Quyết định Số: 460/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 460/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 460/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ ĐỖ THỊ XUÂN PHƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 460/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 460/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ ĐỖ THỊ XUÂN PHƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 75/TTr-HĐQL, ngày 11 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 417/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bà Đỗ Thị Xuân Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản