Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường hồ chí minh giai đoạn I” do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 45/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG “QUY HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N I” B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP v vi c l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 0278/2002/Q -BTM ngày 19 tháng 3 năm 2002 và Quy t nh s 1953/2004/Q -BTM ngày 30 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i (nay là B Công Thương) v vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 1; Căn c công văn s 5418/UBND-KTTC ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá ngh b sung quy ho ch c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 1; Xét công văn s 1098 /SCT-QLTM ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a S Công Thương Thanh Hoá v vi c gi i trình b sung quy ho ch c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 1; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch; QUY T NNH: i u 1. B sung thêm 01 c a hàng xăng d u lo i 3 t i km 603+600 (theo lý trình m i) thu c xã Hoá Quỳ, huy n Như Xuân, t nh Thanh Hoá vào Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 1. i u 2. Các n i dung khác quy nh t i Quy t nh s 0278/2002/Q -BTM ngày 19 tháng 3 năm 2008 và Quy t nh s 1953/2004/Q -BTM ngày 30 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i (nay là B Công Thương) v n ti p t c có hi u l c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. Chánh văn phòng B , V trư ng các v : K ho ch, Th trư ng trong nư c, Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Website Chính ph ; - B KH T, TC, GTVT; - S Công Thương Thanh Hoá; - Công báo; - Lưu VT, KH. Lê Danh Vĩnh PH L C I CƯƠNG QUY HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N II N NĂM 2015, NNH HƯ NG N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t nh s 45/Q -BCT, ngày 17 tháng 12 năm 2008) Ph n 1: Thuy t minh M u 1-Cơ s pháp lý 2- S c n thi t ph i l p quy ho ch. 3- i tư ng và ph m vi quy ho ch Chương 1: T ng quan v ư ng H Chí Minh và hi n tr ng h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh I. T ng quan v ư ng H Chí Minh Gi i thi u chung v ư ng H Chí Minh: Tóm t t nh ng thông tin chính t Qui ho ch T ng th ư ng H Chí Minh ã ư c Th Tư ng Chính ph phê duy t. Gi i thi u chi ti t hơn v tuy n ư ng giai o n 2 II. ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh gia o n 1 1- Hi n tr ng xây d ng các c a hàng xăng d u d c ư ng H Chí Minh giai o n 1 2- ánh giá th c hi n quy ho ch: K t qu ki m tra vi c th c hi n qui ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n I 3- ánh giá nh ng thành công và t n t i. 4- Các bài h c cho vi c qui ho ch giai o n 2
  3. III. Hi n tr ng h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n2 1- o n phía B c: Phân lo i và ánh giá các c a hàng xăng d u hi n có 2- o n phía Nam: Phân lo i và ánh giá các c a hàng hi n có. Chương 2: Phân tích, ánh giá các y u t nh hư ng và d báo nhu c u tiêu th xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh I- Vai trò c a xăng d u trong n n kinh t xã h i II- Phân tích, ánh gia các y u t nh hư ng 1- ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng liên quan n s phát tri n 2- Tác ng c a h i nh p kinh t 3- Các nhân t nư c ngoài: m i quan h ư ng H Chí Minh v i các nư c láng gi ng III. D báo nhu c u tiêu th xăng d u 1- D báo nhu c u a- Các phương pháp d báo b- Các k t qu d báo c- L a ch n k t qu d báo 2- Tính toán s lư ng c a hàng xăng d u c n có d c theo tuy n ư ng H Chí Minh a- Các phương pháp tính toán b- Các k t qu tính toán c- L a ch n k t qu tính toán Chương 3: Qui ho ch phát tri n h th ng c a hàng d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 2 I- Quan i m qui ho ch 1. m b o cung c p y và an toàn xăng d u cho các phương ti n giao thông trên tuy n ư ng H Chí Minh ng th i áp ng yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a các a phương d c tuy n ư ng H Chí Minh 2. K t h p m c tiêu phát tri n kinh t xã h i và an ninh qu c phòng
  4. 3. m b o ch t lư ng d ch v thương m i, nâng cao hi u qu kinh doanh, m b o l i ích ngư i tiêu dùng. K t h p kinh doanh xăng d u v i các d ch v thương m i khác t o các i m giao thông tĩnh là m t k t c u h t ng c a các ư ng qu c l 4. Huy ng m i ngu n l c tài chính c a xã h i, nhưng có xét ưu tiên cho các doanh nghi p ch o Nhà nư c b o m ngu n cung c p xăng d u trong m i tình hu ng II- M c tiêu qui ho ch 1- M c tiêu chung Xây d ng d c tuy n ư ng H Chí Minh m t m ng lư i c a hàng khang trang hi n i áp ng nhu c u tiêu dùng xăng d u c a các phương ti n giao thông lưu hành trên ư ng và nhu c u tiêu th c a a phương d c tuy n ư ng. Hi n i hoá và nâng cao tính ti n ích c a d ch v t ng h p trong kinh doanh bán l xăng d u, ngang t m v i các nư c trong khu v c. 2- M c tiêu c th a. Xác nh s lư ng và phân b h p lý c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh k t h p v i phát tri n các khu ô th , khu công nghi p, các i m giao thông tĩnh (tr m ngh ) d c tuy n. b. Kh c ph c các t n t i v m t cân i v phân b c a hàng, an toàn PCCC và v sinh môi trư ng c a các c a hàng hi n có. c. B o m an toàn giao thông d. B o m an ninh qu c phòng e. Phát huy ư c n i l c, c bi t là huy ng ư c ngu n v n c a các thành ph n kinh t . g. Giúp các doanh nghi p ch ng v k ho ch u tư xây d ng m i và c i t o, nâng c p các c a hàng xăng d u III- nh hư ng qui ho ch 1. Qui ho ch m ng lư i c a hàng xăng d u ph i phù h p v i các Qui ho ch có liên quan: Quy ho ch ư ng H Chí Minh, quy ho ch phát tri n Công nghi p d c tuy n ư ng H Chí Minh quy ho ch t ng th kinh t -xã h i các a phương có tuy n ư ng ch y qua… 2. Xây d ng c a hàng xăng d u theo qui mô th ng nh t, công ngh hi n i, b o m an toàn v PCCC và v sinh môi trư ng. 3. Qui ho ch m ng lư i c a hàng xăng d u ph i có tính khoa h c, áp ng nhu c u s d ng xăng d u m t cách t t nh t, hi u qu nh t. IV- Các tiêu chí xây d ng c a hàng xăng d u
  5. 1-Tiêu chí v qui mô c a hàng xăng d u - Lo i I: C a hàng d ch v t ng h p bao g m: bán xăng d u, gas, r a xe, s a ch a nh và b o dư ng xe, bách hoá, ăn u ng , ngh qua êm và bãi xe. - Lo i II: C a hàng d ch v t ng h p bao g m: bán xăng d u, gas, r a xe, s a ch a nh và b o dư ng xe, có th thêm bách hoá, ăn u ng - Lo i III: C a hàng ch bán l xăng d u, gas có th có thêm r a xe 2- Tiêu chí v a i m xây d ng c a hàng xăng d u a.Thu n l i cho vi c mua hàng c a các i tư ng khách hàng và có kh năng ts n lư ng bán hàng cao b o m hi u qu kinh doanh. b.Thu n l i v m t n i k t v i các công trình h t ng : giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c gi m thi u chi phí u tư. c. m b o các yêu c u v an toàn phòng cháy ch a cháy và an toàn v sinh môi trư ng (theo các tiêu chuNn Nhà nư c v xây d ng nói chung và tiêu chuNn thi t k TCVN -4530-1998 : C a hàng xăng d u - Yêu c u thi t k ) và các tiêu chuNn khác liên quan. V- Lu n ch ng các phương án quy ho ch 1-Phương án c i t o, nâng c p c a hàng hi n có 2- Phương án xây d ng m i h th ng c a hàng theo qui mô chuNn 3- Phương án k t h p L a ch n phương án VI- Danh m c các c a hàng ưu tiên u tư xây d ng trong 5 năm t i - Xây d ng m i - C i t o, nâng c p Chương 4: Nhu c u v n u tư 1- Khái toán v n u tư xây d ng các c a hàng m i 2- Khái toán v n u tư c i t o nâng c p các c a hàng hi n có 3- T ng h p v n u tư và cơ c u v n Chương 5 : ánh giá môi trư ng chi n lư c 1- ánh giá chung v tác ng môi trư ng khi xây d ng h th ng c a hàng xăng d u
  6. 2- Các bi n pháp gi m thi u ô nhi m môi trư ng Chương 6: Các gi i pháp cơ ch chính sách th c hi n qui ho ch I- Các gi i pháp 1- Gi i pháp v v n u tư 2- Gi i pháp v t ch c, qu n lý 3- Gi i pháp v tài chính 4- Gi i pháp v t ai 5- Gi i pháp v qu n lý h th ng c a hàng xăng d u II- Các cơ ch chính sách 1- Chính sách khuy n khích u tư 2- Chinh sách phát tri n th trư ng 3- Chính sách v h tr lãi su t vay v n u tư, ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p khi u tư t i các khu v c khó khăn 4- Chính sách h tr các c a hàng ph i di d i, gi i to 5- Hoàn ch nh qui ch kinh doanh bán l xăng d u K t lu n và ki n ngh 1- K t lu n 2- Ki n ngh Ph n 2: Ph l c Ph n 3: Các b n PH L C II D TOÁN KINH PHÍ TH C HI N QUI HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N 2 N NĂM 2015, NNH HƯ NG N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t nh s 45/Q -BCT, ngày 17 tháng 12 năm 2008)
  7. T l TT Kho n m c chi phí Thành ti n % I Chi phí cho công vi c chuNn b cương quy ho ch 17.000 2,0 1 Chi phí xây d ng cương và trình duy t cương 13.600 1,6 1,1 Xây d ng cương nghiên c u 8.500 1,0 1,2 H i th o, xin ý ki n chuyên gia th ng nh t cương và 5.100 0,6 trình duy t 2 L p d toán kinh phí theo cương ã th ng nh t và trình 3.400 0,4 duy t II Chi phí nghiên c u xây d ng báo cáo d án quy ho ch 731.000 86,0 1 Chi phí thu th p, x lý s li u, d li u ban u 68.000 8,0 2 Chi phí thu th p b sung v s li u, tư li u theo yêu c u 34.000 4,0 quy ho ch 3 Chi phí kh o sát th c t 170.000 20,0 4 Chi phí thi t k quy ho ch 459.000 54,0 4,1 Phân tích, ánh giá vai trò, nhu c u tiêu th xăng d u trên 51.000 6,0 tuy n ư ng H Chí MinhG 2 4,2 Phân tích ánh giá kh năng cung c p c a h th ng CHXD 17.000 2,0 hi n có trên tuy n ư ng HCM G 2 4,3 D báo s lư ng CHXD c n có trên tuy n ư ng HCM 51.000 6,0 G 2 4,4 Nghiên c u m c tiêu và quan i m quy ho ch 25.500 3,0 4,5 Nghiên c u, xu t các phương án phát tri n 51.000 6,0 4,6 Nghiên c u các gi i pháp th c hi n m c tiêu quy ho ch 144.500 17,0 a) Các sơ cung ng cho tuy n ư ng HCM G 2 25.500 3,0 b) ào t o, chuy n giao công ngh và gi i pháp v nhân 8.500 1,0 l c cho CHXD c) Xây d ng quy mô CHXD lo i 1,2,3 17.000 2,0 d) Xây d ng các phương án và gi i pháp b o v môi 17.000 2,0 trư ng ) Nhu c u và gi i pháp mb ov n u tư 8.500 1,0 e) Xây d ng chương trình d án u tư tr ng i m (Các 8.500 1,0 CHXD ph i xây d ng trư c năm 2015) g) Phân b các CHXD d c tuy n ư ng HCM G 2 34.000 4,0 h) Cơ ch , chính sách, phương án th c hi n quy ho ch 25.500 3,0 4,7 Xây d ng báo cáo t ng h p và h th ng các báo cáo liên 85.000 10,0 quan
  8. a) Xây d ng báo cáo d n 8.500 1 b) Xây d ng báo cáo t ng h p 51.000 6 c) Xây d ng các báo cáo tóm t t 8.500 1 d) Xây d ng văn b n trình thNm nh 8.500 1 ) Xây d ng văn b n trình phê duy t d án quy ho ch 8.500 1 4,8 Xây d ng h th ng b n quy ho ch 34.000 4,0 III Chi phí qu n lý và i u hành 102.000 12,0 1 Chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý 25.500 3,0 2 Chi phí h i th o và xin ý ki n chuyên gia 17.000 2,0 3 Chi phí thNm nh và hoàn thi n báo cáo t ng h p quy 17.000 2,0 ho ch theo k t lu n thNm nh c a H i ng thNm nh 4 Chi phí l p báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c 17.000 2,0 5 Chi phí công b quy ho ch 25.500 3,0 T NG KINH PHÍ (Không bao g m VAT) 850.000 100,0 Ghi chú: D toán ư c l p theo “ nh m c chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch và i u ch nh qui ho ch t ng th phát tri n KTXH, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u” ban hành kèm theo Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26-3- 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư.
Đồng bộ tài khoản