Quyết định Số: 472/QĐ-BXD

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 472/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 Số: 472/QĐ-BXD QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 472/QĐ-BXD

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 472/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 22 hàng tháng về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận:
 2. - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KH&ĐT; - Như điều 3; Nguyễn Hồng Quân - Lưu VP, Vụ KHTC. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP NGÀY 06/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 472 /QĐ- BXD ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Thời Đơn vị phối gian STT Nội dung Đơn vị chủ trì Sản phẩm hợp hoàn thành I Tập trung kiềm chế lạm phát 1 Thành lập Tổ Vụ KTXD Các Cục, Vụ Tháng Quyết thường trực theo và đơn vị có 4/2010 định dõi, đề xuất biện liên quan thành lập pháp xử lý những Tổ ảnh hưởng do thường biến động của giá trực và vật liệu xây dựng Quy chế và bất động sản hoạt động 2 Rà soát tình hình Vụ VLXD Vụ KHTC Quý Báo cáo thực hiện các dự II/2010 kết quả rà án đầu tư và soát và đề năng lực của các xuất các nhà máy sản xuất giải pháp xi măng, vật liệu xây dựng; đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng, đặc biệt là xi
 3. măng. 3 Chỉ đạo Tổng Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị công ty Công 4/2010 của Bộ nghiệp Xi măng trưởng Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng thuộc Bộ đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 4 Chỉ đạo các Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị doanh nghiệp sản 4/2010 của Bộ xuất VLXD trưởng thuộc Bộ tập trung kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, tiết kiệm và giảm tối đa các chi phí trung gian để giảm giá thành, tích cực tham gia vào việc bình ổn thị trường, không được tăng giá bất hợp lý 5 Chỉ đạo các Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị doanh nghiệp sản 4/2010 của Bộ xuất VLXD trưởng thuộc Bộ tổ chức tốt, hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối để ngăn chặn tình trạng đầu cơ; thực hiện công khai, minh bạch giá bán và tỷ lệ
 4. chiết khấu cho các đại lý, nhất là đối với xi măng. 6 Công bố chỉ số Viện KTXD Vụ KTXD Hàng Chỉ số giá xây dựng quý giá xây hàng quý phục dựng vụ cho công tác hàng quý quản lý chi phí đầu tư xây dựng đặc biệt là phục vụ cho công tác thanh toán các hợp đồng xây dựng, tạo sự minh bạch về giá cả xây dựng trên thị trường 7 Tổ chức kiểm tra Cục VP BCĐ TW Tháng Báo cáo tình hình thực QLN&TTBĐS về CS nhà ở & 5/2010 Chính phủ hiện các dự án TTBĐS; phát triển nhà và TTXD và các khu đô thị mới; đơn vị có liên đề xuất các giải quan pháp bình ổn thị trường bất động sản, chống đầu cơ và tăng giá bất hợp lý 6 Chỉ đạo các đơn Vụ KHTC Tháng Chỉ thị vị thuộc Bộ 4/2010 của Bộ nghiêm túc thực trưởng hiện các giải pháp nhằm thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng II Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế
 5. nhập siêu 1 Ban hành Danh Vụ VLXD Tháng Quyết mục các các sản 6/2010 định của phẩm vật liệu Bộ trưởng xây dựng, thiết bị xây dựng trong nước đã sản xuất được, thay thế hàng nhập khẩu trong các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách do Bộ xây dựng quản lý 2 Đề xuất danh Vụ VLXD Tháng Danh mục mục các sản 7/2010 các sản phẩm vật liệu phẩm xây dựng, thiết bị VLXD, xây dựng trong thiết bị nước đã sản xuất xây dựng được, không không khuyến khích khuyến nhập khẩu và khích được ưu tiên sử nhập khẩu dụng trong các gửi Bộ dự án công trình Công sử dụng nguồn thương vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ. 3 Chỉ đạo các Vụ VLXD Vụ KHTC Tháng Chỉ thị doanh nghiệp 4/2010 của Bộ thuộc Bộ đẩy trưởng mạnh thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm. 4 Tổ chức kiểm tra TTXD Vụ VLXD, Vụ Báo cáo việc thực hiện KHCN, Vụ PC kết quả Thông tư số kiểm tra 11/2009/TT- BXD ngày
 6. 18/6/2009 của Bộ XD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá kính xây dựng và Thông tư số 01/2010/TT- BXD ngày 08/01/2010 của Bộ XD quy định công tác quản lý chất lượng clinker xi măng pooclăng thương phẩm tại các cảng nhập 5 Tiếp tục nghiên Vụ VLXD Vụ KHCN Quý II Thông tư cứu, ban hành và Quý và các các hàng rào kỹ III/2010 văn bản thuật để quản lý của Bộ chất lượng hàng Xây dựng nhập khẩu và bảo hộ cho các loại sản phẩm vật liệu xây dựng cần thiết, hạn chế tối đa việc nhập khẩu các sản phẩm trong nước đã sản xuất được 6 Chỉ đạo các Vụ KHTC Tháng Chỉ thị doanh nghiệp 4/2010 của Bộ thuộc Bộ tăng trưởng cường công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng
 7. III Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh 1 Rà soát kế hoạch Vụ KHTC Tháng Báo cáo sản xuất kinh 5/2010 kết quả rà doanh và đầu tư soát phát triển của các đơn vị trực thuộc Bộ; theo dõi và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 14 - 15% trong năm 2010. 2 Kiểm tra, giám Vụ KHTC Tháng Báo cáo sát tình hình thực 6/2010 điều chỉnh hiện các dự án kế hoạch đầu tư sử dụng vốn vốn NSNN để đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đã bố trí cho các dự án trong kế hoạch năm 2010; rà soát, điều chuyển vốn từ các công trình không có khả năng thực hiện hoặc có khối lượng thực hiện thấp sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoặc có
 8. khối lượng thực hiện lớn nhưng vốn bố trí còn thấp. 3 Theo dõi tiến độ, Vụ QLHĐXD Vụ KHTC Hàng Báo cáo chất lượng, các tháng định kỳ vấn đề phát sinh và đột đối với các dự án xuất trọng điểm do Bộ làm chủ đầu tư và đề xuất hướng giải quyết 4 Lập phương án Ban Đổi mới Vụ TCCB, Tháng Phương tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp 8/2010 án trình lại các doanh Vụ KHTC TTCP phê nghiệp thuộc Bộ duyệt Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 5 Hướng dẫn các Vụ KTXD Thường Văn bản Bộ, Ngành và xuyên hướng các địa phương, dẫn các chủ đầu tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hướng dẫn, giải đáp các vấn đề về kinh tế xây dựng thông qua trang Web của Bộ và do Cổng thông tin điện tử của Chính phủ gửi về. 6 Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, đề xuất các giải pháp để đẩy
 9. nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trong đó có: 6.1 Đề án đổi mới cơ Vụ Pháp chế Tháng Đề án chế quản lý dự 10/2010 trình án đầu tư xây TTCP phê dựng công trình duyệt 6. 2 Thông tư hướng Viện KTXD Tháng Thông tư dẫn lập và quản 5/2010 hướng lý chi phí đầu tư dẫn xây dựng 6.3 Thông tư hướng Vụ KTXD Tháng Thông tư dẫn về lập và 10/2010 hướng quản lý chi phí dẫn đồ án quy hoạch xây dựng 6.4 Thông tư hướng Viện KTXD Tháng Thông tư dẫn xác định các 6/2010 hướng chỉ tiêu đánh giá dẫn thị trường bất động sản 6.5 Thông tư hướng Viện KTXD Tháng Thông tư dẫn lập và quản 5/2010 hướng lý chi phí máy dẫn xây dựng. 6.7 Thông tư hướng Vụ KTXD Tháng Thông tư dẫn điều chỉnh 6/2010 hướng giá hợp đồng xây dẫn dựng 6.8 Thông tư hướng Viện KTXD Tháng Thông tư dẫn kiểm soát chi 6/2010 hướng phí trong đầu tư dẫn xây dựng công trình. 7 Tiếp tục đẩy Tổ Đề án 30 Các đơn vị liên mạnh cải cách, VP Bộ quan đơn giản hoá các
 10. thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất sinh doanh và đầu tư phát triển IV Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho phát triển KT-XH và Bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu phát triển KT-XH 1 Hoàn thành Theo Chương Theo Theo Chương trình xây trình xây dựng Chương Chương dựng văn bản VBQPPL đã trình đã trình xây QPPL năm 2010, ban hành ban dựng bảo đảm tiến độ hành VBQPPL đã ban hành 2 Đề án nâng cao Vụ KTXD Tháng Đề án năng lực quản lý 10/2010 hợp đồng xây dựng do WB tài trợ. 3 Đề án tăng Cục Giám định Tháng Đề án cường năng lực 5/2010 trình kiểm định chất TTCP phê lượng công trình duyệt xây dựng 4 Đề án Đào tạo Học viện Cán Vụ TCCB và Tháng bồi dưỡng, nâng bộ quản lý xây các Cục, Vụ, 3/2010 cao năng lực dựng và đô thị đơn vị liên quản lý xây dựng quan và phát triển đô thị đối với công
 11. chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị giai đoạn 2010-2015 5 Đề án Chiến lược Cục Tháng Đề án và quy hoạch QLN&TTBĐS 12/2010 trình phát triển nhà ở TTCP đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 6 Chương trình Cục Tháng Dự thảo ĐTXD nhà ở QLN&TTBĐS 4/2010 Chương sinh viên giai trình trình đoạn 2011-2015 TTCP 7 Đề án Thành lập Cục Tháng Đề án Quỹ tiết kiệm QLN&TTBĐS 10/2010 trình nhà ở TTCP 8 Đề án Chương Cục PTĐT Tháng Đề án trình khung phát 6/2010 trình triển đô thị quốc TTCP gia 9 Đề án nghiên cứu Cục PTĐT Tháng Đề án phát triển các đô 12/2010 trình thị Việt nam ứng TTCP phê phó với biến đổi duyệt khí hậu 10 Đề án “Nghiên Viện Tháng Đề án cứu mô hình quy KTQHĐT&NT 4/2010 trình hoạch xây dựng TTCP phê nông thôn mới” duyệt 11 Xây dựng Cục PTĐT Tháng Chương trình 8/2010 nâng cấp đô thị và kế hoạch phân khai nguồn vốn nâng cấp theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009
 12. của TTCP 12 Chương trình Cục PTĐT Tháng ứng dụng hệ 12/2010 thống thông tin địa lí phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị 13 Quy hoạch phát Vụ VLXD Tháng Dự án triển công nghiệp 6/2010 trình xi măng đến năm TTCP phê 2015, tầm nhìn duyệt đến năm 2025 14 Tổ chức triển Vụ VLXD khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 15 Chỉ đạo tổ chức Vụ KTQHXD thực hiện, rà soát các quy hoạch vùng lãnh thổ, vùng liên tỉnh, các chuỗi đô thị theo các tuyến giao thông huyết mạch 16 Tổ chức thực Vụ KTQHXD Theo Đề án, đồ hiện Quyết định tiến độ án trình số 193/QĐ-TTg đã được TTCP phê ngày 02/02/2010 phê duyệt của TTCP phê duyệt duyệt “Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”; 17 Đề xuất các cơ Cục Tháng Tờ trình
 13. chế, chính sách QLN&TTBĐS 6/2010 TTCP và cải tạo chung cư dự thảo cũ Quyết định 18 Xây dựng kế Cục Văn phòng Ban Tháng Tờ trình hoạch vốn cho QLN&TTBĐS chỉ đạo TW về 5/2010 Thủ chương trình xây CS nhà ở & tướng dựng ký túc xá TTBĐS Chính phủ sinh viên, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho người nghèo theo các Quyết định 65; 66; 67/2009/QĐ- TTg ngày 24/4/2009 và Quyết định 167/2008/QĐ- TTg. 18 Kiểm tra, đôn Cục Văn phòng Ban Tháng Báo cáo đốc, triển khai QLN&TTBĐS chỉ đạo TW về 5/2010 sơ kết, các việc liên CS nhà ở & đánh giá quan đến TTBĐS kết quả Chương trình xây thực hiện dựng cụm tuyến giai đoạn và nhà ở ĐBSCL II của giai đoạn II và Chương chuẩn bị tổ chức trình Hội nghị sơ kết, đánh giá Chương trình. 19 Tổ chức thực Cục Hạ tầng Các Bộ, Theo Hướng hiện Chương kỹ thuật Ngành, địa tiến độ dẫn triển trình quốc gia phương được khai thực chống thoát, thất phê hiện Dự thu nước sạch duyệt án sau khi được TTCP phê duyệt
 14. 20 Tổ chức thực Cục Hạ tầng Các Bộ, Theo hiện Chương kỹ thuật Ngành, địa tiến độ trình xử lý chất phương được thải rắn sinh hoạt phê đô thị áp dụng duyệt công nghệ hạn chế chôn lấp sau khi được TTCP phê duyệt 21 Rà soát, đề xuất Vụ Pháp chế Cục Tháng Báo cáo các giải pháp QLN&TTBĐS, 11/2010 rà soát và nâng cao vai trò Cục GĐ, Vụ đề xuất quản lý năng lực KHCN, các giải hành nghề của KTXD, pháp các tổ chức cá QLHĐXD nhân hoạt động trong các lĩnh vực của ngành xây dựng 22 Tổng kết đánh Vụ KHTC Các đơn vị Tháng Báo cáo giá tình hình thực thuộc Bộ 8/2010 tổng kết hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý giai đoạn 2006-2010, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2011-2015. V Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền 1 Tuyên truyền, Báo Xây dựng, Các Cục, Vụ Thường phổ biến, quán Tạp chí Xây và đơn vị thuộc xuyên triệt sâu rộng các dựng Bộ, các hiệp nội dung và tinh hội, hội nghề thần Nghị quyết nghiệp số 18/NQ-CP
 15. ngày 06/4/2010 của Chính phủ để thống nhất nhận thức, thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp Chính phủ đề ra; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn ngành Xây dựng VI Về tổ chức thực hiện Theo chức năng, Các Cục, Vụ, nhiệm vụ được đơn vị thuộc giao, các Cục, Bộ Vụ và đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng
Đồng bộ tài khoản