Quyết định số 44/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2003/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 44/2003/Q -BGD T NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V ÁNH GIÁ, X P LO I H C SINH L P 1, L P 2 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ch th s 43/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c i m i chương trình giáo d c ph thông th c hi n Ngh quy t s 40/2000/QH10 c a Qu c h i; Căn c Quy t nh s 43/2001/Q -BGD T ngày 09/11/2001 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành chương trình Ti u h c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Ti u h c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh nay quy nh t m th i v ánh giá, x p lo i h c sinh l p 1, l p 2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng cho h c sinh các kh i l p 1, l p 2 t t c các lo i hình trư ng ti u h c trong h th ng giáo d c qu c dân t năm h c 2003 - 2004. Các kh i l p 3, 4, 5, ti p t c th c hi n theo Thông tư s 15/GD- T ngày 02/8/1995 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c. Quy t nh này thay th Quy t nh s 37/2002/Q -BGD T ngày 03/9/2002 c a B trư ng B giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy nh t m th i v ánh giá, x p lo i h c sinh l p 1. V trư ng V Giáo d c Ti u h c có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Các Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Ti u h c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. ng Huỳnh Mai ( ã ký) QUY NNH T M TH I V VI C ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C SINH L P 1, L P 2 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2003/Q -BGD T ngày 26/9/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này có quy nh v nguyên t c, cách ánh giá và x p lo i h c sinh l p 1, l p 2; quy nh trách nhi m c a nhà nư c trong vi c ánh giá, x p lo i h c sinh l p 1, l p 2. i u 2. Nguyên t c ánh giá Vi c ánh giá và x p lo i h c sinh l p 1, l p 2 ph i m b o nh ng nguyên t c sau: 1. Góp ph n th c hi n m c tiêu, n i dung chương trình và các m t ho t ng giáo d c. 2. K t h p ánh giá nh lư ng và nh tính trong x p lo i. 3. Th c hi n công khai, công b ng, khách quan, chính xác và toàn di n. 4. Coi tr ng vi c ng viên, khuy n khích h c sinh ti n b . 5. Phát huy tính năng ng, sáng t o, kh năng t h c, t ánh giá c a h c sinh; xây d ng ni m tin, rèn luy n o c theo truy n th ng Vi t Nam. Chương 2: CÁCH ÁNH GIÁ VÀ X P LO I M C 1. ÁNH GIÁ V H NH KI M i u 3. N i dung nh n xét ánh giá H c sinh ư c ánh giá v h nh ki m b ng nh n xét (không x p lo i) theo k t qu th c hi n b n nhi m v c a h c sinh ti u h c quy nh trong i u l trư ng ti u h c, c th là:
  3. 1. Bi t vâng l i th y giáo, cô giáo; l phép trong giao ti p hàng ngày; oàn k t, thương yêu giúp b n bè. 2. i h c u và úng gi ; gi tr t t khi ra vào l p và khi ng i h c; gi gìn sách v và dùng h c t p. 3. Gi gìn thân th và v sinh cá nhân; u tóc, qu n áo g n gàng, s ch s ; ăn u ng h p v sinh. 4. Tham gia các ho t ng t p th c a trư ng, c a l p; gi gìn, b o v tài s n c a trư ng, l p và nơi công c ng; bư c u bi t th c hi n các quy t c v an toàn giao thông và tr t t xã h i. i u 4. Cách ghi nh n xét H c sinh th c hi n y b n nhi m v c a h c sinh ti u h c ư c quy nh i u 3 c a văn b n này ư c ghi là th c hi n y ( ). H c sinh chưa th c hi n y ư c ghi là chưa th c hi n y (C ), i v i nh ng h c sinh này, giáo viên c n ghi nh n xét c th nh ng i m mà h c sinh chưa th c hi n ư c vào s theo dõi c a giáo viên có k ho ch giúp . i u 5. Th i i m ánh giá H c sinh ư c nh n xét h nh ki m vào cu i h c kỳ I và cu i năm h c. M C 2. ÁNH GIÁ, X P LO I V H C L C i u 6. ánh giá b ng i m s và ánh giá b ng nh n xét 1. Các môn h c ánh giá b ng i m s : Môn Toán và môn Ti ng Vi t Các môn h c này ư c ánh giá theo thang i m 10, không cho i m 0 và i m th p phân các l n ki m tra. 2. Các môn còn l i (T nhiên và Xã h i, o c, Ngh thu t, Th d c) ư c ánh giá b ng nh n xét c a giáo viên theo hai m c: a. Lo i hoàn thành (A): t ư c yêu c u cơ b n v ki n th c và k năng c a môn h c. Nh ng h c sinh t lo i Hoàn thành nhưng th hi n rõ năng l c h c t p v môn h c s ư c giáo viên ghi nh n xét Hoàn thành t t (A+). H c sinh có năng khi u c bi t ư c giáo viên ghi nh n xét c th trong h c b . b. Lo i Chưa hoàn thành (B): chưa t nh ng yêu c u theo quy nh i u 7. ánh giá thư ng xuyên 1. Vi c ánh giá thư ng xuyên ư c th c hi n t t c các ti t h c theo quy nh c a chương trình nh m m c ích theo dõi, ng viên, khuy n khích hay nh c nh h c sinh h c t p ti n b , ng th i giáo viên i u ch nh ho t ng gi ng d y, ho t ng giáo d c.
  4. 2. Vi c ánh giá thư ng xuyên ư c ti n hành dư i các hình th c ki m tra thư ng xuyên, g m: ki m tra mi ng, quan sát h c sinh h c t p ho c ho t ng, bài t p th c hành, ki m tra vi t (dư i 20 phút). 3. S l n ki m tra thư ng xuyên t i thi u cho các môn h c như sau: a. Môn Ti ng Vi t m i tháng có 4 l n. b. Môn toán m i tháng 2 l n. c. Các môn (phân môn) còn l i th c hi n theo quy nh ánh giá b ng nh n xét ( ư c hư ng d n c th t i S theo dõi k t qu ki m tra - ánh giá h c sinh l p 1, l p 2). i u 8. ánh giá nh kỳ 1. Vi c ánh giá nh kỳ k t qu h c t p c a h c sinh ư c ti n hành sau t ng giai o n h c. Ngoài m c ích như ánh giá thư ng xuyên, ánh giá nh kỳ còn có m c ích qu n lý hành chính. 2. Vi c ánh giá nh kỳ ư c ti n hành dư i các hình th c ki m tra nh kỳ (KT K), g m: ki m tra mi ng, quan sát h c sinh h c t p ho c ho t ng, bài t p th c hành, ki m tra vi t (20 n 35 phút). 3. S l n ki m tra nh kỳ cho các môn h c như sau: a. Môn Ti ng Vi t và môn Toán m i năm h c có 4 l n i m ki m tra nh kỳ vào gi a h c kỳ I (GKI), cu i h c kỳ I (CKI), gi a h c kỳ II (GKII) và cu i h c kỳ II (CKII). b. Các môn (phân môn) còn l i th c hi n theo quy nh ánh giá b ng nh n xét ( ư c hư ng d n c th t i S theo dõi k t qu ki m tra - ánh giá h c sinh l p 1, l p 2). 4. Trư ng h p h c sinh không s i m ki m tra nh kỳ v i lý do chính áng, giáo viên c n b trí th i i m thích h p cho h c sinh làm bài ki m tra thay th có căn c ánh giá v h c l c môn. Nh ng h c sinh có s b t thư ng v k t qu ki m tra nh kỳ và ki m tra thư ng xuyên s ư c giáo viên ph trách l p ngh và hi u trư ng xem xét, quy t nh ti n hành thêm ki m tra nh kỳ. i u 9. ánh giá và x p lo i h c l c v t ng môn h c H c sinh ư c x p lo i h c l c môn h c kỳ I (HLM.KI), h c l c môn h c kỳ II (HLM.KII) và h c l c môn c năm (HLM.N) t t c các môn h c. 1. i v i các môn ư c ánh giá b ng i m s : a. Xác nh i m h c l c môn: - i m HLM.KI là trung bình c ng c a i m KT K.GKI và i m KT K.CKI. - i m HLM.KII là trung bình c ng c a i m KT K.GKII và i m KT K.CKII.
  5. - i m HLM.N là trung bình c ng c a i m HLM.KI và i m HLM.KII (riêng i m HLM.N là i m nguyên và th c hi n theo nguyên t c làm tròn 0,5 thành 1). b. X p lo i h c l c môn: - Lo i Gi i, i m h c l c môn tt 9 n 10. - Lo i Khá, i m h c l c môn tt 7 n 8,5. - Lo i Trung bình, i m h c l c môn tt 5 n 6,5. - Lo i Y u, i m h c l c môn t i m dư i 5. 2. i v i các môn ư c ánh giá b ng nh n xét - HLM.KI chính là k t qu ánh giá d a trên các nh n xét t ư c trong h c kỳ I. - HLM.KII chính là k t qu ánh giá d a trên các nh n xét t ư c trong c năm. - HLM.N chính là HLM.KII. i u 10. Nh ng quy nh khác 1. M i l n ki m tra nh kỳ môn Ti ng Vi t có 2 bài ki m tra: c, Vi t. i m c a 2 bài ki m tra này ư c quy v 1 i m chung là trung bình c ng i m c a 2 bài (làm tròn 0,5 thành 1). 2. Các phân môn Âm nh c, M thu t và Th công ư c ánh giá như m t môn h c c l p. Chương 3: S D NG K T QU ÁNH GIÁ, X P LO I i u 11. Xét lên l p 1. Nh ng h c sinh có i m HLM.N c a t t c các môn h c ư c ánh giá b ng i m s t t 5 tr lên và HLM.N c a các môn (phân môn) ánh giá b ng nh n xét t lo i A tr lên ư c lên l p th ng. 2. Nh ng h c sinh có nh ng môn h c i m HLM.N dư i 5 theo ánh giá b ng i m s ph i thi l i; n u t năm tr lên môn thi l i; ho c i m trung bình c ng các môn thi l i t 5 tr lên (làm tròn 0,5 thành 1), trong ó không có môn dư i i m 4 thì ư c lên l p. Tùy trư ng h p c th , hi u trư ng t ch c cho giáo viên hư ng d n h c sinh ôn t p và thi l i nhi u l n (vào th i i m cu i năm h c ho c sau hè), trư c khi quy t nh lưu ban. Nh ng h c sinh x p lo i h c l c môn c năm lo i B theo ánh giá b ng nh n xét c n ư c giáo viên thư ng xuyên giúp trong th i gian cu i năm h c vươn t i m c h c l c môn c năm lo i A.
  6. i u 12. Xét khen thư ng Nh ng h c sinh ư c lên l p th ng ư c xét khen thư ng theo các m c sau: 1. Khen thư ng danh hi u H c sinh Gi i cho nh ng h c sinh ư c nh n xét th c hi n y b n nhi m v c a h c sinh và i m h c l c môn năm c a c hai môn Toán và Ti ng Vi t t lo i gi i, các môn (phân môn) còn l i có ít nh t 2/3 s môn (phân môn) t h c l c môn năm lo i Hoàn thành t t (A+). 2. Khen thư ng danh hi u H c sinh tiên ti n cho nhưng h c sinh ư c nh n xét th c hi n y b n nhi m v c a h c sinh và i m h c l c môn năm thu c m t trong ba trư ng h p sau: a. Toán, Ti ng Vi t t lo i gi i, ít nh t 1/3 s môn (phân môn) còn l i t lo i Hoàn thành t t (A+). b. Toán, Ti ng Vi t m t môn t lo i khá, m t môn t lo i gi i, ít nh t 1/2 s môn (phân môn) còn l i t lo i Hoàn thành t t (A+). c. Toán, Ti ng Vi t t lo i khá, t t c các môn (phân môn) còn l i t lo i Hoàn thành t t (A+). 3. Khen thư ng thành tích t ng m t cho nh ng h c sinh không t nh ng danh hi u trên nhưng th c hi n t t nhi m v c a h c sinh, có ti n b trong h c t p, có thành tích trong các ho t ng; có năng khi u c bi t, h c gi i t ng môn h c (Toán và Ti ng Vi t), t lo i A+ i v i các môn còn l i, ch vi t p; có hành vi ho c vi c làm t t v o c. Chương 4: TRÁCH NHI M C A GIÁO VIÊN, HI U TRƯ NG VÀ H C SINH TRONG ÁNH GIÁ, X P LO I i u 13. Trách nhi m c a giáo viên ph trách l p 1. Ch u trách nhi m chính trong vi c ánh giá, x p lo i h c sinh theo quy nh 2. Có trách nhi m công b k t qu ánh giá, nh n xét, h nh ki m, x p lo i h c l c cho h c sinh, cha m ho c ngư i giám h và ghi vào các lo i h sơ qu n lý h c sinh theo quy nh. 3. Hoàn thành h sơ v ánh giá x p lo i h c sinh, có trách nhi m bàn giao k t qu h c t p và rèn luy n c a t ng h c sinh cho giáo viên ph trách l p 2, l p 3 k ti p. i u 14. Trách nhi m c a Hi u trư ng 1. T ch c, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ánh giá, x p lo i h c sinh c a giáo viên ph trách l p.
  7. 2. Duy t k t qu ánh giá, nh n xét, x p lo i cu i h c kỳ, cu i năm h c c a các l p và ch o vi c xét cho h c sinh lên l p hay thi l i. Ký tên xác nh n k t qu h c b ngay sau khi năm h c k t thúc. 3. Ti p nh n và gi i quy t các ý ki n c a h c sinh, khi u n i c a cha m ho c ngư i giám h v ánh giá, nh n xét, x p lo i theo ph m vi và quy n h n c a mình. Th i gian tr l i khi u n i ch m nh t là 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. 4. T ch c và qu n lý các h sơ v nh n xét, ánh giá, x p lo i h c sinh. 5. Cùng t p th sư ph m quy t nh v s h c sinh tiêu bi u (xu t s c) ư c l a ch n t s h c sinh gi i c a trư ng. i u 15. Trách nhi m và quy n ư c khi u n i c a h c sinh 1. H c sinh có trách nhi m th c hi n t t các nhi m v quy nh trong i u l trư ng ti u h c; ti p thu s giáo d c c a nhà trư ng luôn ti n b . 2. H c sinh có quy n nêu ý ki n v i giáo viên ph trách l p, v i Hi u trư ng nhà trư ng khi th y mình chưa ư c ánh giá, nh n xét, x p lo i chính xác, công b ng.
Đồng bộ tài khoản