Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2004/TT-BYT NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 323/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn thời hạn hiệu lực của “Thông tư số 07/2004/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người đến hết năm 2005” đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2006. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG
  2. Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản