Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
109
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 44/2008/Q -UBND M Tho, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ, S D NG NGU N THU T X LÝ VI PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C CH NG BUÔN L U, GIAN L N THƯƠNG M I, HÀNG GI TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2007 và 2008; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính; Thông tư 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 124/2005/N -CP ngày 06/10/2005 c a Chính ph quy nh v biên lai thu ti n ph t và qu n lý, s d ng ti n n p ph t vi ph m hành chính; Căn c Thông tư s 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ngu n thu t x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý, s d ng ngu n thu t x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 2. Giám c S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i Giám c S Công Thương, Giám c Công an t nh và các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Công thương, Giám c Công an t nh và Th trư ng các s , ban, ngành có liên
  2. quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 43/2006/Q -UBND ngày 28/8/2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh ch qu n lý, s d ng ti n thu t ch ng buôn l u, hàng gi trên a bàn t nh Ti n Giang, Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 18/01/2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i, b sung Quy t nh s 43/2006/Q -UBND ngày 28/8/2006 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy nh ch qu n lý, s d ng ti n thu t ch ng buôn l u, hàng gi trên a bàn t nh Ti n Giang./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Thanh Trung QUY NNH V QU N LÝ, S D NG NGU N THU T X LÝ VI PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C CH NG BUÔN L U, GIAN L N THƯƠNG M I, HÀNG GI TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2008/Q -UBND ngày 19/12/2008 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Quy nh này ư c áp d ng trong ho t ng ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi c a các l c lư ng ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi , bao g m: Công an, B i biên phòng, Qu n lý th trư ng, Thanh tra chuyên ngành, Thu , H i quan và các l c lư ng ch c năng khác trên a bàn t nh Ti n Giang ư c giao nhi m v ki m tra, x lý vi ph m v buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Qu n lý thu, n p ngân sách nhà nư c Th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3 m c I Thông tư s 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ngu n thu t x lý vi
  3. ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi , c th như sau: 1. Kho n ti n thu, n p ngân sách nhà nư c ư c s d ng m t ph n b sung cho cơ quan, ơn v ch ng buôn l u bao g m: a) Ti n thu t x lý vi ph m hành chính theo quy t nh ã có hi u l c pháp lu t, bao g m: - Ti n ph t vi ph m hành chính do các t ch c, cá nhân có hành vi buôn l u, buôn bán hàng gi , gian l n thương m i n p theo Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan có thNm quy n. - Ti n bán hàng hóa, tang v t, phương ti n b t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . b) Ti n bán tài s n t ch thu theo quy t nh c a cơ quan công an, ki m sát, tòa án ã có hi u l c pháp lu t i v i các v án hình s v buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi mà các l c lư ng này thu, n p vào ngân sách nhà nư c. 2. Toàn b các kho n ti n thu ư c ph i n p vào tài kho n t m thu, t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c và do cơ quan tài chính th ng nh t qu n lý. a) Các kho n ti n thu, n p do cơ quan c p Trung ương và c p t nh th c hi n ư c n p vào tài kho n t m thu, t m gi c a S Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c t nh; các kho n ti n thu, n p do các cơ quan t c p huy n tr xu ng th c hi n ư c n p vào tài kho n t m thu, t m gi c a cơ quan tài chính c p huy n m t i Kho b c Nhà nư c cùng c p. b) i v i nh ng vi c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi trên bi n thu c vùng bi n c a t nh Ti n Giang qu n lý thì ti n thu t ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ư c ưa vào tài kho n t m gi c a S Tài chính Ti n Giang m t i Kho b c Nhà nư c t nh. c) i v i nh ng v vi c ki m tra, phát hi n b t gi , x lý t i a i m xa nơi m tài kho n t m gi c a S Tài chính (l c lư ng c a các cơ quan c p t nh tr c ti p ki m tra, k c các i Qu n lý th trư ng c a t nh óng trên a bàn huy n) thì các kho n ti n thu t ch ng buôn l u, ch ng hàng gi ư c t m n p vào Kho b c Nhà nư c các huy n, th . Kho b c Nhà nư c các huy n, th thu h và chuy n ngay v tài kho n t m gi c a S Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c t nh. 3. S ti n thu, n p vào tài kho n t m thu, t m gi c a cơ quan tài chính sau khi ã tr i các chi phí ư c phép chi và ph n ư c s d ng b sung kinh phí cho cơ quan, ơn v ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi theo Quy nh này, s còn l i ph i n p vào ngân sách a phương s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Chương II. QUY NNH C TH
