Quyết định số 49/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 49/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LŨ NĂM 2007 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4760/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2007), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 17620/BTC-HCSN ngày 27 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Bổ sung 2,531 tỷ đồng (hai tỷ, năm trăm ba mốt triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa chữa phục hồi các công trình đo, nhà trạm khí tượng thủy văn của các Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên. 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí được bổ sung trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg CP; - VPCP: BTCN, các PCN ; Website Chính phủ, các Vụ: KTTH, TH, KG; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, NN (5), Thưởng. 28
Đồng bộ tài khoản