Quyết định số 4868/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 4868/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4868/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4868/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4868/QĐ-BGDĐT Hà N i, ngày 03 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T DANH SÁCH NG VIÊN ĐƯ C TUY N CH N ĐI H C SAU Đ I H C NƯ C NGOÀI B NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c các Quy t đ nh s 322/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 và s 356/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t và đi u ch nh Đ án “Đào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c (g i t t là Đ án 322); Căn c Thông báo s 30/TB-BGD&ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a B Giáo d c và Đào t o tuy n sinh đào t o sau đ i h c t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c năm 2009; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đào t o v i nư c ngoài, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t 612 (sáu trăm mư i hai) ng viên có tên trong 03 danh sách kèm theo đư c tuy n ch n đi h c sau đ i h c nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c năm 2009 bao g m 416 ng viên ti n sĩ, 193 ng viên th c sĩ và 03 ng viên th c t p sinh. Đi u 2. ng viên đư c tuy n ch n ph i th c hi n th t c đăng ký h c t i cơ s đào t o nư c ngoài theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. Căn c thư ch p nh n và các đi u ki n nh p h c c a cơ s đào t o nư c ngoài, B Giáo d c và Đào t o s xem xét ra quy t đ nh c đi h c và c p h c b ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký đ n h t ngày 30 tháng 9 năm 2011. Đi u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Đào t o v i nư c ngoài, V trư ng các V liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o và ng viên có tên trong các danh sách kèm theo ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Lưu: VT, ĐTVNN. Ph m Vũ Lu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh sach
Đồng bộ tài khoản