Quyết định số 4536/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
65
lượt xem
10
download

Quyết định số 4536/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4536/qđ-bct về việc ban hành quy chế làm việc của thương vụ việt nam ở nước ngoài do bộ công thương ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4536/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 4536/Q -BCT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A THƯƠNG V VI T NAM NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 4376/Q -BCT ngày 6 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thương v t i các nư c và vùng lãnh th ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Thương v Vi t Nam nư c ngoài. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 0653/2004/Q -BTM ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Thương v Vi t Nam nư c ngoài. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Ngo i giao ; - ng y B - Công oàn CQ B Vũ Huy Hoàng - Lãnh o B ; - Lưu: VT, TCCB. QUY CH
 2. LÀM VI C C A THƯƠNG V VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 4536/Q -BCT ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công thương) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác c a cán b , công ch c công tác t i các Thương v , Trung tâm gi i thi u s n phNm xu t khNu c a Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i t t là Thương v ) Các Chi nhánh Thương v , ngoài vi c tuân th Quy ch này còn ph i tuân th ch o c a Tham tán Thương m i t i a bàn. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. Cán b , công ch c ư c B Công Thương xét ch n và B Ngo i giao b nhi m hàm ngo i giao, c ra nư c ngoài thi hành công v t i Thương v có trách nhi m th c hi n nghiêm ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam; tôn tr ng và th c hi n pháp lu t c a nư c s t i, vùng lãnh th (sau ây g i t t là nư c s t i); tuân th nguyên t c và ch làm vi c, hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. Công s , Tham tán Công s , Tham tán Thương m i và tương ương (sau ây g i t t là Tham tán) là ngư i ư c B Công Thương c có nhi m v ph trách Thương v , qu n lý, ch o, i u hành m i ho t ng c a Thương v trên nguyên t c t p trung dân ch , làm vi c theo ch th trư ng. cao trách nhi m cá nhân, gi i quy t công vi c úng ch c năng, nhi m v , trách nhi m và thNm quy n ư c giao. Chương 2. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A THAM TÁN VÀ CÁN B , CÔNG CH C KHÁC T I THƯƠNG V i u 3. Trách nhi m và quy n h n c a Tham tán Tham tán là ngư i ng u Thương v , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công Thương v các n i dung công vi c như sau: 1. i u hành m i ho t ng c a Thương v , phân công vi c c th và ki m tra vi c th c hi n i v i cán b thu c quy n; báo cáo v B vi c ánh giá phân lo i cán b , gi i quy t ch , chính sách i v i cán b thu c quy n và y quy n cho cán b khác i u hành Thương v khi v ng m t. 2. T ch c và i u hành vi c thu th p, x lý thông tin k p th i, báo cáo B thông qua V Th trư ng nư c ngoài và cung c p cho các doanh nghi p khi có yêu c u g m các n i dung ch y u sau:
 3. a. Chi n lư c phát tri n kinh t , pháp lu t; chính sách kinh t - thương m i và u tư, công nghi p, các cam k t m c a th trư ng thương m i, d ch v , u tư c a nư c s t i trong các t ch c thương m i qu c t và khu v c v.v…; b. Các quy nh v th t c h i quan, qu n lý ch t lư ng hàng hóa xu t nh p khNu, hàng rào k thu t; chính sách thu và phi thu i v i hàng nh p khNu ( c bi t i v i hàng xu t x t Vi t Nam); nh ng ưu ãi mà nư c s t i dành cho các nư c khác nhưng không dành cho Vi t Nam v.v…; c. Nhu c u xu t nh p khNu hàng hóa c a nư c s t i, c bi t là các m t hàng Vi t Nam ang xu t khNu và có ti m năng xu t khNu v kh i lư ng, ch t lư ng, giá c , th hi u v.v; d. Nghiên c u kh năng xu t khNu c a nư c s t i, nh t là các m t hàng mà Vi t Nam có nhu c u nh p khNu l n và thư ng xuyên ph c v s n xu t trong nư c, gi i thi u các i tác nư c s t i có uy tín và c nh tranh trong lĩnh v c này giúp cho các doanh nghi p Vi t Nam góp ph n tăng hi u qu nh p khNu và gi m tr giá nh p siêu; e. Gi i thi u cho các doanh nghi p Vi t Nam v tình hình th trư ng nư c s t i (s lư ng nh p khNu hàng năm, ngu n nh p khNu, i m m nh, i m y u c a hàng Vi t Nam so v i các i th ); h th ng phân ph i các m t hàng mà Vi t Nam có ti m năng ang có nhu c u thâm nh p th trư ng; các bi n pháp h u hi u có th ti p c n ư c các kênh phân ph i; g. Theo dõi, c p nh t tình hình v s li u th ng kê chính th c c a nư c s t i v xu t nh p khNu v i Vi t Nam. K p th i báo cáo v B nh ng ng thái thay i trong chính sách thương m i trên th trư ng mình ph trách liên quan n kh năng hàng hóa ho c doanh nghi p Vi t Nam có th b i u tra ch ng bán phá giá, ch ng tr c p, m t cơ h i ư c hư ng ch ưu ãi thu quan ph c p. Tích c c tham gia cùng các ơn v h u quan trong nư c xây d ng h th ng c nh báo s m i phó v i các nguy cơ nêu trên. th c hi n nhi m v này, Tham tán có quy n yêu c u các ơn v ch c năng thu c B hư ng d n, ch o nghi p v , cung c p các thông tin, tài li u liên quan theo Quy ch làm vi c c a B Công Thương. 3. Trên cơ s thông tin thu th p ư c và các ngu n tư li u khác, Tham tán phân tích tình hình th trư ng, chính sách qu n lý xu t nh p khNu và chính sách kinh t - thương m i nói chung c a nư c s t i tác ng n ho t ng xu t nh p khNu c a Vi t Nam, xu t các gi i pháp, i sách c th làm t t công tác xúc ti n thương m i, công nghi p, u tư và lĩnh v c khác, trong ó chú tr ng Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu và l p báo cáo g i v B (thông qua V Th trư ng nư c ngoài) nh kỳ m t quý m t l n ho c t xu t khi có yêu c u. H t n a nhi m kỳ công tác, Tham tán ch trì cùng các cán b Thương v l p báo cáo, nêu rõ: a. H th ng chính sách kinh t thương m i c a nư c s t i ư c c p nh t hàng năm;
 4. b. Tình hình h tr các doanh nghi p Vi t Nam xâm nh p th trư ng. Các i tác thương m i ã gi i thi u cho doanh nghi p Vi t Nam; c. Nhu c u xu t nh p khNu hàng hóa c a nư c s t i. H t nhi m kỳ, Tham tán cùng cán b Thương v b sung tài li u trên g i v B coi ây là m t trong các tiêu chuNn ánh giá k t qu ho t ng c a Tham tán. K t thúc nhi m kỳ công tác, t t c các cán b Thương v u có báo cáo k t qu công tác, riêng Tham tán có báo cáo t ng h p tình hình th trư ng, công vi c ã hoàn thành, ang gi i quy t, d ki n, xu t v i Lãnh o B v xu hư ng phát tri n c a th trư ng nư c s t i và th trư ng ư c kiêm nhi m. 4. Nh m tăng kim ng ch xu t khNu hàng hóa Vi t Nam vào th trư ng nư c s t i, Tham tán có nhi m v t ch c cho Thương v m r ng th trư ng và phát tri n b n hàng theo nh hư ng: v i các nư c mà Vi t Nam nh p siêu l n, Tham tán th c hi n m i