Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 47/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KI M NNH K THU T MÁY MÓC, THI T BN, V T TƯ VÀ CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c ý ki n c a B Công - Thương t i Công văn s 0448/BTC-CT ngày 14/01/2008; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ki m nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn c thù chuyên ngành công nghi p ph i n p các kho n phí tương ng quy nh t i Bi u m c thu phí ki m nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn c thù chuyên ngành công nghi p ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Phí ki m nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn c thù chuyên ngành công nghi p là các kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: a. Cơ quan thu phí ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c qu n lý và thu phí theo ch quy nh. b. Cơ quan thu phí có trách nhi m n p vào ngân sách nhà nư c 10% (mư i ph n trăm) ti n phí thu ư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành.
  2. i u 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí, l phí không quy nh t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, cơ quan ư c B Công Thương giao nhi m v t ch c thu phí ki m nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn c thù chuyên ngành công nghi p và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). BI U M C THU PHÍ KI M NNH K THU T MÁY MÓC, THI T BN, V T TƯ VÀ CÁC CH T CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2008/Q -BTC ngày 03/7/2008 c a B trư ng B Tài chính) Thi t b M c thu TT ơn v Tên c tính k thu t ( ng) N i gia nhi t Công su t nh hơn 1163 kW 1 Thi t b 1.300.000 n u (1.000.000 kcal/gi ) Công su t t 1163kW n dư i 2326kW (1.000.000 n Thi t b 2.100.000 2.000.000 Kcal/h) Công su t t 2326kW n dư i 4561kW (2.000.000 n Thi t b 3.100.000 4.000.000 Kcal/gi )
  3. Thi t b M c thu TT ơn v Tên c tính k thu t ( ng) Công su t t 4561kW (4.000.000 Thi t b 4.500.000 Kcal/gi ) tr lên S n lư ng nh hơn 4.000 m Thi t b 2.000.000 tc/gi H th ng lò khí hoá than (s n S n lư ng t 4.000 m tc/gi n 2 lư ng tính theo Thi t b 2.800.000 dư i 8.000 m tc/gi m tc/gi ) S n lư ng t 8.000 m tc/gi tr Thi t b 4.500.000 lên Thi t b lưu hoá Các lo i không phân bi t dung 3 Thi t b 450.000 l p ô tô tích ư ng kính trong dư i 25 mm Cái 40.000 ư ng kính trong t 25mm n Cái 80.000 4 Van an toàn dư i 50mm ư ng kính trong t 50mm tr Cái 130.000 lên ư ng kính ng nh hơn 800mm 10m 1.650.000 Tuy n ng áp ư ng kính ng t 800mm n 10m 2.600.000 5 l c nhà máy dư i 2.000mm thu i n ư ng kính ng t 2.000mm tr 10m 3.500.000 lên Xe thang nâng 6 Không phân bi t t i tr ng Thi t b 1.500.000 ngư i T i tr ng nâng t 5.000N n Thi t b 1.100.000 dư i 30.000N 7 Xe nâng hàng T i tr ng nâng t 30.000N n Thi t b 1.650.000 dư i 75.000N T i tr ng nâng t 75.000N tr lên Thi t b 1.900.000 T i tr ng nâng t 5.000N n Thi t b 750.000 dư i 30.000N Palăng xích kéo 8 T i tr ng nâng t 30.000N n tay Thi t b 1.400.000 dư i 75.000N T i tr ng nâng t 75.000N tr lên Thi t b 1.800.000 T i tr ng t 10.000N tr lên và Thi t b 1.900.000 9 T i, Tr c t i góc nâng t 25 n dư i 35 T i tr ng t 10.000N tr lên và Thi t b 2.350.000
  4. Thi t b M c thu TT ơn v Tên c tính k thu t ( ng) góc nâng t 35 n 90 S c nâng t 10.000N n dư i Thi t b 1.600.000 10 Cơ c u thu l c 200.000N S c nâng t 200.000N tr lên Thi t b 2.100.000 C t ch ng ơn không phân bi t Thi t b 150.000 áp l c Giá ch ng thu l c lo i 02 c t C t, dàn ch ng Thi t b 500.000 ơn không phân bi t áp l c thu l c s 11 d ng trong khai Giá ch ng thu l c lo i 04 c t Thi t b 570.000 thác h m lò ơn không phân bi t áp l c Dàn ch ng thu l c Thi t b 670.000 Giá, khung di ng Thi t b 280.000 Máy bi n áp Công su t dư i 180KVA Thi t b 1.000.000 12 phòng n Công su t t 180KVA tr lên Thi t b 1.400.000 Công su t dư i 10KW Thi t b 500.000 ng cơ i n Công su t t 10KW n dư i 13 Thi t b 550.000 phòng n 100KW Công su t t 100KW tr lên Thi t b 1.050.000 Không phân bi t công su t (t Thi t b phân i n, c u dao, kh i ng t , át-to- Cái 900.000 14 ph i óng, c t mát…) phòng n Máy c t phòng n các lo i Cái 1.400.000 Thi t b i u khi n phòng n : 15 h p nút b m Không phân bi t công su t Cái 60.000 i u khi n phòng n Máy phát i n Công su t dư i 100KVA Cái 1.050.000 16 phòng n Công su t t 100KVA tr lên Cái 1.450.000 Rơle rò i n Phòng n cao áp Cái 500.000 17 phòng n Phòng n h áp Cái 450.000 Thi t b thông 18 i n tho i phòng n Cái 50.000 tin phòng n Cáp i n l c Hi u i n th dư i 1140V S i 55.000 19 phòng n Hi u i n th t 1140V tr lên S i 260.000
  5. Thi t b M c thu TT ơn v Tên c tính k thu t ( ng) èn chi u sáng 20 Không phân bi t tham s Cái 70.000 phòng n 21 Máy kh u than Không phân bi t công su t Cái 6.000.000 H th ng thi t b s n xu t ch a và v n chuy n các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và hoá ch t nguy hi m c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p: Dung tích nh hơn 10m Thi t b 1.150.000 Dung tích t 10m n dư i Thi t b 2.050.000 50m Bình b n Dung tích t 50m n dư i Thi t b 4.400.000 22 200m Dung tích t 200m tr lên Thi t b 7.700.000 H th ng ư ng ng d n có m 14.000 ư ng kính dư i 200mm ư ng ng H th ng ư ng ng d n có m 24.000 ư ng kính t 200mm tr lên Máy n mìn i n phòng n Cái 350.000 Máy n mìn không phân bi t tham s 23 i n Máy n mìn i n không phòng Cái 330.000 n không phân bi t tham s Máy ki m tra 24 Không phân bi t tham s Cái 350.000 i n tr kíp mìn Máy ki m tra 25 m ng n mìn Không phân bi t tham s Cái 420.000 i n H Kh i lư ng dư i 50 t n 25.200.000 th ng Kh i lư ng t 50 t n n dư i H 29.200.000 Cánh phai p 100 t n th ng 26 thu i n Kh i lư ng t 100 t n n dư i H 33.200.000 200 t n th ng H Kh i lư ng t 200 t n tr lên 36.700.000 th ng
  6. Ghi chú: M c thu phí ki m nh máy kh u than ch tính riêng cho vi c ki m nh t ng th máy sau khi ã ki m nh các thi t b i n phòng n ơn l trong máy./.
Đồng bộ tài khoản