Quyết định số 498/2006/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
8
download

Quyết định số 498/2006/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 498/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 498/2006/QĐ-UBCK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------ Số: 498/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SOẠN THẢO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TRIỂN KHAI LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Chương trình công tác năm 2006 của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai Luật Chứng khoán và tiến độ thực hiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo); - Lãnh đạo UBCKNN; - Lưu: VP, PC. Vũ Bằng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc dinh kem
Đồng bộ tài khoản