  4. i u 3. Các chi phí h p lý, h p l phát sinh trong quá trình x lý vi ph m hành chính, x lý vi ph m pháp lu t hình s trong lĩnh v c buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ư c phép s d ng t s thu, n p vào tài kho n t m thu, t m gi bao g m: 1. Chi phí lưu kho, lưu bãi, b o qu n tài s n tính theo h p ng c th . 2. Chi phí giao, nh n, b c d , v n chuy n tài s n t th i i m ki m tra (t ch thu) ho c t m gi cho t i khi có quy t nh phê duy t phương án x lý c a cơ quan có thNm quy n và cho n khi hoàn thành vi c x lý ư c thanh toán theo h p ng v i m c chi t i a như sau: a) Chi thuê b c d hàng hóa ki m tra: - Phương ti n xe: + Hàng t p hóa: 50.000 ng/t n. + gi y, nh a: 60.000 ng/t n. + Hàng ph li u (s t v n, mi ng chai): 120.000 ng/t n. + Hàng d v (kim khí i n máy, sành s , th y tinh, g ch): 100.000 ng/t n. + Hàng nông s n (g o, u, trái cây ...): 60.000 ng/t n. + Hàng th y s n (còn s ng ch a trong thùng có nư c): 80.000 ng/t n. + G các lo i: 100.000 ng/m3. - Phương ti n tàu thuy n b c lên b ki m tra: + Hàng có tr ng lư ng nh (hàng nông s n, th y s n, t p hóa...): 120.000 ng/t n. + Hàng có tr ng lư ng n ng (s t v n, mi ng chai, v t li u xây d ng...): 180.000 ng/t n. + G các lo i không quá 250.000 ng/m3. - Chi phí thuê mư n phương ti n ban êm (t 21 gi n 5 gi sáng hôm sau) c a l c lư ng i u tra, trinh sát, xác minh khi c n thi t ph c v cho quá trình công tác (chi phí này quy t toán b ng biên nh n c a ngư i cho thuê): + Phương ti n ư ng b : 7.000 ng/km. + Phương ti n ư ng th y: 60.000 ng/km. b) B c d ra vào kho: - Hàng d v và c ng k nh (kim khí i n máy, sành s , th y tinh, g ch): 65.000 ng/t n.
  5. - Các hàng hóa khác không quá 45.000 ng/t n. c) Chi phí v n chuy n: - i v i xe t i t 01 t n tr lên thanh toán theo h p ng c th . - i v i xe t i dư i 01 t n ư c thanh toán như sau: + C ly t 5 - 15 km: t i a không quá 60.000 ng/chuy n; + C ly hơn 15 km: không quá 100.000 ng/chuy n. - Xe ba - gác: 15.000 ng/chuy n. Trư ng h p cơ quan ra quy t nh x lý ã ư c Nhà nư c b trí kho bãi, biên ch , phương ti n v n t i thì không ư c thanh toán các kho n chi phí liên quan n vi c v n chuy n, b o qu n nh ng tài s n ó. 3. Chi phí ăng báo, qu ng cáo thanh toán theo h p ng. 4. Chi phí công tác: - Ti n ăn cho l c lư ng tr c ti p ki m tra, i u tra, trinh sát, xác minh, truy b t ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i: 60.000 ng/ngày êm/ngư i. Riêng i v i i công tác ki m tra thư ng xuyên trong t nh và i công tác làm nhi m v xác minh v vi c ngoài t nh, th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ch công tác phí. - Ti n ăn cho ngư i tham gia quá trình i u tra, trinh sát, xác minh như hư ng d n ư ng, cung c p thông tin có liên quan, cùng l c lư ng công tác ti p c n a i m, m c tiêu i u tra, trinh sát, xác minh ( i tư ng là ngư i dân a phương do l c lư ng công tác trưng d ng): 80.000 ng/ngày êm/ngư i. S lư ng ngư i tham gia t i a 01 v vi c: 02 ngư i. i v i chi phí này có biên nh n nh n ti n c a ngư i tham gia. - Chi phí h i h p các ngành chuyên môn th ng nh t hình th c x lý vi ph m c a t ng v vi c, chi phí xác nh giá tr lô hàng, nh giá kh i i m: 40.000 ng/ngày/ngư i. 5. Chi phí mua tin (n u có): m c chi mua tin c a m i v vi c t i a là mư i ph n trăm (10%) s thu t x lý vi ph m hành chính, vi ph m pháp lu t hình s c a v vi c ó nhưng không ư c vư t quá năm mươi tri u ng (50.000.000 ng). i v i nh ng v vi c mà tài s n t ch thu là hàng gi , hàng hóa ph i tiêu h y ho c có giá tr th p thì không kh ng ch chi phí mua tin theo t l trên s thu nhưng t i a không ư c quá ba mươi tri u ng (30.000.000 ng) và ư c quy t toán vào nh ng v vi c khác có s thu. Vi c thanh toán chi phí mua tin ph i có y ch ng t theo quy nh; trư ng h p yêu c u ph i gi bí m t tên ngư i cung c p tin, vi c thanh toán kho n chi mua tin căn c vào phi u chi v i y ch ký c a ngư i tr c ti p chi ti n cho ngư i c p tin, c a th qu , k toán và th trư ng ơn v tr c ti p i u tra, x lý vi ph m. Th trư ng
  6. ơn v tr c ti p i u tra, x lý vi ph m hành chính, vi ph m pháp lu t hình s ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c trong vi c thanh toán chi mua tin, m b o chi úng ngư i, úng vi c và hi u qu . 6. Chi phí cho vi c chăm sóc, c u h ng v t hoang dã t th i i m t m gi cho n khi hoàn thành vi c th vào môi trư ng t nhiên ho c chuy n giao cho vư n thú, trung tâm thí nghi m, t ch c khác theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 7. Các chi phí phát sinh trong quá trình x lý bán tài s n b t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính, vi ph m pháp lu t hình s như: chi thuê giám nh, thuê s a ch a tài s n bán n u tài s n ph i s a ch a m i bán ư c ho c giá tr tăng thêm c a tài s n l n hơn so v i chi phí s a ch a; chi kh c ph c t n th t v tài s n do nguyên nhân khách quan; phí bán u giá tr cho doanh nghi p ho c ơn v s nghi p có ch c năng bán u giá tài s n nhà nư c theo quy nh t i Quy t nh s 43/2007/Q -UBND ngày 15/11/2007 c a y ban nhân dân t nh Quy nh v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí u giá trên a bàn t nh Ti n Giang, chi phí bán u giá do H i ng bán u giá th c hi n (trong trư ng h p bán u giá thông qua H i ng bán u giá tài s n). H i ng bán u giá tài s n ư c cơ quan tài chính t m ng trư c t i a không quá 5% trên giá tr (theo giá kh i i m) c a tài s n bán u giá có ngu n chi cho công tác bán u giá tài s n. K t thúc cu c bán u giá, H i ng bán u giá ph i quy t toán toàn b s ti n bán u giá, bao g m s ti n ã t m ng. 8. Các kho n chi khác có liên quan tr c ti p n vi c ki m tra, b t gi , x lý vi ph m hành chính, vi ph m pháp lu t hình s trong công tác u tranh ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . Căn c s thu ã n p vào tài kho n t m thu, t m gi , cơ quan tài chính các c p có trách nhi m xem xét, thanh toán k p th i các kho n chi phí h p lý, h p l theo ch quy nh t i Quy nh này. Các cơ quan, ơn v ph i m s sách k toán, t ch c h ch toán, k toán ngu n kinh phí này theo quy nh và h ch toán thu, chi ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Trư ng h p x lý vi ph m hành chính, vi ph m pháp lu t hình s trong ho t ng ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi nhưng không có ngu n thu ho c thu không bù p chi phí nêu trên mà tài kho n t m thu, t m gi theo dõi riêng i v i cơ quan, ơn v ch ng buôn l u còn s dư thì ư c s d ng h tr , thanh toán, n u thi u thì quy t toán vào các v vi c khác có thu. i u 4. Sau khi tr chi phí nêu t i i u 3 Quy nh này, cơ quan, ơn v ch ng buôn l u ch trì x lý v buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ư c s d ng 30% t ng s ti n ã thu, n p còn l i trên tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính u tư cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n ho t ng và khen thư ng cho nh ng t ch c, cá nhân tham gia phát hi n, b t gi , x lý các hành vi buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . S kinh phí này xem như 100% và ư c s d ng như sau: 1. Dành 40% chi cho các n i dung: - Chi khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . M c ti n thư ng i v i cá nhân do Th trư ng cơ quan, ơn
  7. v ch ng buôn l u quy t nh trên cơ s ngu n kinh phí ư c s d ng cho n i dung này. - Chi b i dư ng trong th i gian i u tr cho các cán b , chi n s c a cơ quan, ơn v ch ng buôn l u b tai n n, b thương ho c b ch t trong quá trình i u tra b t gi ; chi ti n vi n phí cho các trư ng h p không có ch b o hi m y t : + Chi h tr ban u cho cán b , công ch c thu c l c lư ng tham gia x lý vi ph m hành chính b thương, tai n n: t i a không quá 4.000.000 ng/v ; + Chi h tr cho gia ình c a cán b , công ch c b ch t khi thi hành nhi m v : t i a không quá 15.000.000 ng/v . - Chi b i dư ng làm êm, làm thêm gi , b i dư ng công tác kiêm nhi m cho cán b , chi n s tham gia công tác ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi v i m c chi t i a là 1.500.000 ng/ngư i/tháng. i v i v vi c mà s thu không l n nhưng có nhi u l c lư ng tham gia x lý thì Th trư ng cơ quan, ơn v ch trì ch ng buôn l u ư c s d ng thêm t i a không quá 10% t ng s kinh phí ư c s d ng (10% này l y t s kinh phí s d ng cho n i dung chi t i Kho n 2 i u này) b sung chi b i dư ng, khen thư ng cho t ch c, cá nhân có thành tích theo quy nh t i Kho n 1 i u này. Trư ng h p m t v vi c có nhi u l c lư ng cùng tham gia, Th trư ng cơ quan, ơn v ch trì ch ng buôn l u có trách nhi m căn c vào tính ch t ph c t p c a v vi c và m c tham gia c a t ng cơ quan, ơn v xem xét, chi b i dư ng, khen thư ng cho các cơ quan, ơn v tham gia, ph i h p m b o công khai, dân ch . - Chi cho công tác ph bi n, tuyên truy n giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng các hành vi buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ; - Chi t p hu n, b i dư ng nghi p v cho cán b , chi n s làm nhi m v ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi ; - Chi h i ngh , h i th o, kh o sát chuyên ch ng buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi ; - Chi h tr công tác ch o, i u hành c a cơ quan c p trên. Các cơ quan qu n lý l c lư ng tham gia ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi th c hi n theo hư ng d n c th c a B , ngành Trung ương v m c chi (nhưng t i a không quá 10% s kinh phí ư c s d ng cho các n i dung quy nh t i kho n này) và vi c qu n lý, s d ng i v i n i dung chi này. 2. Dành 60% chi u tư cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n ho t ng ph c v cho công tác phòng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi . Vi c chi u tư cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n ho t ng ph i th c hi n theo úng ch , tiêu chuNn, nh m c hi n hành. Trư ng h p n i dung chi chưa có tiêu chuNn, ch , nh m c thì Th trư ng cơ quan, ơn v ch ng buôn l u ch ng quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình.
  8. S kinh phí ư c b sung cu i năm không s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng cho các n i dung theo quy nh này. i u 5. S ti n thu t x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi sau khi tr các chi phí quy nh t i i u 3 c a Quy nh này và b sung kinh phí cho các cơ quan, ơn v ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ư c s d ng quy nh t i i u 4 nêu trên, s còn l i ư c n p vào ngân sách nhà nư c m b o cân i cho các nhu c u chi tiêu c a ngân sách a phương. i u 6. H ch toán, k toán và thanh quy t toán ngu n kinh phí ư c b sung - Các ơn v ư c b sung kinh phí ho t ng t ngu n thu ch ng buôn l u, gian l n thương m i, hàng gi ph i m s k toán, t ch c h ch toán, k toán vi c s d ng ngu n kinh phí này qu n lý ch t ch theo quy nh hi n hành. Vi c thanh, quy t toán và h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c i v i ngu n kinh phí này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c và hư ng d n t i Quy nh này. + Trong năm 2008: i v i s ti n bán hàng t ch thu khi n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào Chương tương ng, Lo i 10, Kho n 10, M c 052, Ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i v i s ti n ph t vi ph m hành chính khi n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào Chương tương ng, Lo i 10, Kho n 10, M c 051, Ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. + T năm 2009: i v i s ti n bán hàng t ch thu khi n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào Chương tương ng, Lo i 340, Kho n 369, M c 4300, Ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. i v i s ti n ph t vi ph m hành chính khi n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào Chương tương ng, Lo i 340, Kho n 369, M c 4250, Ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. - Vi c quy t toán kinh phí ã s d ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương III. T CH C TH C HI N i u 7. Giám c S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i Giám c S Công thương, Giám c Công an t nh và các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này. i u 8. i v i các v vi c phát sinh trư c ngày Quy nh này có hi u l c thì th c hi n theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2006/Q -UBND ngày
  9. 28/8/2006 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy nh ch qu n lý, s d ng ti n thu t ch ng buôn l u, hàng gi trên a bàn t nh Ti n Giang và Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 18/01/2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i, b sung Quy t nh s 43/2006/Q -UBND ngày 28/8/2006 c a y ban nhân dân t nh ban hành Quy nh ch qu n lý, s d ng ti n thu t ch ng buôn l u, hàng gi trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 9. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v , a phương có văn b n ph n ánh v S Tài chính t ng h p, trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản