Quyết định số 466/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 466/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 466/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Tân Thành, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 466/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 466/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG TÂN THÀNH, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 71/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 594/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Tân Thành, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 98,51 100,0 98,51 100,0 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 0,49 0,50 0,44 0,44 NGHI P 1.1 t s n xu t nông SXN - - - -
  2. nghi p 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng th y NTS 0,49 100,0 0,44 100,0 s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - 1.5 t nông nghi p NKH - - - - khác 2 T PHI NÔNG PNN 98,02 99,50 98,07 99,56 NGHI P 2.1 t OTC 56,27 57,41 53,22 54,27 2.1.1 t t i nông thôn ONT - - - - 2.1.2 t t i ô th ODT 56,27 100,0 53,22 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 39,73 40,53 43,16 44,01 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS 0,22 0,55 0,77 1,79 công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA 0,22 0,55 0,22 0,51 ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 13,81 34,76 10,34 23,95 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, SKC 13,81 100,0 10,34 100,00 kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích CCC 25,48 64,13 31,83 73,74 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 22,88 89,80 24,22 76,09 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,24 0,94 0,24 0,75 2.2.4.3 t chuy n d n DNT - - - - năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,11 0,43 1,62 5,08
  3. 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,16 0,63 0,19 0,58 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 1,96 7,69 5,44 17,09 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT - - - - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,13 0,51 0,13 0,41 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT - - - - th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - - ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,47 1,50 1,45 1,48 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,55 0,56 0,25 0,55 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác 3 T CHƯA S CSD - - - - D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông NNP/PNN 0,05 nghi p 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong - n ib t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s PN0(a)/PN1(a) - d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s nghi p không kinh SN0/PN1(a) doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t có m c ích công c ng không thu CC0(a)/PN1(a)
  4. ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 4 t phi nông nghi p không ph i t PKT/OTC(a) 2,55 chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,55 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK/OTC 2,55 nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 0,05 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN - 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,05 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 12,70 2.1 t OTC 5,65 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 5,65 2.2 t chuyên dùng CDG 6,72 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK 6,72
  5. nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC - 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,30 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Tân Thành (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Thành, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Thành, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n tích 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 t t nhiên 1 t nông NNP 0,49 0,49 0,49 0,44 0,44 nghi p 1.1 t s n xu t SXN - - - - - nông nghi p 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi tr ng NTS 0,49 0,49 0,49 0,44 0,44 th y s n 2 t phi nông PNN 98,02 98,02 98,02 98,07 98,07 nghi p 2.1 t OTC 56,25 55,57 52,33 53,22 53,22 2.1.1 t t i nông ONT - - - - - thôn
  6. 2.1.2 t t i ô ODT 56,25 55,57 52,33 53,22 53,22 th 2.2 t chuyên CDG 39,75 40,76 44,00 43,16 43,16 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,23 0,77 0,77 0,77 0,77 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 13,81 11,44 14,68 10,34 10,34 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 13,81 11,44 14,68 10,34 10,34 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS - - - - - ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t SKX - - - - - v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c CCC 25,49 28,33 28,33 31,83 31,83 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 22,88 24,22 24,22 24,22 24,22 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 2.2.4.3 t chuy n DNT - - - - - d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 0,12 0,12 0,12 1,62 1,62 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 1,96 3,44 3,44 5,44 5,44 d c - ào t o
  7. 2.2.4.7 t cơ s th DTT - - - - - d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - - - x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, TTN 1,47 1,45 1,45 1,45 1,45 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,55 0,25 0,25 0,25 0,25 trang, nghĩa a 2.5 t sông su i SMN - - - - - và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - nghi p khác 3 t chưa s CSD - - - - - d ng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm CM SD 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP/PNN 0,05 - - - 0,05 chuy n sang phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông SXN/PNN 0,00 - - - - - nghi p 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng th y NTS/PNN 0,05 - - - 0,05 - s n 1.4 t làm mu i LMU/PNN - - - - - - 1.5 t nông nghi p NKH/PNN - - - - - - khác
  8. 2 Chuy n i cơ c u - - - - - - s d ng t trong n ib t nông nghi p 3 t phi nông PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông PKT(a)/OTC 2,55 - 1,71 - 0,84 - nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,55 - 1,71 - 0,84 4.1.1 t tr s cơ quan, CTS/OTC - - - - - - công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an CQA/OTC - - - - - - ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh CSK/OTC 2,55 - 1,71 - 0,84 - doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích CCC/OTC - - - - - - công c ng 4.2 t tôn giáo, tín TTN/OTC - - - - - - ngư ng 4.3 t nghĩa trang, NTD/OTC - - - - - - nghĩa a 4.4 t sông su i và SMN/OTC - - - - - - m t nư c CD 4.5 t phi nông PNK/OTC - - - - - - nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích Phân theo t ng năm t c n thu h i Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ k 2006 2007 2008 2009 2010 ho ch
  9. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 0,05 - - - 0,05 - 1.1 t s n xu t nông SXN - - - - - - nghi p 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,05 - - - 0,05 - 1.4 t làm mu i LMU - - - - - - 1.5 t nông nghi p khác NKH - - - - - - 2 t phi nông nghi p NKN 12,70 0,02 5,09 3,24 4,34 - 2.1 t OTC 5,65 0,02 2,39 3,24 - - 2.1.1 t t i nông thôn ONT - - - - - - 2.1.2 t t i ô th ODT 5,65 0,02 2,39 3,24 - - 2.2 t chuyên dùng CDG 6,72 - 2,37 - 4,34 - 2.2.1 t tr s cơ quan, CTS - - - - - - công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an CQA - - - - - - ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 6,72 - 2,37 - 4,34 - doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công CCC - - - - - - c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,02 - 0,02 - - - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,30 - 0,30 - - - a 2.5 t sông su i và m t SMN - - - - - - nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK - - - - - - khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t.
  10. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Thành, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản