Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN về việc tổ chức lại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty mẹ nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY MẸ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp; Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 về việc thành lập Công ty mẹ tại Tờ trình số 2179/XLĐ3-TCLĐ-TT ngày 15 tháng 10 năm 2002; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức lại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty mẹ nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 1. Công ty mẹ có : a) Tên gọi là : Công ty Xây Lắp Điện 3; b) Tên giao dịch quốc tế là : Power Construction Holding Company N03; c) Tên viết tắt là : PCC3; d) Trụ sở chính đặt tại : số 66 đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;
  2. e) Vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức lại là : 74.780.371.705 đồng. Trong đó: - Vốn ngân sách Nhà nước là : 30.803.577.536 đồng; - Vốn tự tích luỹ, bổ sung từ lợi nhuận là : 43.976.794.169 đồng. 2. Công ty Xây lắp điện 3 là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và có vốn đầu tư ở các Công ty con, Công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết. Công ty Xây lắp điện 3 có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và theo các quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Xây lắp điện 3 : 1. Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500 kV, các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng; 2. Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm; 3. Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột điện bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng (kể cả khai thác đá); kinh doanh các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất, dịch vụ nhà đất; kinh doanh xăng dầu; 4. Thí nghiệm, hiệu chỉnh xác định chỉ tiêu kỹ thuật các thiết bị điện, các công trình điện; 5. Kinh doanh khách sạn, du lịch, vận chuyển hành khách du lịch đường thủy, đường bộ; vận tải hàng hoá, sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tải; 6. Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư; khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế; tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị, công nghệ; 7. Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công; dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghiệp khác; 8. Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; 9. Đầu tư nhà máy điện độc lập, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới;
  3. 10. Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác; 11. Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép. Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Xây lắp điện 3 : 1. Tổng giám đốc Công ty; 2. Các Phó Tổng giám đốc Công ty; 3. Kế toán trưởng Công ty; 4. Các phòng, ban chức năng giúp việc. Điều 4. Công ty Xây lắp điện 3 có các loại Công ty con sau đây : 1. Công ty con nhà nước do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; 3. Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối; 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên do Công ty mẹ giữ tỷ lệ góp vốn chi phối. (Danh sách các Công ty con tại Phụ lục kèm theo). Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 có trách nhiệm lập đề án sớm trình Bộ quyết định thành lập các Công ty con. Ngoài ra Công ty mẹ có thể tham gia góp vốn để hình thành các Công ty liên kết. Vốn góp của Công ty mẹ trong Công ty liên kết tối đa đến dưới 50% vốn điều lệ của Công ty liên kết. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 và Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận:
  4. - Như Điều 5, - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo), - Văn phòng Chính phủ, - Ban chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Tài chính, Hoàng Trung Hải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Nội vụ, - Ban Kinh tế TW, - Các đ/c Thứ trưởng, - Các Uỷ viên Ban ĐM và PTDN Bộ, - Công báo, - Lưu VP, TCCB. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 ĐƯỢC TỔ CHỨC LẠI VÀ CHUYỂN ĐỔI TỪ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC I- CÔNG TY CON NHÀ NƯỚC DO CÔNG TY MẸ NẮM GIỮ TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ : 1. Công ty Xây lắp điện 3.1. II- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CÔNG TY MẸ NẮM GIỮ TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ : 1. Công ty Xây lắp điện 3.2. III- CÔNG TY CỔ PHẦN DO CÔNG TY MẸ GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI : 1. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.3; 2. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.4; 3. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.5; 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.6; 5. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.7; 6. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.8; 7. Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Vinh./.
Đồng bộ tài khoản