Quyết định số 461/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 461/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 461/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 461/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 461/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG PHÚ TH HÒA, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 72/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 589/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 121,19 100,0 121,19 100,0 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP - - - - NGHI P 2 T PHI NÔNG PNN 121,19 100,0 121,19 100,0
  2. NGHI P 2.1 t OTC 80,87 66,73 75,59 62,37 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 80,87 100,0 75,59 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 35,44 29,24 40,94 33,78 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,54 1,52 0,61 1,49 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 4,74 13,37 5,39 13,16 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 4,74 100,0 5,39 100,0 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 30,16 85,10 34,94 85,35 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 24,40 80,90 27,87 79,75 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,76 2,52 0,76 2,18 2.2.4.3 t chuy n d n DNT - - - - năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,20 0,66 0,24 0,68 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,03 0,10 0,03 0,09 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 4,34 14,39 5,62 16,08 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - - - - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,02 0,07 0,02 0,06 2.2.4.9 t có di tích, LDT 0,41 1,36 0,41 1,17 danh th ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,08 0,89 1,08 0,89 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 3,80 3,14 3,58 2,95 nghĩa a
  3. b) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP - 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN - 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS - 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 6,36 2.1 t OTC 5,28 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 5,28 2.2 t chuyên dùng CDG 0,86 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS 0,02 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 0,84 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC - 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,22 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Phú Th Hòa (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch:
  4. ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 121,19 121,19 121,19 121,19 121,19 tích t t nhiên 1 t nông NNP - - - - - nghi p 1.1 t s n xu t SXN - - - - - nông nghi p 2 t phi nông PNN 121,19 121,19 121,19 121,19 121,19 nghi p 2.1 t OTC 80,87 79,71 76,43 75,59 75,59 2.1.1 t t i ONT - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 80,87 79,71 76,43 75,59 75,59 th 2.2 t chuyên CDG 35,44 36,61 39,89 40,94 40,94 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,54 0,60 0,60 0,61 0,61 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 4,74 3,97 5,46 5,39 5,39 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 4,74 3,97 5,46 5,39 5,39 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 30,16 32,05 33,84 34,94 34,94 ích công c ng
  5. 2.2.4.1 t giao DGT 24,40 26,27 27,35 27,87 27,87 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 0,20 0,22 0,24 0,24 0,24 hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 4,34 4,34 5,03 5,62 5,62 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT - - - d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.9 t có di LDT 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 tích, danh th ng 2.3 t tôn giáo, TTN 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 3,80 3,80 3,80 3,58 3,58 trang, nghĩa a 2. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t Mã Di n Phân theo t ng năm t ph i thu h i tích c n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP - - - - - - nghi p 2 t phi NKN 6,36 - 1,97 2,44 1,95 - nông nghi p 2.1 t OTC 5,28 - 1,10 2,44 1,74 -
  6. 2.1.1 t t i ONT - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 5,28 - 1,10 2,44 1,74 - th 2.2 t chuyên CDG 0,86 - 0,86 - - - dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,02 - 0,02 - - - cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 0,84 - 0,84 - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c CCC - - - - - - ích công c ng 2.3 t tôn TTN - - - - - - giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,22 - 0,01 - 0,21 - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - - - - nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t.
  7. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản