Quyết định số 46/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Công ty Bột mỳ Bình An do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 46/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP CÔNG TY BỘT MỲ BÌNH AN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Công văn số 103/CP-ĐMDN ngày 15/12/1999 của Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Công ty Bột mỳ Bình An; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Bột mỳ Bình An trên cơ sở tổ chức lại Phân xưởng Xay xát bột mỳ Vinabomi; Tên giao dịch quốc tế của Công ty : VINABOMI. Công ty Bột mỳ Bình An là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực Miền Nam, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước và được dùng con dấu riêng để giao dịch; Trụ sở chính của Công ty đặt tại 2623 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Công ty Bột mỳ Bình An có Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc, do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam quyết định bổ nhiệm; Chức năng, nhiệm vụ, quyề hạn, tổ chức, biên chế và ngành nghề kinh doanh của Công ty, doTổng công tyLương thực MiềnNamquyđịnhtrên nguyên tắc tổ chức gọn, nhẹ, có hiệu lực và trong phạm vi ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh. Tổng công ty Lương thực Miền Nam có trách nhiệm đăng ký kinh doanh cho Công ty Bột mỳ Bình An theo đúng quy định của pháp luật.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Giám đốc Công ty Bột mỳ Bình An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Nơi nhận: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Như điều 3. THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP + TCCB. Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản