Quyết định số 445/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
6
download

Quyết định số 445/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 445/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 445/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH NNH HƯ NG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N H TH NG Ô THN VI T NAM N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 25 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. Quan i m Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam ph c v m c tiêu xây d ng thành công s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, th c hi n dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Vi c hình thành và phát tri n h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 ph i b o m: - Phù h p v i s phân b và trình phát tri n l c lư ng s n xu t, v i yêu c u c a quá trình công nghi p hóa – hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam; - Phát tri n và phân b h p lý trên a bàn c nư c, t o ra s phát tri n cân i gi a các vùng. Coi tr ng m i liên k t ô th - nông thôn, b o m chi n lư c an ninh lương th c qu c gia; nâng cao ch t lư ng ô th , b o t n và phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng phù h p t ng giai o n phát tri n chung c a t nư c; - Phát tri n n nh, b n v ng, trên cơ s t ch c không gian phù h p, s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, t ai, ti t ki m năng lư ng; b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái; - Xây d ng ng b cơ s h t ng xã h i và h t ng k thu t v i c p thích h p ho c hi n i, theo yêu c u khai thác, s d ng và chi n lư c phát tri n c a m i ô th ;
  2. - K t h p ch t ch v i vi c b o m an ninh, qu c phòng và an toàn xã h i; i v i các ô th ven bi n, h i o và d c hàng lang biên gi i ph i áp ng yêu c u nhi m v b o v và gi v ng ch quy n qu c gia. 2. M c tiêu T ng bư c xây d ng hoàn ch nh h th ng ô th Vi t Nam phát tri n theo mô hình m ng lư i ô th ; có cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i phù h p, ng b , hi n i; có môi trư ng và ch t lư ng s ng ô th t t; có n n ki n trúc ô th tiên ti n, giàu b n s c; có v th x ng áng, có tính c nh tranh cao trong phát tri n kinh t - xã h i qu c gia, khu v c và qu c t , góp ph n th c hi n t t hai nhi m v chi n lư c là xây d ng xã h i ch nghĩa và b o v t qu c. 3. Các ch tiêu phát tri n ô th a) M c tăng trư ng dân s ô th : Năm 2015, d báo dân s ô th c nư c kho ng 35 tri u ngư i, chi m 38% dân s ô th c nư c; năm 2020, dân s ô th kho ng 44 tri u ngư i, chi m 45% dân s ô th c nư c; năm 2025, dân s ô th kho ng 52 tri u ngư i, chi m 50% dân s ô th c nư c. b) Phân lo i ô th và c p qu n lý ô th : - Năm 2015, t ng s ô th c nư c t kho ng trên 870 ô th , trong ó, ô th c bi t là 02 ô th ; lo i I là 9 ô th , lo i II là 23 ô th , lo i III là 65 ô th , lo i IV là 79 ô th và lo i V là 687 ô th . - Năm 2025, t ng s ô th c nư c kho ng 1000 ô th , trong ó, ô th t lo i I n c bi t là 17 ô th , ô th lo i II là 20 ô th ; ô th lo i III là 81 ô th ; ô th lo i IV là 122 ô th , còn l i là các ô th lo i V. c) Nhu c u s d ng t xây d ng ô th : Năm 2015, nhu c u t xây d ng ô th kho ng 335.000 ha, chi m 1,06% di n tích t nhiên c nư c, ch tiêu trung bình 95 m2/ngư i; năm 2020, nhu c u t xây d ng ô th kho ng 400.000 ha, chi m 1,3% di n tích t nhiên c nư c, trung bình 90 m2/ngư i; năm 2025, nhu c u t xây d ng ô th kho ng 450.000 ha, chi m 1,4% di n tích t nhiên c nư c, trung bình 85 m2/ngư i. d) H t ng k thu t ô th : - T i các ô th l n, c c l n ( ô th c bi t, ô th lo i I và II) có t l t giao thông chi m t 20 – 26% t xây d ng ô th , các ô th trung bình và nh ( ô th lo i III tr lên) chi m t 15 – 20% t xây d ng ô th ; t l v n t i hành khách công c ng các ô th l n t trên 35% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2025. - Năm 2015 t trên 80%, năm 2025 trên 90% dân s ô th ư c c p nư c s ch; 100% các ô th ư c c p i n sinh ho t vào năm 2015; trên 80% các tuy n ph chính ô th ư c chi u sáng và trên 50% ư c chi u sáng c nh quan vào năm 2025; b o
  3. m nư c th i và ch t th i r n ô th ư c thu gom và x lý tri t t tiêu chuNn theo quy nh. - Cơ s h t ng thông tin và truy n thông phát tri n m nh m áp ng yêu c u phát tri n c a ô th và h i nh p kinh t qu c t ; năm 2015 t trên 80% và năm 2025 t 100% chính quy n các ô th t lo i III tr lên áp d ng chính quy n ô th i n t , công dân ô th i n t . - Các ch tiêu h t ng k thu t khác ph i b o m theo quy chuNn xây d ng và các quy nh pháp lu t c a Vi t Nam. ) Phát tri n nhà ô th : - Năm 2015, bình quân t trên 15 m2/ngư i; - Năm 2025, t bình quân 20 m2/ngư i. 4. nh hư ng phát tri n h th ng ô th qu c gia a) nh hư ng phát tri n chung: H th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 phát tri n theo t ng giai o n b o m s k th a các ưu i m c a nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t năm 1998, phù h p v i các yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c theo t ng th i kỳ và h i nh p kinh t qu c t . nh hư ng phát tri n chung không gian ô th c nư c theo hư ng b o m phát tri n h p lý các vùng ô th hóa cơ b n gi a 6 vùng kinh t - xã h i qu c gia, gi a mi n B c, mi n Trung và mi n Nam; gi a phía ông và phía Tây; g n v i vi c phát tri n các c c tăng trư ng ch o và th c p qu c gia, ng th i b o m phát tri n theo m ng lư i, có s liên k t t ng b c theo c p, lo i ô th . T nay n 2015 ưu tiên phát tri n các vùng kinh t tr ng i m, các vùng ô th l n và các khu kinh t t ng h p óng vai trò là c c tăng trư ng ch o c p qu c gia; t năm 2015 n 2025 ưu tiên phát tri n các vùng ô th hóa cơ b n, gi m thi u s phát tri n phân tán, c c b ; giai o n t năm 2026 n năm 2050 chuy n d n sang phát tri n theo m ng lư i ô th . b) nh hư ng t ch c không gian h th ng ô th c nư c: - M ng lư i ô th M ng lư i ô th qu c gia ư c phân theo các c p, bao g m: các ô th trung tâm c p qu c gia; các ô th trung tâm c p vùng liên t nh; các ô th trung tâm c p t nh; các ô th trung tâm c p huy n; các ô th trung tâm c m các khu dân cư nông thôn (g i t t là ô th trung tâm c p khu v c) và các ô th m i. M ng lư i ô th c nư c ư c hình thành và phát tri n trên cơ s các ô th trung tâm, g m thành ph trung tâm c p qu c gia, khu v c và qu c t như: Th ô Hà N i,
  4. thành ph H Chí Minh, các thành ph H i Phòng, à N ng, và Hu ; thành ph trung tâm c p vùng như: H Long, Vi t Trì, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam nh, Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thu t, Biên Hòa, Vũng Tàu và C n Thơ; các thành ph , th xã trung tâm c p t nh, bao g m 5 thành ph trung tâm qu c gia, khu v c và qu c t , 12 ô th là trung tâm c p vùng ã k trên và các thành ph , th xã t nh l khác; các ô th trung tâm c p huy n, bao g m các th tr n huy n l và các th xã là vùng trung tâm chuyên ngành c a t nh và các ô th trung tâm c p ti u vùng, bao g m các th tr n là trung tâm các c m khu dân cư nông thôn ho c là các ô th v tinh, ô th i tr ng trong các vùng nh hư ng c a ô th l n, c c l n. - Các ô th trung tâm các c p ư c phân b h p lý trên cơ s 6 vùng kinh t xã h i qu c gia là: + Vùng trung du và mi n núi phía B c, g m 14 t nh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao B ng, L ng Sơn, i n Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, B c K n, Thái Nguyên, B c Giang, Hòa Bình và Phú Th ; trong ó ư c phân thành các ti u vùng nh hơn, bao g m: vùng núi ông B c B ; vùng núi B c B c B và vùng núi Tây B cB . + Vùng ng b ng Sông H ng, g m 11 t nh, thành ph : B c Ninh, Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh, thành ph Hà N i, H i Dương, thành ph H i Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Nam nh, Thái Bình và Ninh Bình; + Vùng B c Trung B và duyên h i mi n Trung, g m 14 t nh, thành ph : Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , thành ph à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n và Bình Thu n; trong ó ư c phân thành các ti u vùng nh hơn, bao g m: vùng B c Trung B , vùng Trung Trung B và vùng Nam Trung B ; + Vùng Tây Nguyên, g m 5 t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông và Lâm ng; + Vùng ông Nam B , g m 6 t nh, thành ph : Bà R a – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, ng Nai, thành ph H Chí Minh và Tây Ninh; + Vùng ng b ng sông C u Long, g m 12 t nh, thành ph : ng Tháp, Vĩnh Long, B n Tre, Trà Vinh, thành ph C n Thơ, An Giang, Ti n Giang, H u Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, B c Liêu và Cà Mau. c) Các ô th l n, c c l n Các ô th l n, ô th c c l n như Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Vinh, Hu , à N ng, Quy Nhơn, C n Thơ … ư c t ch c phát tri n theo mô hình chùm ô th , ô th i tr ng ho c ô th v tinh có vành ai b o v h n ch t i a s t p trung dân s , cơ s kinh t và phá v cân b ng sinh thái. Vùng Th ô Hà N i, vùng thành ph H Chí Minh là các vùng ô th l n, trong ó Hà N i, thành ph H Chí Minh là các ô th trung tâm. d) Các chu i và chùm ô th
  5. Tùy thu c vào c i m c a i u ki n t nhiên, các m i quan h và ngu n l c phát tri n, các chu i và chùm ô th ư c b trí h p lý t i các vùng ô th hóa cơ b n; d c hành lang biên gi i, ven bi n, h i o và trên các tuy n hành lang ông – Tây, t o m i liên k t h p lý trong m i vùng và trên toàn b lãnh th qu c gia, g n phát tri n kinh t - xã h i v i b o m an ninh qu c phòng. 5. nh hư ng t ch c h th ng h t ng k thu t ô th qu c gia. a) T ch c không gian h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i trên ph m vi vùng ho c liên vùng theo t ng giai o n phù h p v i ti m năng và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, b o m m i liên k t gi a các vùng trong nư c và yêu c u h i nh p kinh t qu c t . T p trung ngu n l c qu c gia xây d ng m i ho c c i t o nâng c p các công trình u m i h t ng k thu t mang tính ch t vùng ho c liên vùng như các tuy n ư ng b , ư ng s t, h th ng c ng hàng không, c ng bi n trong ó có các tuy n ư ng b , ư ng s t cao t c B c – Nam, xây d ng m i các tuy n nhánh n i các ô th v i các vùng ô th hóa cơ b n và các hành lang biên gi i, ven bi n, h i o. Trong t ng vùng lãnh th ph i cân i vi c c p năng lư ng, c p nư c, giao thông, thông tin và truy n thông, thoát nư c m t, nư c bNn, v sinh môi trư ng, áp ng yêu c u và m c phát tri n c a vùng và c a ô th . b) C i t o và xây d ng m i cơ s h t ng k thu t trong các ô th theo hư ng ng b , hi n i tùy theo yêu c u và m c phát tri n c a t ng ô th . Ch ng lũ, l t t xa cho các ô th ; k t h p quy ho ch t ng th phát tri n th y l i, th y i n trên các lưu v c sông, trong ó khai thác và v n hành hi u qu các công trình th y l i, th y i n u ngu n. 6. B o v môi trư ng, c nh quan thiên nhiên, gi gìn cân b ng sinh thái ô th - Xác nh, b o v và duy trì h khung thiên nhiên g m r ng t nhiên, r ng phòng h , h th ng vư n qu c gia, cây xanh m t nư c v.v.. g n v i c i m c a i u ki n t nhiên trong t ng vùng và trong m i ô th . - Khai thác và s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, t ai, ti t ki m năng lư ng, ngu n nư c, khoáng s n, r ng, v.v…vào m c ích c i t o và xây d ng ô th . - Quy ho ch c u trúc ô th h p lý, m b o áp ng các nhu c u v ch , ch làm vi c, i l i, ngh ngơi gi i trí cho ngư i dân và toàn xã h i; b o m tiêu chí ô th xanh, s ch, p. 7. nh hư ng phát tri n ki n trúc c nh quan ô th - T ng th ki n trúc c nh quan c a m i vùng và ô th ph i có b n s c riêng, phù h p v i i u ki n kinh t , t nhiên, dân s - xã h i, trình khoa h c, k thu t, truy n th ng văn hóa l ch s c a a phương và các yêu c u phát tri n m i. T ng th ki n trúc c a m i ô th ph i k t h p hài hòa gi a c i t o v i xây d ng m i; i m i môi trư ng văn hóa ki n trúc truy n th ng.
  6. - Hình thành b m t ki n trúc c nh quan ô th m i hi n i, có b n s c, góp ph n t o nên hình nh ô th tương x ng v i t m vóc t nư c c a th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t . Ny m nh công tác thi t k ô th nh m nâng cao ch t lư ng không gian, ch t lư ng ki n trúc c nh quan cho t ng ô th nói chung, không gian các khu v c trung tâm, các tuy n ph chính ô th nói riêng. - c bi t quan tâm n ki n trúc các ô th là trung tâm c p qu c gia, khu v c và qu c t như: Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh; b o v , tôn t o ki n trúc c nh quan t i các ô th di s n, ô th c thù như Hu , H i An, à L t, Sa Pa; các khu ph c , ph cũ; các di s n l ch s , văn hóa và các công trình ki n trúc c nh quan có giá tr … 8. L trình th c hi n a) Giai o n t nay n năm 2015 - Ưu tiên phát tri n các vùng kinh t tr ng i m, các khu kinh t ven bi n, h i o, c a khNu biên gi i óng vai trò là c c tăng trư ng ch o, ho c c c tăng trư ng th c p qu c gia. Phát huy th m nh c a m i vùng tr ng i m các vùng này óng góp ngày càng l n cho s phát tri n chung c a t nư c và tr giúp các vùng khó khăn, có năng l c h i nh p kinh t qu c t v i quy mô l n và trình cao. T p trung thu hút v n u tư, phát tri n các ô th l n, ô th c c l n óng vai trò là h t nhân, ng l c phát tri n chính c a vùng, t o ra th phát tri n cân b ng trên các vùng lãnh th qu c gia góp ph n thúc Ny s phát tri n c a toàn b n n kinh t t nư c. - Thúc Ny phát tri n các ô th là c c tăng trư ng th c p t i các vùng Tây B c, B c Trung B , Nam Trung B , Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long; trong ó chú tr ng vi c u tư phát tri n k t c u h t ng s n xu t, phát tri n các khu công nghi p, d ch v thương m i là trung tâm thu hút lao ng b o m tăng trư ng kinh t ô th , n nh, t o cơ s chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, tăng thu ngân sách và t o ra vi c làm cho ngư i lao ng. - Dành ngu n l c phù h p u tư, phát tri n các ô th trung bình và nh , trên cơ s khai thác tri t các l i th , ti m năng c a t t c các vùng, liên k t h tr nhau làm cho t t c các vùng u phát tri n. - u tư phát tri n, hi n i hóa k t c u h t ng ô th , t o môi trư ng thu hút u tư, c i thi n i u ki n s n xu t, sinh ho t c a nhân dân và thúc Ny quá trình ô th hóa và phát tri n nông thôn m i. - Ngăn ch n tình tr ng phát tri n ô th lan t a thi u ki m soát, s d ng h p lý tài nguyên, t ai, h n ch san g t l n làm bi n d ng a hình, c nh quan gây s t l , lũ l t. T p trung u tư, c i thi n i u ki n v sinh môi trư ng ô th , gìn gi giá tr văn hóa l ch s c a m i ô th , b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái ô th và xây d ng các ô th xanh, s ch, p. b) Giai o n t năm 2016 n năm 2025