bi n pháp tìm ki m b n hàng, ph i h p v i các doanh nghi p trong nư c tăng xu t khNu, gi m nh p siêu. th c hi n m c tiêu này, Tham tán t ch c cho Thương v : a. L p phòng gi i thi u hàng hóa xu t khNu c a Vi t Nam v i m u hàng phong phú, có ch t lư ng ( nh ng Thương v có i u ki n). Thư ng xuyên yêu c u, ngh các doanh nghi p và hi p h i ngành hàng trong nư c ph i h p g i hàng m u và tài li u khác như catalogue, thư gi i thi u, ĩa CD, danh b công ty.v.v.. gi i thi u hàng hóa và doanh nghi p Vi t Nam v i th trư ng nư c s t i theo xu hư ng c p nh t m u mã, giá c …; b. Xây d ng m i quan h ch t ch v i các t ch c Xúc ti n thương m i, hi p h i các nhà nh p khNu c a nư c s t i, trư c h t là i v i các m t hàng Vi t Nam ang có ti m năng xu t khNu; l p h sơ thương nhân, n m b t nhu c u nh p khNu thư ng xuyên, t xu t c a th trư ng nư c s t i có nh ng xu t, ki n ngh v bi n pháp xúc ti n thương m i, Ny m nh xu t khNu. 5. th c hi n t t trách nhi m và quy n h n nêu trên, Tham tán có nhi m v : a. Cu i năm, ch trì xây d ng án tăng trư ng xu t khNu cho năm sau kèm theo các bi n pháp c th th c hi n án ó, xu t v i các V Th trư ng nư c ngoài, C c Xúc ti n thương m i và Th trư ng ph trách có các bi n pháp h tr ; b. Xây d ng và báo cáo v B chương trình công tác hàng năm; ch o các cán b , công ch c trong Thương v l p l ch công tác hàng tu n; tháng; xác nh các tác nghi p và s n phNm c th nh m th c hi n chương trình công tác và phương án ã l p t hi u qu ; c. Th c hi n nghiêm ch báo cáo nh kỳ v B h ng quý, sáu tháng, năm, nêu rõ các vi c ã làm, ang làm và d ki n; ki n ngh các bi n pháp tăng cư ng quan h kinh t - thương m i, công nghi p, u tư … v i nư c s t i và xin ý ki n ch o (các v n quan tr ng có tính chi n lư c ho c nh y c m ph i s d ng i n m t);
 5. d. Tham d các h i ngh , h i th o, các cu c àm phán … theo yêu c u ho c y quy n c a Lãnh o B ; e. Khi có i u ki n ho c theo yêu c u c a B thì tr c ti p tham gia các h i ch ho c tri n lãm qu c t t i a bàn. 6. Tham tán có trách nhi m tr l i, ho c phân công cán b Thương v , tr l i nhanh chóng, y các yêu c u c a doanh nghi p trong nư c v nhu c u nh p khNu c a thương nhân nư c s t i. T n tình h tr các doanh nghi p, các oàn công tác c a các B , ngành, a phương ho c c cán b có tinh th n trách nhi m, am hi u th trư ng h tr các doanh nghi p, các oàn trong nư c sang công tác. 7. Khi doanh nghi p trong nư c ho c doanh nghi p nư c s t i ngh Thương v giúp gi i quy t khi u n i, tranh ch p thương m i, u tư, Thương v có trách nhi m nghiên c u, giúp , hư ng d n hai bên gi i quy t khi u n i theo h p ng ã ký, theo t p quán qu c t và theo lu t pháp. i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a Tùy viên thương m i Tùy viên Thương m i là cán b c a Thương v , do Tham tán làm th trư ng tr c ti p, có trách nhi m tuân th m i s ch o, i u hành c a Tham tán, th c hi n t t các nhi m v do Tham tán phân công, c th là: 1. ư c phân công m t s công vi c chuyên môn thư ng xuyên, t xu t và các nhi m v khác, ch u trách nhi m trư c Tham tán v nh ng công vi c ó. 2. Ch ng xây d ng k ho ch công tác và tri n khai nhi m v , xin ý ki n ch o c a Tham tán khi có vư ng m c và báo cáo k t qu th c hi n. 3. Nghiên c u và xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác. ChuNn b và thông qua Tham tán m i công vi c v chuyên môn như: văn b n, báo cáo, xu t ý ki n … Tùy theo m c quan tr ng c a công vi c, Tham tán tr c ti p ký ho c khi i v ng y quy n cho Tùy viên thương m i ký báo cáo B ho c Trư ng Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c s t i. 4. ư c Tham tán y quy n gi i quy t công vi c ho c i u hành Thương v khi Tham tán v nư c công tác ho c i công tác dài ngày. i u 5. i v i nhân viên ph c v Nhân viên ph c v là nh ng ngư i làm công tác h tr , không làm chuyên môn nghi p v c a Thương v . ti t ki m chi phí, ngoài nhi m v chính ư c giao nhân viên ph c v còn ph i kiêm nhi m thêm m t s công vi c khác. Công vi c c th c a nhân viên ph c v do Tham tán phân công. Nhân viên ph c v có trách nhi m tuân th và hoàn thành t t nhi m v thư ng xuyên và t xu t theo s phân công c a Tham tán. i u 6. i v i phu nhân, phu quân
 6. 1. Phu nhân, phu quân là v , ch ng cán b công ch c công tác t i Thương v , có trách nhi m giúp ch ng, v mình hoàn thành t t ch c trách, nhi m v ư c Lãnh o B giao và Tham tán phân công, không tham gia vào công vi c c a Thương v dư i b t c hình th c nào. 2. Phu nhân, phu quân ngo i giao ư c hư ng ch , quy n l i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Các i tư ng khác ph i t túc m i chi phí. 3. Phu nhân, phu quân ngo i giao có trách nhi m tuân th quy ch v phu nhân và phu quân ngo i giao do B trư ng B Ngo i giao ban hành, ư c t o i u ki n tham gia sinh ho t t i t ch c ng, Công oàn c a Cơ quan, tham d các cu c sinh ho t t p th c a Cơ quan, tham gia các ho t ng ngo i giao trong ph m vi quy nh; nghe ph bi n tình hình th i s , ch , chính sách, ch th , ngh quy t, n i quy theo quy nh và ư c hư ng ãi ng và các phúc l i t p th , công oàn (n u có) theo quy nh c a Thương v . Chương 3. QU N LÝ TÀI CHÍNH, TÀI S N C A THƯƠNG V i u 7. Qu n lý thu – chi tài chính, s d ng tài s n, phương ti n làm vi c c a Thương v 1. Vi c qu n lý, s d ng các ngu n tài chính ph i th c hi n chi tiêu có hi u qu vào các ho t ng c a Thương v , úng ch theo quy nh c a Nhà nư c, B Tài chính và hư ng d n, ch o c a B . Th c hi n ch công khai tài chính trong Thương v , báo cáo quy t toán nh kỳ m b o k p th i, chính xác, úng quy nh. 2. Thương v có hai ngư i thì Tham tán là ch tài kho n kiêm th qu , Tùy viên là k toán. Thương v có ba ngư i tr lên thì Tham tán là ch tài kho n, phân công m t ngư i là k toán, m t ngư i là th qu . 3. Công tác bàn giao nhi m v , tài chính, tài s n, phương ti n làm vi c và qu n lý nhân s gi a Tham tán h t nhi m kỳ và Tham tán m i sang thay ư c ti n hành c th , y và rõ ràng theo quy nh hi n hành. 4. Cán b , công ch c trong Thương v ch s d ng xe ô tô, phương ti n i l i c a Thương v th c thi công v khi ư c Tham tán giao, ph i gi gìn, b o qu n, qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính và theo quy nh qu n lý c a nư c s t i. 5. i v i phương ti n làm vi c, phương ti n liên l c: Khi làm vi c cơ quan ho c t i nơi , cán b , công ch c Thương v c n ưu tiên s d ng theo th t : thư i n t , fax, i n tho i ti t ki m chi phí. S d ng i n tho i ph i chuNn b trư c n i dung, không dùng phương ti n làm vi c, phương ti n liên l c c a Thương v vào vi c riêng. 6. Ch các cán b công ch c c a Thương v m i ư c s d ng văn phòng, máy photocopy, fax, máy vi tính và các phương ti n làm vi c khác c a Thương v và có trách nhi m gi gìn b o qu n t t s d ng lâu dài.
 7. 7. Ph i ti t ki m trong mua s m và s d ng Văn phòng phNm. 8. Vi c mua s m, trang b , qu n lý tài s n, phương ti n t i nơi , làm vi c … d a trên cơ s quy nh hi n hành. Nh ng tài s n trang b cho cá nhân s d ng trong th i gian công tác ph i ư c b o qu n, gi gìn s d ng lâu dài, úng m c ích, không m t mát, hư h ng, không t ý cho, mư n, i. H t th i h n công tác ph i bàn giao tr l i Thương v . 9. Nhà , văn phòng ph i ư c s d ng úng m c ích, không cho thuê, mư n l i n u không ư c phép c a B . S a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n, nâng c p nhà , tr s th c hi n theo quy nh hi n hành, ph i có phương án, d toán ngân sách năm ư c B duy t và khi quy t toán có ch ng t theo quy nh. Chương 4. L L I LÀM VI C i u 8. Làm vi c t i Thương v 1. Khi làm vi c t i Thương v , các cán b , công ch c ph i ch p hành k lu t lao ng, làm vi c và ngh ngơi úng th i gian quy nh, khi m au ph i báo cáo, ngh vi c riêng ph i ư c phép c a Tham tán. 2. m b o th i gian và ti n công vi c theo k ho ch, Tham tán có th i u ng cán b , công ch c làm vi c ngoài gi ho c ngày ngh và b trí th i gian ngh bù thích h p ho c thanh toán làm thêm gi theo ch quy nh (n u có). 3. M i Thương v căn c vào c i m c a a bàn ph i có n i quy làm vi c, trong ó quy nh c th n i dung như: th i gian làm vi c, tr t t , v sinh cơ quan, gi i trí và vi c riêng, ti p khách trong nư c và nư c ngoài, s d ng phương ti n … Nh ng quy nh trong n i quy c a Thương v không ư c trái v i quy nh hi n hành c a Cơ quan i di n. 4. Hàng m u, b n chào hàng, ơn hàng, catalogue … t m i ngu n g i n u là tài li u và phương ti n ph c v ho t ng nghi p v c a Thương v và ghi vào s theo dõi, Tham tán giao các cán b thu c quy n theo dõi, qu n lý, s d ng hi u qu nh t. 5. Tham tán ký các văn b n, báo cáo, gi y t giao d ch v i B , các cơ quan ngoài Thương v ho c có th y quy n cho cán b , công ch c khác ký và ch u trách nhi m v n i dung i v i văn b n gi y t ã y quy n ó. 6. Hàng tu n, Tham tán t ch c h p giao ban Thương v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v tu n trư c và chương trình công tác trong tu n, ng th i ph bi n văn b n, ch th c a c p trên n các cán b trong Thương v . Các cán b công ch c báo cáo tình hình th c hi n công vi c tu n trư c và d ki n k ho ch trong tu n. i u 9. i công tác a phương nư c s t i, a bàn khác ho c v nư c 1. Tham tán i công tác a phương ph i báo cáo Trư ng Cơ quan i di n v n i dung, m c ích chuy n i; khi v nư c ho c i a bàn khác công tác, ngoài vi c báo
 8. cáo Trư ng Cơ quan i di n, ph i báo cáo và ư c phép c a Lãnh o B (thông qua V Th trư ng nư c ngoài ho c V T ch c cán b ); 2. Cán b , công ch c khác i công tác a phương nư c s t i ph i ư c Tham tán ng ý, ph i có phương án, chương trình làm vi c b o m hi u qu , khi tr v báo cáo Tham tán k t qu công vi c và nh ng ki n ngh c n thi t; v nư c ho c i a bàn khác công tác ph i báo Tham tán rõ n i dung m c ích, th i gian cho chuy n i, n u ư c Tham tán ng ý s báo cáo xin phép Lãnh o B (qua V Th trư ng nư c ngoài ho c V T ch c cán b ). Khi k t thúc nhi m v tr v Thương v , có trách nhi m báo cáo k t qu công tác v i Tham tán. Chương 5. ÁNH GIÁ K T QU HO T NG C A THƯƠNG V i u 10. Tiêu chu n ánh giá k t qu ho t ng c a Tham tán 1. M c tăng trư ng xu t khNu hàng Vi t Nam vào th trư ng nư c s t i. 2. Các m t hàng m i c a Vi t Nam và quy mô xu t khNu các m t hàng ó vào nư c s t i, trong ó có vai trò tham gia tr c ti p ho c gián ti p c a Thương v . 3. Các tài li u, báo cáo g i v B , các gi i pháp xu t, các thông tin kinh t - thương m i cung c p v B và cho các doanh nghi p, tính c p nh t và ch t lư ng c a các báo cáo và thông tin ó. 4. K t qu gi i thi u nhu c u và m c tiêu u tư c a Vi t Nam tăng m c u tư c a nư c s t i vào Vi t Nam và u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài. 5. K t qu vi c tìm các d án ào t o cán b cho B , nâng cao năng l c c a cán b Ngành Công Thương. 6. Ý th c t ch c k lu t, tinh th n oàn k t n i b , vi c ch p hành các chính sách c a ng và Chính ph , pháp lu t c a Vi t Nam và pháp lu t nư c s t i, các quy nh liên quan. Ban cán s ng và Lãnh o B căn c k t qu th c hi n các tiêu chuNn trên ây ánh giá k t qu ho t ng c a Tham tán và l y ó làm cơ s gia h n công tác ho c b trí phân công công tác khi k t thúc nhi m kỳ. i u 11. Tiêu chu n ánh giá i v i các cán b , công ch c khác trong Thương v M c hoàn thành nhi m v ư c giao, ch t lư ng các ý ki n xu t, ý th c trách nhi m trong vi c xây d ng chương trình, k ho ch công tác, ý th c t ch c k lu t và th c hi n quy nh c a Chính ph , B , Cơ quan i di n và Thương v . Lãnh o B căn c k t qu th c hi n các tiêu chuNn trên ây ánh giá k t qu ho t ng c a Tùy viên thương m i và l y ó làm cơ s gia h n công tác ho c b trí phân công công tác khi k t thúc nhi m kỳ.
 9. i u 12. Cách th c ánh giá 1. Cán b , công ch c th c hi n vi c t nh n xét, ánh giá công tác hàng năm theo quy nh t i Quy t nh s 11/1998-Q -TCCP-CCVC ngày 5 tháng 12 năm 1998 c a Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) và d a vào các tiêu chuNn quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này. 2. B n t nh n xét c a Tham tán ph i có nh n xét, ánh giá c a Trư ng Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. 3. B n t nh n xét c a các thành viên khác ph i có ý ki n, nh n xét c a Tham tán. i u 13. X p lo i Thương v D a trên cơ s tiêu chuNn ánh giá (t i i u 10 và i u 11) trên ây và cách th c ánh giá ( i u 12), vi c x p lo i Thương v ư c phân thành 3 lo i A, B, C trong ó: 1. Lo i A: là Thương v hoàn thành xu t s c nhi m v quy nh, t ng cán b công ch c c a Thương v ã phát huy h t kh năng c a mình, Thương v có s oàn k t, h p tác ư c Cơ quan i di n nh n xét t t. 2. Lo i B: là Thương v hoàn thành nhi m v quy nh t i Quy ch này. 3. Lo i C: là Thương v ho t ng kém hi u qu , thu c di n b xem xét vi c duy trì Thương v theo quy nh t i i u 10. i u 14. Nh n xét ánh giá Thương v 1. Các V Th trư ng nư c ngoài, V Chính sách thương m i a biên là u m i, cùng các V Xu t nh p khNu có trách nhi m giúp Lãnh o B xác nh, ánh giá m c hoàn thành nhi m v và nh ng i m m nh, i m y u c a t ng cán b công ch c Thương v trên cơ s các tiêu chuNn c th t i i u 10 và i u 11 c a Quy ch này. 2. V T ch c cán b là u m i, cùng các V Th trư ng nư c ngoài, V Chính sách thương m i a biên sau khi xin ý ki n c a Lãnh o B ph trách th trư ng, có trách nhi m ánh giá ý th c t ch c, tinh th n thái công tác, ý th c ch p hành pháp lu t, tinh th n h p tác, kh năng t p h p, oàn k t và năng l c t ch c công vi c c a Tham tán và các cán b khác c a Thương v . Trên cơ s ánh giá này, V T ch c cán b cùng V Th trư ng nư c ngoài, V Chính sách thương m i a biên và V Xu t nh p khNu xu t hình th c khen thư ng, k lu t, trong ó có vi c xem xét rút v nư c trư c th i h n nh ng cán b công ch c không hoàn thành nhi m v ho c vi ph m các quy nh. i u 15. V nư c khi h t nhi m kỳ 1. Tham tán khi h t nhi m kỳ công tác (3 năm), v n ph i ti p t c th c hi n nhi m v c a mình cho n khi có ngư i thay th .
 10. 2. Cán b , công ch c khác c a Thương v , khi h t nhi m kỳ công tác n u không có văn b n ch o khác c a B , Tham tán làm th t c thôi tr lương cán b , công ch c v nư c úng th i h n và cán b , công ch c ó có trách nhi m bàn giao công vi c, nhà , phương ti n làm vi c cùng các tài s n khác cho Thương v , không i ngư i thay th . 3. Khi có ngư i sang thay th , th i gian bàn giao là 30 ngày (ba mươi ngày) k t ngày ngư i k nhi m n nh n công tác (không k ngày l và ch nh t) và ư c hư ng sinh ho t phí theo quy nh. Chương 6. QUAN H CH O C A B CÔNG THƯƠNG, CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C S T I I V I THƯƠNG V i u 16. i v i Tham tán 1. Th c hi n s qu n lý và ch o tr c ti p c a Lãnh o B Công Thương v chuyên môn, nghi p v , nh hư ng phát tri n th trư ng, m t hàng xu t khNu c a Vi t Nam vào nư c s t i, nh hư ng h p tác kinh t - thương m i, công nghi p Vi t Nam v i nư c s t i. 2. Ch u s ch o, qu n lý v chính tr i ngo i và qu n lý hành chính c a ngư i ng u Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i. i u 17. Lãnh o B ph trách th trư ng Lãnh o B ư c phân công ph trách th trư ng có trách nhi m nh hư ng ho t ng, t ra yêu c u tăng trư ng kim ng ch xu t khNu, gi m nh p siêu hàng năm và các công vi c c th (hàng năm và t xu t) cho Thương v ; ch o các ơn v liên quan cung c p thông tin k p th i và gi i quy t các ki n ngh c a Thương v trong khuôn kh c a cơ ch chính sách hi n hành. i u 18. Trách nhi m c a các V liên quan 1. Các V Th trư ng nư c ngoài là u m i, ph i h p v i V Xu t nh p khNu, V Chính sách thương m i a biên, C c Xúc ti n thương m i giúp Lãnh o B tăng cư ng ch o i v i m i ho t ng chuyên môn c a Thương v , thư ng xuyên t ra các yêu c u chuyên môn c th , các thông tin c n thi t, ôn c các Tham tán th c hi n ch công tác, ch báo cáo nh kỳ úng th i h n và có ch t lư ng. Các V Th trư ng nư c ngoài có trách nhi m t ng h p, ph n ánh k p th i các ki n ngh c a Thương v v i Th trư ng ph trách và các cơ quan liên quan, giúp các Thương v gi i quy t nhanh chóng, hi u qu . 2. Văn phòng B ph i h p v i C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, V Pháp ch có trách nhi m thư ng xuyên cung c p cho Thương v các thông tin th i s , chính tr , kinh t , xã h i trong nư c, các chính sách lu t pháp m i trong lĩnh v c kinh t , công nghi p, thương m i, u tư theo yêu c u m i tháng m t l n trong kho ng th i gian 10 ngày u tháng. Trên cơ s nh ng thông tin ư c cung c p, Thương v xu t các bi n pháp phù h p v i nhu c u c a Vi t Nam và cung c p cho các i tác
 11. bên ngoài v tình hình xu t nh p khNu, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n chính sách xu t nh p khNu, u tư ban hành trong tháng trư c, nh ng văn b n m t ph i ư c s ng ý c a Lãnh o B trư c khi g i. 3. Các V , C c ch c năng khác thu c B , căn c ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m ph i h p v i các V Th trư ng nư c ngoài ho c tr c ti p áp ng các yêu c u c a Thương v v thông tin liên quan n lĩnh v c chuyên môn ph trách. 4. V T ch c cán b , V Tài chính, theo ch c năng c a mình, có trách nhi m giúp Lãnh o B qu n lý i ngũ cán b , công ch c, qu n lý tài chính, tài s n t i Thương v m t cách hi u qu . Khi c n thi t, chuNn b Lãnh o B làm vi c v i B Ngo i giao, B Tài chính, B N i v , Văn phòng Chính ph và các b , ngành h u quan v xác l p cơ ch ho c t o i u ki n thu n l i v cơ ch , cơ s v t ch t cho ho t ng c a Thương v . i u 19. Báo cáo Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i Nh m b o m m c tiêu tăng kim ng ch xu t khNu và m r ng th trư ng hàng hóa Vi t Nam theo yêu c u c a B và th c hi n quy nh này, Tham tán ph i: 1. Báo cáo v i Trư ng Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i n i dung ch o c a Lãnh o B ho c các V trư ng ư c lãnh o B y quy n và k ho ch công tác c a Thương v th c hi n yêu c u ó. 2. Xin ý ki n ch o c a Trư ng Cơ quan i di n v các ngu n l c c n thi t, tranh th s h tr , giúp c a Cơ quan i di n; 3. Báo cáo k t qu công vi c v i Trư ng Cơ quan i di n. Chương 7. X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 20. X lý vi ph m i v i cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v , không ch p hành Quy ch c a B Trong trư ng h p cán b , công ch c c a Thương v , k c phu nhân ho c phu quân ngo i giao không hoàn thành nhi m v ho c vi ph m Pháp lu t v Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, các quy nh pháp lu t và Quy ch này, theo ngh c a V T ch c cán b và các V liên quan, Lãnh o B s xem xét x lý k lu t, k c vi c rút v nư c trư c th i h n và căn c m c ph m l i quy t nh m c b i hoàn trong ó có c vi c thu h i kho n ti n ã lĩnh theo ch cho th i gian còn l i c a nhi m kỳ công tác. i u 21. Khen thư ng Căn c vào các quy nh hi n hành, thành tích công tác và k t qu các ho t ng nư c ngoài c a Thương v và cán b , công ch c công tác t i Thương v , các V Th trư ng nư c ngoài, V Chính sách thương m i a biên, V T ch c cán b s ngh Lãnh o B xem xét khen thư ng cho các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c.
 12. i u 22. T ch c th c hi n 1. Tham tán có trách nhi m ph bi n, quán tri t cho cán b , công ch c công tác Thương v th c hi n nghiêm túc Quy ch này. 2. V trư ng V T ch c cán b , các V trư ng, V Th trư ng nư c ngoài, V chính sách thương m i a biên, các C c trư ng thu c B , Th trư ng các ơn v có liên quan có trách nhi m giúp Lãnh o B theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v và cá nhân k p th i ph n nh v V T ch c cán b báo cáo Lãnh o B s a i, b sung. B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản