Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 455/1998/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 455/1998/QĐ-TCHQ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU GIÁ TR GIA TĂNG M T S M T HÀNG TRONG DOANH M C THU SU T HÀNG HOÁ NH P KH U CH U THU GIÁ TR GIA TĂNG T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t thu giá tr gia tăng do Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p 11 thông qua ngày 10-5-1997; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 102/1998NĐ-CP ngày 21-12-1998 c a Chính ph s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP. Căn c Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27-6-1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP Căn c Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24-12-1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i b sung tên và thu su t m t s m t hàng quy đ nh trong danh m c thu su t hàng hoá nh p kh u ch u thu giá tr gia tăng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 384/1998/TCQH-QĐ ngày 19-11-1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan thành tên và thu su t thu giá tr gia tăng m i ghi t i danh m c ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c thi hành đ i v i t t c các t khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan h i quan t ngày 01-01-1999. Đi u 3. Các ông C c trư ng, V trư ng, Th trư ng các đơn v tr c thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng c c H i quan các t nh, thành ph và t ch c, cá nhân có hàng hoá nh p kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH SÁCH S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T M T S M T HÀNG C A DANH M C THU SU T HÀNG HOÁ NH P KH U CH U THU GIÁ TR GIA TĂNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 455/1988/TCHQ-QĐ ngày 31-12-1998) Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 0901 11 00 -- Chưa kh ch t cafein 5 1302 11 00 -- T thu c phi n 10 1302 12 00 -- T cam th o 10 1302 13 00 -- T hu-bơ-lông (hublong) 10 1302 14 00 -- T cây kim cúc ho c r m t lo i cây có ch a 10 ch t rotenone 1302 19 00 -- T các lo i cây khác 10 1302 20 00 -- Ch t Péc-tic, mu i và axit péctic 10 1302 31 00 -- Th ch tr ng 10 1302 32 00 -- Ch t nh y ho c ch t làm quánh khác 10 1302 39 00 -- Lo i khác 10 2103 30 00 - B t m n, b t thô và t h t mù t t và mù t t đã 10 ch bi n 2301 20 00 - B t m n, b t thô và b t viên t .... 5 2851 00 90 - Lo i khác 10 2942 00 00 H p ch t h u cơ khác 10 3818 00 00 Các nguyên t hoá h c... 10 3820 00 00 Ch ph m ch ng đông và dung d ch ch ng đóng 10 băng đã ch bi n 3821 00 00 Môi trư ng nuôi tr ng đã đi u ch đ phát tri n 10 vi sinh 3822 00 00 Ch t th ph n ng tr giúp..... 5 4101 10 00 Da trâu, bò thu c nguyên con.... 10 4301 20 00 - C a loài th nguyên con da.... 10 4301 30 00 - C a các gi ng c u sau... 10 4301 40 00 - C a h i ly nguyên con da... 10
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4302 13 00 - C a các gi ng c u sau... 10 4413 00 00 G đã đư c làm tăng đ r n... 10 4414 00 00 Khung tranh, khung nh... 10 4707 10 00 - T gi y ho c bìa gi y krap... 10 4707 20 00 - T gi y ho c bìa gi y khác... 10 4802 40 00 - Gi y làm n n sx gi y b i tư ng 10 4803 00 00 - Gi y v sinh ho c gi y m ng... 10 4901 99 00 --- Sách giáo khoa, sách kinh t , xã h i. 10 Riêng: Sách khoa h c - k thu t, sách văn h c ngh thu t, sách ph c v thi u nhi, sách pháp lu t (tr sách văn b n pháp lu t) 5 4903 00 00 Các lo i sách, tranh nh, sách... 5 4909 00 00 Bưu thi p in ho c bưu nh... 10 5110 00 00 S i làm t lông đ ng v t lo i thô... 10 5301 21 00 -- Đã đ p ho c tư c 10 5301 29 00 -- Lo i khác 10 5301 30 00 - Xơ và ph li u lanh 10 5302 90 00 - Lo i khác 10 5303 90 00 - Lo i khác 10 5304 90 00 - Lo i khác 10 5305 19 00 -- Lo i khác 10 5305 29 00 -- Lo i khác 10 5305 99 00 -- Lo i khác 10 5306 10 00 - Đơn 10 5306 20 00 - S i xe ho c b n t nhi u s i 10 5308 20 00 - S i t xơ gai d u 10 5308 30 00 - S i gi y 10 5308 90 00 - S i khác 10 5702 20 00 - T m tr i sàn làm t s i xơ d a 5 7014 00 00 D ng c tín hi u b ng thu tinh 10 7015 90 00 - Lo i khác 10
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7112 20 00 - T b ch kim, k c kim lo i... 10 7113 19 00 -- B ng kim lo i quý khác... 10 7113 20 00 - B ng kim lo i thư ng đã m ... 10 7114 19 00 -- B ng kim lo i quý khác đã.... 10 7228 30 00 - d ng th i và thanh khác... 10 8419 89 10 -- Thi t b kh và ti t trùng 10 8448 20 00 - Các chi ti t và ph tr 10 8544 11 91 ---- D ng m t c t hình ch nh t... 10 8544 11 99 ---- Lo i khác 10 8545 19 00 -- Lo i khác 10 9504 40 00 C bài 9601 10 00 - Ngà đã gia công... 10 9601 90 10 -- Đ i m i đã gia công 10 9601 90 90 -- Lo i khác 10 Ghi chú: Đ tránh ban hành Danh m c quá dài, ph n mô t m t hàng trong m t s trư ng h p đư c rút g n so v i mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu nh p kh u ưu đãi (th hi n b ng d u 3 ch m). Khi th c hi n c n căn c vào l i văn mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu nh p kh u ưu đãi.
Đồng bộ tài khoản