doanh nghi p n nh n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ; Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu , S K ho ch và u tư chuy n cho C c Thu các h sơ lưu theo quy nh (b n sao Gi y ngh ăng ký kinh doanh, b n sao Thông báo thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n, b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu ; b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu và B n kê khai thông tin ăng ký thu ). d) Hàng tháng, S K ho ch và u tư thông báo cho C c Thu danh sách các mã s doanh nghi p chưa ư c s d ng C c Thu x lý theo quy nh. 2. Gi a S K ho ch và u tư và Công an thành ph : Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu , S K ho ch và u tư g i b n sao các lo i gi y này cho Công an thành ph . 3. Vi c trao i thông tin qua m ng gi a C c Thu và S K ho ch và u tư s do hai cơ quan th ng nh t th c hi n. Vi c chuy n h sơ b ng gi y s do S K ho ch và u tư th c hi n trên cơ s h p ng theo quy nh v i các t ch c, cá nhân. i u 9. Kinh phí cho ho t ng ph i h p 1. Kinh phí này do ngân sách thành ph c p ngoài kinh phí ho t ng thư ng xuyên ư c c p cho S K ho ch và u tư. 2. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m c kinh phí hàng năm ph c v công tác ph i h p này. Chương IV TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN PH I H P i u 10. S K ho ch và u tư thành ph 1. Niêm y t công khai t i a i m ti p nh n h sơ các quy nh v ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký d u theo quy nh c a Thông tư 05. 2. Tr c ti p nh n h sơ và tr k t qu cho doanh nghi p. i u 11. C c Thu thành ph
  6. 1. C p và chuy n mã s doanh nghi p n S K ho ch và u tư thành ph theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 Quy ch này. 2. Ph i h p v i S K ho ch và u tư gi i quy t k p th i khi u n i c a t ch c, cá nhân v ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . i u 12. Công an thành ph 1. Nh n b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu , Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng và ăng ký thu c a doanh nghi p do S K ho ch và u tư thành ph chuy n. 2. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c con d u do cơ s kh c d u chuy n n, cơ quan Công an có trách nhi m ki m tra, ăng ký tr con d u và Gi y ch ng nh n ăng ký m u d u cho doanh nghi p. Chương V T CH C TH C HI N i u 13. S K ho ch và u tư, C c Thu , Công an thành ph có trách nhi m t ch c, s p x p b máy, b trí nhân s và trang b cơ s v t ch t m b o th c hi n t t công tác ph i h p. i u 14. S Tài chính có trách nhi m m b o c p kinh phí ho t ng và chi nâng c p cơ s v t ch t cho S K ho ch và u tư, C c Thu và Công an thành ph th c hi n Quy ch này. i u 15. Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu , Giám c Công an, Giám c S Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng v n c n b sung, s a i cho phù h p thì S K ho ch và u tư là cơ quan ch trì ph i h p cùng C c Thu , Công an thành ph và các cơ quan liên quan trao i có s th ng nh t chung và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản