Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
7
download

Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 455/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 455/1999/QĐ-BTM NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C S A Đ I B SUNG DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Đ PH C V VI C XÁC Đ NH TH I H N N P THU NH P KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c đi m đ, kho n 3, Đi u 4, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u; QUY T Đ NH Đi u 1.- Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c s a đ i, b sung Danh m c hàng tiêu dùng đ ph c v vi c xác đ nh th i h n n p thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1655/1998/QĐ-BTM ngày 25/12/1998 c a B Thương m i. Đi u 2.- Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Lương Văn T (Đã ký) DANH M C S A Đ I, B SUNG DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Đ PH C V VI C XÁC Đ NH TH I H N N P THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0455/1999/QĐ-BTM ngày 24 tháng 4 năm 1999 c a B trư ng B Thương m i) I. HÀNG HOÁ B SUNG VÀO DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG: Mã s thu Mô t m t hàng 4414 00 00 Khung tranh, khung nh... các s n ph m b ng g tương t 6704 Tóc gi , râu, lông mi... ghi nơi khác 7417 00 00 B p n u ho c các thi t b nhi t... b ng đ ng
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9004 10 00 Kính râm II. HÀNG HOÁ ĐƯA RA KH I DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG : Mã s thu Mô t m t hàng 0404 10 10 -- B t váng s a. 0714 10 90 -- Đã thái lát ho c làm thành d ng viên (s n) 0801 11 00 D a s y khô. 0814 00 00 V các lo i qu có múi. 1701 91 00 -- Có pha thêm hương li u ho c ch t m u (đư ng). 2207 C n êtilic chưa b làm bi n tính... m i n ng đ
Đồng bộ tài khoản