Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
120
lượt xem
13
download

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 45/2009/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2009 QUY T Đ NH V S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY T Đ NH S 135/2007/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY Đ NH V KI N TRÚC NHÀ LIÊN K TRONG KHU ĐÔ TH HI N H U TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh đ nh s 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ki n trúc đô th ; Căn c Thông tư s 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m đ nh, phê duy t quy ch qu n lý ki n trúc đô th ; Căn c Quy t đ nh s 42/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành TCXDVN 353:2005 "Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k "; Căn c Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng”; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m đ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Công vãn s 1228/BXD-KTQH ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B Xây d ng v vi c áp d ng Quy t đ nh s 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1456/TTr-SQHKT ngày 03 tháng 6 năm 2009; ý ki n th m đ nh c a S Tư pháp t i Công vãn s 1082/STP-VB ngày 17 tháng 4 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy đ nh v ki n trúc nhà liên k trong khu đô th hi n h u trên đ a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph , c th như sau: 1. S a đ i, b sung đi m d và e kho n 2 Đi u 1 Quy đ nh: “d) Cung c p công khai thông tin quy ho ch - ki n trúc cho nhân dân và nhà đ u tư trong quá trình chu n b đ u tư. e) Cung c p công khai thông tin quy ho ch - ki n trúc cho S ngành và các đơn v liên quan làm cơ s ph c v cho công tác th m đ nh giá bán nhà, đ t thu c s h u nhà nư c.” 2. S a đ i, b sung đi m c kho n 2 Đi u 2 Quy đ nh: “c) Các d án khu nhà có quy ho ch chi ti t 1/500 đư c duy t, các khu cư xá đã n đ nh v quy ho ch, đ c bi t lưu ý các dãy nhà liên k hi n h u có chung h th ng k t c u;” 3. S a đ i, b sung kho n 3 Đi u 2 Quy đ nh: “3. Đ i v i công trình xây d ng trên lô đ t l n hơn 500m2 và không vư t quá 1.000m2, có hi n tr ng là nhà xây d ng theo hình th c nhà liên k đư c phép áp d ng Quy đ nh này.” 4. B sung kho n 4 Đi u 2 Quy đ nh: “4. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các lô đ t có hình th có th xác đ nh đư c theo d ng hình h c (như hình vuông, hình ch nh t và các hình th khác có th xây d ng công trình thành các hình kh i phù h p v i m quan chung đô th ). Trư ng h p hình th lô đ t không th xác đ nh đư c theo các d ng hình h c (như lô đ t có hình th zic-zac, xiên méo, gi t c p nhi u...) làm hình kh i công trình sau khi xây d ng nh hư ng x u đ n m quan chung đô th , cơ quan qu n lý quy ho ch - ki n trúc đô th theo phân c p có trách nhi m xem xét, đ xu t ho c quy t đ nh vi c áp d ng quy đ nh này trên cơ s đ m b o m quan ki n trúc (như xác đ nh ranh xây d ng công trình phù h p, gi m t ng cao, gi m m t đ xây d ng, tăng kho ng lùi xây d ng công trình...).” 5. S a đ i, b sung ti t b đi m 2.1 kho n 2 Đi u 6 Quy đ nh:
  2. 2 “b) N u lô đ t có di n tích t 15m2 đ n dư i 36m2, có chi u r ng m t ti n và chi u sâu so v i ch gi i xây d ng t 3,0m tr lên: đư c phép c i t o, s a ch a theo quy mô s t ng hi n h u ho c xây d ng m i t i đa 2 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao toàn công trình không quá 13,4m (đ i v i đư ng có l gi i t 20m tr lên) và không quá 12,2m (đ i v i đư ng có l gi i t 12m đ n dư i 20m).” 6. S a đ i, b sung n i dung g ch đ u dòng th 3 ti t b đi m 2.2 kho n 2 Đi u 6 Quy đ nh: “- Có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 3,0m tr lên, ho c có chi u r ng (ho c chi u sâu so v i ch gi i xây d ng) t 2,0m đ n dư i 3,0m nhưng có đi u ki n h p kh i ki n trúc bên ngoài: đư c phép c i t o, s a ch a theo hi n tr ng ho c xây d ng m i v i chi u cao toàn công trình xác đ nh theo l gi i h m như sau: + H m l gi i ≥3,5m: cao đ t i đa t n n v a hè đ n sàn l u 1 là 5,8m; xây d ng t i đa 3 t ng (có th b trí t ng l ng t i tr t và mái che c u thang t i sân thư ng), chi u cao không quá 15,6m. + H m l gi i
  3. 3 d) Qu n trung tâm thành ph g m các qu n 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhu n, Bình Th nh. Tuy nhiên, trong đ a bàn các qu n này s có các khu v c áp d ng quy đ nh h n ch xây d ng ho c quy ch qu n lý ki n trúc riêng (không cho phép áp d ng các y u t c ng thêm t ng) do m c tiêu kêu g i d án đ u tư, xây d ng ch nh trang đô th quy mô l n… và s đư c y ban nhân dân qu n quy t đ nh b ng văn b n kèm b n đ xác đ nh ranh chính xác (trên cơ s y ban nhân dân thành ph đã ch p thu n ch trương). đ) Trung tâm c p qu n đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph ho c do y ban nhân dân qu n ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh. e) Tr c đư ng thương m i - d ch v : đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph ho c do y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh theo các tiêu chí sau: - Thu c khu v c trung tâm thành ph , trung tâm qu n - huy n ho c là tr c giao thông quan tr ng n i li n các trung tâm khu v c; - Hi n tr ng ho c đ nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i là tr c đư ng t p trung nhi u các h at đ ng thương m i - d ch v m t ti n đư ng; - Chi u r ng lòng đư ng đ m b o làn xe ô tô đ u và lưu thông, có v a hè đ r ng đ đ u xe máy và ngư i đi b lưu thông (tr trư ng h p tuy n đi b thương m i đư c xác đ nh c th b i c p có th m quy n).” 10. S a đ i, b sung các hình minh h a v s t ng và chi u cao nhà liên k tùy thu c l gi i đư ng và h m (minh h a cho B ng 2 kho n 1 Đi u 8) như sau: Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i t 25m tr lên Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 6 t ng: Quy mô t i đa 7 t ng: Quy mô t i đa 8 t ng: (t ng 8 có kho ng lùi) Khi không có các y u Khi có 1 trong 3 y u t Khi có 2 trong 3 y u t t tăng t ng cao tăng t ng cao sau đây: tăng t ng cao sau đây: Khi có c 3 y u t tăng t ng cao sau đây: (i) Thu c khu v c qu n (i) Thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung trung tâm TP ho c (i) Thu c khu v c qu n tâm c p qu n; trung tâm c p qu n; trung tâm TP ho c trung tâm c p qu n; (ii) Trên tr c đư ng (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; thương m i-d ch v ; (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i t 20m đ n 25m
  4. 4 Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 6 t ng: Quy mô t i đa 7 t ng Quy mô t i đa 8 t ng: (t ng 7 có kho ng lùi) (t ng 7, 8 có kho ng lùi) Khi không có các y u Khi có 1 trong 3 y u t t tăng t ng cao tăng t ng cao sau đây: Khi có 2 trong 3 y u t Khi có c 3 y u t tăng tăng t ng cao sau đây: t ng cao sau đây: (i) Thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung (i) Thu c khu v c qu n (i) Thu c khu v c qu n tâm c p qu n; trung tâm TP ho c trung trung tâm TP ho c trung tâm c p qu n; tâm c p qu n; (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; (ii) Trên tr c đư ng (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; thương m i-d ch v ; (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng có l gi i t 12m đ n dư i 20m Quy mô t i đa 4 t ng: Quy mô t i đa 5 t ng: Quy mô t i đa 6 t ng Quy mô t i đa 7 t ng: (t ng 6 có kho ng lùi) (t ng 6, 7 có kho ng lùi) Khi không có các y u Khi có 1 trong 3 y u t t tăng t ng cao tăng t ng cao sau đây: Khi có 2 trong 3 y u t Khi có c 3 y u t tăng tăng t ng cao sau đây: t ng cao sau đây: (i) Thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung (i) Thu c khu v c qu n (i) Thu c khu v c qu n tâm c p qu n; trung tâm TP ho c trung tâm TP ho c trung trung tâm c p qu n; tâm c p qu n; (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; (ii) Trên tr c đư ng (ii) Trên tr c đư ng thương m i-d ch v ; thương m i-d ch v ; (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. (iii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng, h m có l gi i t 7m đ n dư i 12m
  5. 5 Quy mô t i đa 4 t ng: Quy mô t i đa 5 t ng: (t ng 5 có Quy mô t i đa 6 t ng (t ng 5, 6 kho ng lùi) có kho ng lùi): Khi không có các y u t tăng t ng cao Khi có 1 trong 2 y u t tăng Khi có c 2 y u t tăng t ng cao t ng cao sau đây: sau đây: (i) Thu c khu v c qu n trung (i) Thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung tâm c p tâm TP ho c trung tâm c p qu n; qu n; (ii) Lô đ t l n. (ii) Lô đ t l n. Hình minh h a đ i v i đư ng, h m có l gi i t 3,5m đ n 7m Quy mô t i đa 3 t ng: Quy mô t i đa 4 t ng (t ng 4 có kho ng lùi): Khi không có các y u t tăng t ng cao Khi v trí xây d ng thu c khu v c qu n trung tâm TP ho c trung tâm c p qu n Hình minh h a đ i v i h m, l i đi chung có l gi i nh hơn 3,5m Quy mô t i đa 3 t ng 11. S a đ i, b sung B ng 3 kho n 1 Đi u 8 (kèm theo hình minh h a v cao đ t n n v a hè đ n sàn l u 1) Quy đ nh: “B ng 3: Cao đ chu n v trí ch gi i xây d ng Chi u r ng l Cao đ t i đa t n n Cao đ chu n t i v trí ch gi i xây d ng t i t ng cao t i đa gi i L (m) v a hè đ n sàn l u 1 (m) (m) T ng 3 T ng 4 T ng 5 T ng 6 T ng 7 T ng 8
  6. 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L ≥ 25 7,0 - - 21,6 25,0 28,4 31,8 20 ≤ L
  7. 7 - Tăng thêm t i đa 1 t ng (không lùi) n u đư ng có l gi i L ≥12m. - Tăng thêm t i đa 1 t ng (có lùi) n u đư ng và h m có l gi i 3,5≤L
  8. 8 1 L n hơn 00 - dư i 35o 12 x 12 2 T 35o- dư i 60o 09 x 09 3 T 60o- dư i 80o 06 x 06 4 T 80o- dư i 110o 04 x 04 5 T 110o- dư i 140o 03 x 03 6 T 140o- dư i 160o 02 x 02 7 T 160o- 180o 00 x 00 Ghi chú: các trư ng h p kích thư c v t góc đư c áp d ng như sau: a) Đư ng có l gi i l n hơn ho c b ng 12m giao v i đư ng có l gi i l n hơn ho c b ng 12m thì áp d ng 100% theo b ng 6. b) Đư ng có l gi i l n hơn ho c b ng 12m (ho c h m có l gi i l n hơn ho c b ng 4m đ n nh hơn 12m) giao v i h m có l gi i l n hơn ho c b ng 4m đ n nh hơn 12m thì áp d ng 50% b ng 6. c) Đư ng có l gi i l n hơn ho c b ng 12m (ho c h m có l gi i nh hơn 12m) giao v i h m có l gi i nh hơn 4m thì kích thư c v t góc giao l là 01 x 01m, ho c bo tròn góc giao l v i R=1m đ gi m m c đ nh hư ng đ n lưu thông. Hình minh h a: Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l gi i nh hơn 350 gi i t 350đ n dư i 600 Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l gi i t 600 đ n dư i 800 gi i t 800 đ n dư i 1100 Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l gi i t 1100đ n dư i 1400 gi i t 1400đ n dư i 1600
  9. 9 Kích thư c v t góc t i góc c t giao nhau v i l gi i t 1600 đ n 1800 18. S a đ i, b sung kho n 1 Đi u 24 Quy đ nh v Đi u kho n thi hành: “1. S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n (ho c S Xây d ng) v chuyên môn liên quan đ n vi c áp d ng Quy đ nh này trong trư ng h p có vư ng m c do tính ch t đ c thù c a đ a phương v hi n tr ng ho c đ nh hư ng phát tri n. Các trư ng h p ki n trúc nhà liên k trong khu đô th hi n h u d ki n xây d ng v i quy mô tương đ ng theo hi n tr ng (t i thi u 5 căn) c a dãy ph đã đư c cơ quan th m quy n cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc ho c c p phép xây d ng ho c theo đ nh hư ng phát tri n đô th c a dãy ph khác v i Quy đ nh này thì y ban nhân dân qu n - huy n (ho c S Xây d ng) t ng h p g i h sơ (kèm chính ki n) đ S Quy ho ch - Ki n trúc xem xét, cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc c th . Th i gian S Quy ho ch - Ki n trúc xem xét tr l i t i đa 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ h p l .” 19. S a đ i, b sung Ph l c 1 - Tài li u tham kh o: Thay th “Quy chu n Xây d ng Vi t Nam (t p I - có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1997)” b ng “Quy chu n k thu t qu c gia v Quy ho ch xây d ng đư c ban hành theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng (thay th cho ph n II (v quy ho ch xây d ng) c a Quy chu n Xây d ng Vi t Nam t p I đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996.” 20. S a đ i, b sung Ph l c 3 - Tài li u tham kh o: Thay th “Đo n, tuy n đư ng thương m i - d ch v : đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh trên b n đ ho c b ng văn b n theo các tiêu chí sau:” b ng “Đo n, tuy n đư ng thương m i - d ch v : đư c xác đ nh trong quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ho c do y ban nhân dân thành ph ho c do y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc xác đ nh trên b n đ ho c b ng văn b n theo các tiêu chí sau:” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các n i dung khác không đ c p đ n v n gi nguyên theo Quy t đ nh s 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Đi u 3. Chánh Vãn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, Th trư ng các đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH THƯ NG TR C - C c Ki m tra vãn b n-B Tư pháp; - Đoàn Đ i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Thành Tài - Các Báo, Đài thành ph ; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu: VT, (ĐTMT-Tu) H.
Đồng bộ tài khoản