Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 47/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C BÁN U GIÁ HÀNG HÓA, TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C, TÀI S N Ư C XÁC L P QUY N S H U NHÀ NƯ C VÀ CÁC TÀI S N HÀNG HÓA KÊ BIÊN PHÁT MÃI THEO QUY T NNH X LÝ C A CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N (TR TÀI S N LÀ NHÀ, T) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c; Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính; Căn c Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Căn c Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 627/STC-CS ngày 16 tháng 01 năm 2009 v phê duy t Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung công qu nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c, tài s n kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có th m quy n và ý ki n c a S Tài chính, S Tư pháp t i cu c h p ngày 19 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung qu nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n (tr tài s n là nhà, t). Căn c Quy ch này, H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c c a thành ph và c a qu n - huy n tri n khai các ho t ng bán u giá. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 38/2001/Q -UB ngày 07 tháng 5 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung công qu nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; bãi b các quy nh trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Ch t ch H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c thành ph , qu n - huy n, Giám c Công an thành ph , Giám c S Công Thương, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , C c trư ng C c H i quan, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph , Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm thành ph , Giám c Xí nghi p Ph c v k thu t thương m i m t t Tân Sơn Nh t, Giám c Công ty TNHH D ch v hàng hóa Tân Sơn Nh t, Giám c các C ng bi n t i thành ph H Chí Minh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th H ng QUY CH T CH C BÁN U GIÁ HÀNG HÓA, TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C, TÀI S N Ư C XÁC L P QUY N S H U NHÀ NƯ C VÀ CÁC TÀI S N HÀNG HÓA KÊ BIÊN PHÁT MÃI THEO QUY T NNH X LÝ C A CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N (TR TÀI S N LÀ NHÀ, T) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh c th v trình t , th t c t ch c bán u giá công khai tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n (tr tài s n là nhà, t). i u 2. H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c thành ph , qu n - huy n (g i t t là H i ng nh giá và bán u giá) b trí l ch c th ph i h p th c hi n các bư c: 1. L p danh m c hàng hóa ã x lý t ch thu, ã xác l p quy n s h u nhà nư c. 2. Ph i h p v i cơ quan x lý t ch thu và các ngành ch c năng t ch c ki m tra ánh giá xác nh t l ch t lư ng còn l i c a tài s n sung công qu nhà nư c và d ki n m c giá kh i i m. i v i các tài s n như: xe ô tô, thi t b c ch ng chuyên dùng, dư c phNm, m phNm, hóa ch t… s trưng c u giám nh c a cơ quan chuyên môn có ch c năng n u xét th y c n thi t. i u 3. H i ng nh giá và bán u giá có trách nhi m
  3. 1. Xác nh ch t lư ng và m c giá kh i i m cho các m t hàng, lô hàng bán u giá, quy nh i tư ng tham gia u giá, th ng nh t n i dung, k ho ch t ch c cu c bán u giá ăng báo và niêm y t. 2. Thông báo công khai trên báo Sài Gòn Gi i Phóng hai kỳ, m i kỳ cách nhau 3 ngày, ng th i thông tin trên website c a S Tài chính ( i v i H i ng nh giá và bán u giá thành ph ), trên m ng Internet c a ơn v (n u có) v vi c t ch c bán u giá. Trong trư ng h p c n thi t, H i ng nh giá và bán u giá ư c y quy n cho các ơn v có ch c năng bán u giá tài s n c a nhà nư c th c hi n vi c bán u giá. i u 4. H i ng nh giá và bán u giá ho c ơn v có ch c năng bán u giá tài s n nhà nư c (trong trư ng h p ư c y quy n) ti n hành: 1. Ti p nh n h sơ ăng ký tham gia u giá, h sơ c th g m: 1.1. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có i u ki n tham gia u giá các m t hàng có liên quan (b n sao có d u công ch ng ho c sao y ch ng th c c a c p qu n - huy n). 1.2. Công văn tham gia u giá. 1.3. Gi y gi i thi u ngư i i di n cho t ch c tham gia u giá. H sơ tham gia u giá ph i ư c thông qua H i ng nh giá và bán u giá xét duy t i tư ng, thành ph n tham gia u giá, trư c khi bán u giá. 2. Thu phí u giá i v i ngư i tham gia u giá, ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Kho n thu này không hoàn tr cho ngư i n p, dùng chi phí cho vi c t ch c bán u giá, g m: chi phí niêm y t, thông báo công khai vi c t ch c bán u giá, chi phí t ch c ăng ký mua tài s n bán u giá, chi phí in n, photo h sơ u giá, chi phí trưng bày cho xem tài s n, chi phí t ch c phiên u giá, chi phí bàn giao tài s n… và ư c quy t toán nh kỳ hàng năm. 3. Thu ti n t trư c: Ngư i tham gia u giá ph i n p m t kho n ti n t trư c b ng 5 (năm) % trên m c giá kh i i m c a t ng lô hàng mà mình mu n tham gia u giá. Trong trư ng h p ngư i mu n tham gia u giá ã n p kho n ti n t trư c nhưng sau ó không d t i bu i u giá mà không có lý do chính áng (lý do chính áng c th như b tai n n, b nh c p c u, ch t…) thì kho n ti n t trư c ó s ư c x lý t ch thu n p vào ngân sách Nhà nư c. H i ng ch gi i quy t cho ngư i ăng ký d u giá ư c rút l i ti n t trư c trong kho ng th i gian còn ư c phép n p ti n t trư c theo thông báo trong k ho ch t ch c bán u giá. Quá th i h n óng ti n t trư c, m i trư ng h p ngư i tham gia u giá xin rút l i ti n t trư c s không ư c gi i quy t. Phí u giá và ti n t trư c c a ngư i tham gia u giá ư c n p ch m nh t là m t ngày trư c khi t ch c bán u giá. Trong trư ng h p ngư i ã n p ti n t trư c mua ư c tài s n bán u giá thì kho n ti n t trư c ư c tr vào giá mua; n u không mua ư c, thì kho n ti n t trư c ư c tr l i cho ngư i n p ngay sau khi cu c bán u giá k t thúc, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 5. i v i trư ng h p hàng hóa t ch thu (hàng hóa t m gi , kê biên v.v…) ư c H i ng nh giá và bán u giá y quy n cho cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x lý b o qu n t i kho c a ơn v , cơ quan ư c y quy n b o qu n hàng hóa s t ch c hư ng d n cho các ơn v ăng ký d u giá n xem hàng t i a i m b o qu n tài s n bán u giá.
  4. Chương II TH T C CU C BÁN U GIÁ i u 6. N i dung cu c bán u giá 1. T Thư ng tr c bán u giá (do H i ng nh giá và bán u giá thành l p) s tr c ti p i u hành bu i bán u giá. Cơ c u T Thư ng tr c bán u giá có T trư ng là i di n S Tài chính thành ph ho c Phòng Tài chính - K ho ch qu n - huy n và T phó là i di n ngành có tài s n t ch thu. T Thư ng tr c bán u giá s phân công: a) Thư ký ghi biên b n cu c bán u giá (do S Tài chính thành ph , Phòng Tài chính - K ho ch qu n - huy n m trách). b) Ngư i i u hành cu c bán u giá (do T trư ng hay T phó thay phiên nhau m nhi m). 2. T Thư ng tr c bán u giá s ti n hành: a) Gi i thi u các thành ph n d bu i u giá. b) i m danh các ơn v tham gia u giá theo t ng lô hàng (nh ng ngư i ã ăng ký và n p kho n ti n t trư c i v i lô hàng). c) Gi i thi u tên tài s n bán u giá. d) Ph bi n quy ch bán u giá, th th c n p ti n sau khi khách hàng trúng u giá, th i gian thanh toán ti n và bàn giao tài s n. ) Gi i áp th c m c c a khách hàng (n u có). i u 7. N i quy bu i u giá 1. M i ơn v tham gia u giá ư c tham d t i cu c bán u giá t i a không quá hai ngư i. Ngư i cùng ơn v ch ư c trao i n i b , không ư c trao i v i ơn v khác, không ư c s d ng i n tho i di ng trao i trong phòng bán u giá. Các ơn v tham gia u giá mang theo gi y gi i thi u và ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c gi i thi u và m t kho n ti n t trư c tương ng v i ph n trăm giá tr c a lô hàng (kho n ti n này do S Tài chính hư ng d n) n p b sung ti n t trư c ( i v i khách hàng trúng u giá) cho T Thư ng tr c bán u giá. 2. Hình th c t ch c bán u giá: u giá công khai, tr c ti p b ng l i nói và t ch c làm nhi u vòng. Th i gian tham gia tr giá cho m i vòng thi u là ba phút. a) Ngư i i u hành nh c l i giá kh i i m c a lô hàng trư c khi u giá, m c chênh l ch t i thi u cho m i l n tr giá (n c giá) và m i nh ng ngư i tham gia u giá b t u tr giá. b) Ngư i tham gia u giá trư c khi tr giá ph i ưa cao s th t và tr giá mình mu n mua tr c ti p b ng l i nói. c) Ngư i i u hành nh c l i s th t c a ngư i tham gia u giá và giá c a ngư i v a tr giá. d) Giá tr sau ph i cao hơn giá tr trư c k ó t i thi u b ng 1% tr giá kh i i m c a lô hàng (n c giá).
  5. ) i v i m i lô hàng, khách hàng ph i tham gia u giá ngay t u. Trư ng h p b m t vòng thì m t quy n tham gia u giá các vòng sau. e) Trư ng h p n u ngay vòng u u tiên, sau 03 phút, n u t t c các ơn v tham gia u giá không phát giá thì s b t ch thu toàn b ti n t trư c c a t t c các ơn v ăng ký u giá. N u nh ng giây cu i cùng c a m t vòng thi u có nhi u khách hàng phát giá cùng m t lúc, T Thư ng tr c bán u giá s ghi nh n t t c và l n lư t m i các khách hàng tr giá dù có quá th i gian quy nh (03 phút). g) Trư ng h p vòng thi u, cu i cùng ch còn hai ơn v phát giá, Ngư i i u hành bán u giá s công b tên ngư i trúng u giá, n u sau 03 l n nh c l i giá ngư i ã tr cao nh t (m i l n cách nhau 20 giây), ơn v th hai ( ang phát m c giá th p hơn) không ch u ti p t c phát giá; ơn v này không có quy n khi u n i v vi c không trúng u giá. h) T i cu c bán u giá, n u ngư i ã tr giá cao nh t rút l i giá ã tr trư c khi ngư i i u hành cu c bán u giá công b ngư i mua ư c tài s n thì cu c bán u giá v n ti p t c và b t u t giá c a ngư i tr li n k trư c ó. Ngư i rút l i giá ã tr không ư c tham gia tr giá và kho n ti n t trư c 5% trên giá kh i i m s b t ch thu n p ngân sách nhà nư c (theo i u 20 c a Ngh nh s 05/2005/N -CP). i) Trong quá trình u giá, ngư i tham gia u giá ph i gi tr t t chung, không ư c thương lư ng trao i l n nhau. k) T trư ng có quy n t m ngưng bu i u giá, l p biên b n x lý trong các trư ng h p sau: - Khách hàng có ý nh c n tr , ngăn c n, phá r i quy n u giá c a khách hàng khác s ư c nh c nh , n u ti p t c vi ph m, s b tru t quy n tham d u giá. - Khách hàng có hành vi mua chu c, h i l , c u k t v i nhân viên trong t bán u giá lo i tr khách hàng khác, dìm giá s b tru t quy n d u giá. - Trư ng h p rút l i giá ã tr , x lý như ã nêu ph n trên (theo i u 20 c a Ngh nh s 05/2005/N -CP). - N u phát hi n có hi n tư ng c u k t gi a các khách hàng dìm giá trong bu i u giá. i u 8. Trư ng h p sau khi xem hàng, lô hàng bán u giá ch có m t khách hàng ăng ký tham gia u giá, H i ng s gi i quy t bán cho ơn v này theo giá kh i i m u giá c a lô hàng. N u ơn v t ch i không mua lô hàng ã ăng ký ho c v ng m t, H i ng s t ch thu ti n t trư c c a ơn v theo Quy ch này, cu c bán u giá xem như không thành. Trư ng h p sau khi xem hàng, n u m t lô hàng nào ó không có ơn v nào n p ti n t trư c thì xem như k ho ch u giá lô hàng ó không thành, H i ng s l i xem xét i u ch nh giá kh i i m và ti p t c ưa ra ăng báo bán u giá t t i. i u 9. Hóa ơn bán hàng t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n... th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 10. i v i khách hàng trúng u giá Ngoài ti n t trư c (5% trên m c giá kh i i m c a lô hàng) sau khi k t thúc ph n u giá c a lô hàng ó, khách hàng ph i n p b sung thêm m t kho n ti n t trư c trên m c giá kh i i m c a lô hàng. Căn c vào tình hình th c t vi c bán u giá tài s n t ch thu sung qu nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n, hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; căn c vào B Lu t Dân s năm 2005, giao S Tài chính hư ng d n H i ng
  6. nh giá và bán u giá thành ph , qu n - huy n vi c thu thêm kho n ti n t trư c i v i khách hàng trúng u giá lô hàng. Khách hàng trúng u giá sau ó t ch i mua ngay t i bu i bán u giá ho c không n p b sung ngay kho n ti n t trư c trên m c giá kh i i m c a lô hàng thì s b t ch thu s ti n t trư c (5% trên m c giá kh i i m c a lô hàng). ng th i b ch tài v i hình th c không ư c tham gia u giá ba l n k ti p. Chương III TH T C SAU KHI CÓ K T QU CU C BÁN U GIÁ i u 11. T Thư ng tr c bán u giá s m i ngư i trúng u giá mua ư c lô hàng ký tên vào biên b n u giá v i s ch ng ki n c a hai khách hàng khác. Sau ó, T Thư ng tr c s hoàn tr ti n t trư c cho nh ng ngư i có tham gia u giá nhưng không mua ư c lô hàng. Khách hàng trúng u giá s ư c c p biên nh n n p ti n t trư c (s tr vào giá tr lô hàng). i u 12. Trong vòng 20 ngày, k t ngày t ch c cu c bán u giá, ngư i mua ư c lô hàng u giá có trách nhi m liên h v i H i ng nh giá và bán u giá ký h p ng mua bán, n p ti n và l p th t c nh n hàng. 1. N u quá 20 ngày, k t ngày ơn v trúng u giá, ơn v không l p th t c ký h p ng mua bán, không n p s ti n còn l i nh n hàng, H i ng s t ch thu toàn b s ti n t trư c và n p vào ngân sách nhà nư c, ng th i ơn v b ch tài dư i hình th c không ư c tham gia u giá 3 l n k ti p. H i ng s có văn b n thông báo cho ngư i tr giá li n k (nhưng không th p hơn 3 n c giá so v i giá trúng u giá) ư c mua lô hàng này. N u trong vòng 5 ngày ngư i tr giá li n k có văn b n ho c không có văn b n phúc áp vi c mua ho c t ch i mua lô hàng, H i ng s xem xét l i c i m và tính ch t c a lô hàng quy t nh giá kh i i m và tái bán u giá. 2. Khách hàng sau khi thanh toán 100% tr giá trúng u giá c a lô hàng nhưng vì m t lý do nào ó ngh h y h p ng s ưa ra Tòa Kinh t gi i quy t theo pháp lu t hi n hành. Toàn b s ti n ã n p theo tr giá trúng u giá c a lô hàng s ư c t m gi ch phán quy t c a Tòa án. i u 13. Trư ng h p hàng bán u giá ư c y quy n b o qu n t i kho c a cơ quan xu t ra quy t nh t ch thu (hàng t n ng t i các c ng bi n, hàng hóa hành lý không ngư i nh n c a sân bay…), vi c thanh lý h p ng mua bán tài s n và cung c p h sơ l p th t c chuy n quy n s h u ( i v i phương ti n v n chuy n n u có) do cơ quan ra quy t nh x lý hàng hóa theo dõi th c hi n và báo cáo S Tài chính thành ph , Phòng Tài chính - K ho ch qu n - huy n. Trư ng h p hàng t ch thu ã thu h i v Kho Tài chính: H i ng nh giá và bán u giá tr c ti p ki m tra vi c thanh lý h p ng và cung c p h sơ l p th t c chuy n quy n s h u (n u có). Chương IV QU N LÝ VÀ S D NG CÁC KHO N THU BÁN U GIÁ TÀI S N i u 14. Vi c m s theo dõi thu chi và quy t toán s ư c báo cáo nh kỳ sau m i t bán u giá; ngành tài chính và cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x lý t ch thu hàng hóa ph i h p báo cáo k t qu qu n lý và x lý tài s n sung qu nhà nư c báo cáo v i ngành d c c p trên. i v i hàng hóa tài s n là v t ch ng v án, kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n, vi c m s theo dõi thu chi và báo cáo quy t toán th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 15. M t s v n khác 1. H i ng nh giá và bán u giá làm vi c theo tính ch t kiêm nhi m và có trách nhi m mb o th i gian gi i quy t, x lý hàng hóa bán u giá t 30 - 60 ngày (tùy lo i hàng).
  7. 2. i v i vi c giao nh n tài s n ho c y quy n b o qu n tài s n tùy tình hình th c t (căn c a i m, tính ch t c a các lô hàng), H i ng s xem xét quy t nh c th . Vi c này s ư c ghi vào biên b n h p H i ng nh kỳ. Chương V T CH C TH C HI N i u 16. Quy ch này ư c áp d ng k t ngày Quy t nh có hi u l c và giao cho H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu nhà nư c thành ph , qu n - huy n t ch c th c hi n. i u 17. Giám c S Tài chính thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các thành viên H i ng có trách nhi m thi hành Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản