Quyết định số 465/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 465/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 465/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 465/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 465/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG TÂN SƠN NHÌ, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 67/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 593/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Tân Sơn Nhì, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 112,73 100,00 112,73 100,00 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 0,10 0,09 0,10 0,09 NGHI P 1.1 t s n xu t nông SXN 0,10 100,00 0,10 100,00
 2. nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN - - - - hàng năm 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 0,10 100,00 0,10 100,00 năm 2 T PHI NÔNG PNN 112,63 99,91 112,63 99,91 NGHI P 2.1 t OTC 77,95 69,21 75,71 67,22 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 77,95 100,00 75,71 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 31,43 27,91 33,67 29,90 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,73 2,32 0,98 2,92 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,01 0,03 0,01 0,03 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 5,63 17,91 3,16 9,39 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 5,63 100,00 3,16 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 25,06 79,73 29,52 87,66 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 21,24 84,76 23,10 78,25 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,81 3,23 0,81 2,74 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,48 1,92 0,64 2,16 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,05 0,20 0,05 0,17 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 2,47 9,86 4,91 16,64
 3. - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - - - - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,01 0,04 0,01 0,03 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - - ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,66 0,59 0,66 0,59 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 2,59 2,30 2,59 2,30 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác 3 T CHƯA S CSD - - - - D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN - phi nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu PN0(a)/PN1(a) - ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p SN0/PN1(a) - không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng CC0(a)/PN1(a) - không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 t phi nông nghi p không PKT/OTC(a) 0,75
 4. ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,75 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC 0,75 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP - 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN - 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN - Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN - 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.2.1 t r ng s n xu t RSX - 1.2.2 t r ng phòng h RPH - 1.2.3 t r ng c d ng RDD - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS - 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 5,46 2.1 t OTC 2,99 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 2,99
 5. 2.2 t chuyên dùng CDG 2,47 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình CTS - s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 2,47 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC - 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD - 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Tân Sơn Nhì (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Sơn Nhì, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Sơn Nhì, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 112,73 112,73 112,73 112,73 112,73 tích t t nhiên 1 t nông NNP 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN - - - - - hàng năm 1.1.2 t tr ng cây CLN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 lâu năm
 6. 2 t phi nông PNN 112,63 112,63 112,63 112,63 112,63 nghi p 2.1 t OTC 77,95 77,20 75,71 75,71 75,71 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 77,95 77,20 75,71 75,71 75,71 th 2.2 t chuyên CDG 31,43 32,18 33,67 33,67 33,67 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,73 0,98 0,98 0,98 0,98 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 5,63 4,28 4,24 3,16 3,16 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 5,63 4,28 4,24 3,16 3,16 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS - - - - - ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t SKX - - - - - v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c CCC 25,06 26,91 28,44 29,52 29,52 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 21,24 21,62 23,10 23,10 23,10 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - - 2.2.4.3 t DNT 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 chuy n d n năng lư ng, truy n thông
 7. 2.2.4.4 t cơ s DVH 0,48 0,64 0,64 0,64 0,64 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 2,47 3,78 3,83 4,91 4,91 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT - - - - - d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - - - x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, TTN 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - nghi p khác 3 t chưa s CSD - - - - - d ng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t CM SD Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN - - - - - - nghi p chuy n sang phi
 8. nông nghi p 2 Chuy n i - - - - - - cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi PKT(a)/OTC 0,75 - 0,75 - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC 0,75 - 0,75 - - dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 0,75 - 0,75 - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c CCC/OTC - - - - - - ích công c ng
 9. 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i Mã Di n Phân theo t ng năm t thu h i tích Năm Năm Năm Năm Năm c n thu 2006 2007 2008 2009 2010 h i trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS - - - - - - tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 t phi nông NKN 5,46 - 2,85 1,53 1,08 - nghi p 2.1 t OTC 2,99 - 1,50 1,49 - - 2.1.1 t t i ONT - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 2,99 - 1,50 1,49 - - th 2.2 t chuyên CDG 2,47 - 1,35 0,04 1,08 -
 10. dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 2,47 - 1,35 0,04 1,08 - kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c CCC - - - - - - ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD - - - - - - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Sơn Nhì, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
 11. PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản