Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm Điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 45/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C TR C P HÀNG THÁNG CHO CÁN B , CÔNG NHÂN VIÊN T I CÁC TRUNG TÂM B O TR XÃ H I VÀ CÁC TRUNG TÂM I U DƯ NG NGƯ I CÓ CÔNG C A THÀNH PH THU C S LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I QU N LÝ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Xét T trình s 727/TTrLS:L TBXH-TC ngày 21/11/2008 c a liên s : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài chính v vi c th ng nh t chính sách tr giúp h nghèo và i tư ng BTXH trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2009, QUY T NNH i u 1. Quy nh m c tr c p hàng tháng cho cán b , công nhân viên t i các Trung tâm B o tr xã h i và các Trung tâm i u dư ng ngư i có công c a Thành ph thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i qu n lý. C th : 1. M c tr c p 250.000 ng/ngư i/tháng cho cán b , công nhân viên t i Khu i u dư ng ngư i tâm th n, Trung tâm Nuôi dư ng ngư i già và tr tàn t t, Trung tâm B o tr xã h i I, Trung tâm B o tr xã h i II, Trung tâm B o tr xã h i III, Trung tâm B o tr xã h i IV, Trung tâm Nuôi dư ng tr khuy t t t, Trung tâm Ph c h i ch c năng Vi t Hàn. 2. M c tr c p 200.000 ng/ngư i/tháng cho cán b , công nhân viên t i Làng tr em Birla, Trư ng N i trú Nguy n Vi t Xuân, Trung tâm i u dư ng ngư i có công s 1 Hà N i, Trung tâm i u dư ng ngư i có công s 2 Hà N i, Trung tâm Nuôi dư ng và i u dư ng ngư i có công Hà N i, Trung tâm Nuôi dư ng và i u dư ng Ngư i có công s 2 Hà N i. M c tr c p này ư c áp d ng t tháng 1/2009. i u 2. Ngu n kinh phí tr c p hàng tháng cho cán b , công nhân viên quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c trích t ngu n ngân sách Thành ph giao hàng năm cho S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i. S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i có trách nhi m th c hi n chi tr tr c p úng i tư ng, úng m c ích và quy t toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Lao ng Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c, Th trư ng các Trung tâm B o tr xã h i và các Trung tâm Nuôi dư ng, i u dư ng ngư i có công thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH ào Văn Bình
Đồng bộ tài khoản