  7. - Thúc Ny các vùng ô th hóa cơ b n phát tri n năng ng, kinh t v ng m nh, b o m m i liên k t phát tri n hài hòa gi a các vùng; gi a các mi n B c, mi n Trung và mi n Nam, gi a phía ông và phía Tây; gi a khu v c ô th và nông thôn. - Các ô th óng vai trò là trung tâm vùng, ti u vùng, các chu i và chùm ô th t i các vùng ô th hóa cơ b n ư c u tư xây d ng, nâng c p, xây d ng m i tương x ng v i v th , vai trò, ch c năng c a t ng ô th , m b o là ngu n l c trong phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng. c) Giai o n t năm 2026 n năm 2050 Thúc Ny vi c xây d ng và hoàn ch nh h th ng ô th Vi t Nam phát tri n theo mô hình m ng lư i ô th ; có cơ s h t ng k thu t, xã h i phù h p, ng b , hi n i; có n n ki n trúc ô th tiên ti n, giàu b n s c; có m i quan h và v th x ng áng, có tính c nh tranh cao trong phát tri n kinh t , xã h i qu c gia, khu v c và qu c t . 9. Các gi i pháp v cơ ch , chính sách ch y u phát tri n ô th a) Gi i pháp v t ch c th c hi n - i m i cơ ch , chính sách phát tri n ô th trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c, qu n lý quy ho ch, qu n lý nhà, t; qu n lý u tư xây d ng, qu n lý khai thác s d ng công trình ô th , t o ra s thay i cơ b n i v i h th ng ô th c nư c. - Nâng cao vai trò ch c năng và quy n h n c a các B , ngành và a phương trong t ch c, th c hi n, qu n lý phát tri n ô th . Tăng cư ng phân c p qu n lý ô th ; nâng cao quy n h n, trách nhi m c a chính quy n ô th các c p. b) Gi i pháp v huy ng v n u tư - Hình thành h th ng qu u tư phát tri n h t ng ô th , m r ng ngu n thu và phương th c thu t i các ô th ; xây d ng cơ ch phát tri n h t ng ô th b ng nhi u ngu n v n, theo hư ng khuy n khích s tham gia c a các khu v c ngoài nhà nư c. - i m i công tác qu n lý t ai và phát tri n th trư ng b t ng s n; ti p t c hoàn ch nh và i m i chính sách v nhà và t ô th n nh i s ng và t o ngu n l c phát tri n ô th . c) Gi i pháp v khoa h c công ngh - môi trư ng Ny m nh vi c ng d ng các ti n b khoa h c và công ngh vào m c ích c i t o, xây d ng và hi n i hóa ô th ; xây d ng chính quy n ô th i n t . d) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình ào t o, nâng cao năng l c v qu n lý và phát tri n ô th i v i lãnh o ô th các c p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 2. T ch c th c hi n
  8. 1. B Xây d ng - T ch c công b i u ch nh nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 và t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t; - Rà soát, ki m tra vi c th c hi n các quy ho ch xây d ng vùng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t m b o tính th ng nh t và hi u qu ; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và trình Chính ph phê duy t chương trình phát tri n ô th qu c gia 05 năm và 10 năm theo nh hư ng quy ho ch t ng th h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 ư c phê duy t. 2. B N i v ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan xây d ng mô hình, cơ ch qu n lý vùng ô th theo nh hư ng quy ho ch t ng th h th ng ô th Vi t Nam n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 ư c phê duy t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng t và làm rõ trách nhi m qu n lý s d ng t ai c a t ng a phương theo quy ho ch xây d ng ư c duy t. 4. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan xây d ng chương trình phát tri n ô th c a a phương mình; có k ho ch và gi i pháp th c hi n có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản