Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Y Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1537/ĐH&SĐH ngày 04 tháng 3 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Y Hải Phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường đại học Y Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc hội, - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Phạm Gia Khiêm - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Học viện Hành chính quốc gia, - Trường đại học Y Hải Phòng, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu: KG (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản