Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 45/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH I V I CÁN B , CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC TH NG KÊ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Cán b , công ch c x p lương theo các ng ch Th ng kê viên (k c T ng c c trư ng) ư c áp d ng ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê theo quy nh sau: 1. T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, Th ng kê viên cao c p ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 10% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 2. Th ng kê viên chính ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 15% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 3. Th ng kê viên và Th ng kê viên trình cao ng ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 20% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 4. Th ng kê viên trung c p ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 25% m c lương hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 2. Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí chi tr ch ph c p ưu ãi theo ngh th ng kê quy nh t i Quy t nh này ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Ch ph c p ưu ãi theo ngh quy nh t i Quy t nh này ư c tính hư ng k t ngày 01 tháng 4 năm 2009. i u 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản