Quyết định số 470/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 470/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 470/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc tại huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 470/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 470/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÀI GÒN - KINH BẮC TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 24TT - TNMT ngày 29/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc được thuê đất theo Quyết định số 798/QÐ-CT ngày 25/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 63.338,9m2 (Sáu mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi tám, phẩy chín m2 ). + Mục đích sử dụng: Xây dựng Khu liên hợp sản xuất cấu kiện vật liệu xây dựng. + Ðịa điểm: xã Phương Liễu - huyện Quế Võ (Khu công nghiệp liền kề khu công nghiệp Quế Võ). + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 25/5/2055. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu, Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản